PRATİK BİLGİLER
DAMGA VERGİSİ ORANLARI

1 SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar
I. Akitlerle ilgili kâğıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
1.   Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
2.  Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
3.  Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48
4.  Tahkimnameler ve sulhnameler Binde 9,48
5.  Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dâhil) Binde 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeleri Binde 1,89
7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) Binde 9,48
8.  Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri Binde 9,48
9. Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler Binde 9,48
10.07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen
a)  Taksitle satış sözleşmeleri Binde 9,48
b)  Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri Binde 9,48
c)  Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri Binde 9,48
ç)  Paket tur sözleşmeleri Binde 9,48
d)  Abonelik sözleşmeleri Binde 9,48
e)  Mesafeli satış sözleşmeleri Binde 9,48
11. 07.06.2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
12. 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen
a)  Toptan elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
b)  Perakende elektrik satış sözleşmeleri Binde 9,48
13. 18.04.2001 tarihli ve 4646 sayılı Dopalgaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen
a)  Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
b)  Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler Binde 9,48
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:
1.  Tahkimnameler 51,40 TL
2.  Sulhnameler 51,40 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dâhil) 288,60 TL
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay'dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları
a)  Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48
b)  Belli parayı ihtiva etmeyenler 51,40 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları Binde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar
1.   Ticari ve mütedavil senetler
a)  Emtia senetleri
aa) Makbuz senedi (Resepise) 17,80 TL
ab) Rehin senedi (Varant) 10,50 TL
ac) İyda senedi 1,80 TL
ad) Taşıma senedi 0,60 TL
b) Konşimentolar 10,50 TL
c)  Deniz ödüncü senedi Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48
2. Ticari belgeler
a)  Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 17,80 TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri
ba) Bilançolar 39,70 TL
bb) Gelir tabloları 19,10 TL
bc) İşletme hesabı özetleri 19,10 TL
c)  Barnameler 1,80 TL
d)  Tasdikli manifesto nüshaları 7,80 TL
e) Ordinolar 0,60 TL
f)   Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 7,80 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar
1. Makbuzlar
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59
c)  Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59
2.  Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,60 TL
b) Vergi beyannameleri ((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 51,40 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 68,60 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 33,90 TL
bd) Muhtasar beyannameler 33,90 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 33,90 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 68,60 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 25,30 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 25,30 TL
f) 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 40,20 TL
3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 0,60 TL

Diğer yandan, söz konusu Tebliğde her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1.865.946,80 TL olarak belirlenmiştir.