PRATİK BİLGİLER
HARÇLAR

(1) Sayılı Tarife
Yargı harçları:
A) Mahkeme harçları:
Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
I. Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde.
1.   Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 14,50 TL
2.  Asliye Mahkemelerinde, İdare Mahkemelerinde 31,40 TL
3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 48,30 TL
4.  Anayasa Mahkemesinde 257,50 TL
II. Celse harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.   Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (17,80 TL'den aşağı olmamak üzere) Binde 2,27
b)  Belli bir değer bulunmayan davalarda 17,80 TL
2.  Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde
(31,40 TL'den az olmamak üzere)
Binde 2,27
III. Karar ve ilam harcı:
1. Nispi harç:
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden
Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Binde 68,31
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) Binde 11,38
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) Binde 4,55
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) Binde 11,38
e) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
f) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden) Binde 68,31
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (31,40 TL'den) aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1. fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1. fıkra dışında kalan kararlarında 31,40 TL
b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 65,40 TL
c) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 51,70 TL
d)  Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 51,70 TL
IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları:
a)  Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 154,30 TL
b)  (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal)
c)  Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 154,30 TL
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 85,70 TL
e)  Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 85,70 TL
f) (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal)
g)  (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal)
h)  (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal)
V. Keşif harcı
(Mahkemelerce re'sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)
221,80 TL
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.   İcraya başvurma harcı 31,40 TL
2.  Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 31,40 TL
3.  Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)  Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan Yüzde 4,55
b)  Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan Yüzde 9,10
c)  Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 11,38
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 4,55
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanunu'nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan Yüzde 2,27
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde Yüzde 2,27
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde Yüzde 4,55
g)  Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde Yüzde 2,27
bb) İcra marifetiyle teslim halinde Yüzde 4,55
h) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4. İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 21,70 TL
II. İflas harçları:
1.   Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı
51,70 TL
2.  Konunun değeri üzerinden harç:
a)  İflasta paylaşılan para üzerinden Yüzde 4,55
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden Binde 11,38
III. Haciz, teslim ve satış harcı:
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)
73,60 TL
C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.   Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:
a)  Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 233,70 TL
b)  Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 670,40 TL
c)  Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.510,70 TL
2.  Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a)  Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 115,80 TL
b)  Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 166,00 TL
c)  Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 367,50 TL
3.  Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a)  Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 115,80 TL
b)  Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 166,00 TL
c)  Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 367,50 TL
4.  Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a)  Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 45,15 TL
b)  Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 65,40 TL
c)  Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 115,80 TL
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü madde:11/1) 11,50 TL
2.  Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü madde: 11/2, 104, 105) 38,50 TL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a)  İlamın her sayfasının suretinden  (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,80 TL
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,80 TL
c)  Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 4,60 TL
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 4,60 TL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a)  Bir yıla kadar Binde 11,38
b)  Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için Binde 5,69
III. Defter tutma harçları:
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (17,80, TL'den) az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden Binde 4,55
b)  Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa)    Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden Binde 4,55
bb)   Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 48,30 TL
c)  İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 48,30 TL
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
Binde 4,55
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanun'un 479. maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a)  Belli bir meblağı ihtiva edenler Binde 1,13
b)  Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 65,40 TL
(2) Sayılı Tarife
Noter harçları
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için Binde 1,13
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (65,40 TL)'den az, (33.607,10 TL)'den çok olamaz.
2.  Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden Binde 2,27
Harç miktarı (4,60 TL'den) az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3.  Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: Binde 4,55
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4.  Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,589 TL
II. Maktu harçlar:
1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden 10,20 TL
2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 17,80 TL
3.  Vekaletnamelerde beher imza için 13,30 TL
4.  Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):
a)  Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 25,30 TL
bb) Serbest meslek kazanç defteri 31,40 TL
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 31,40 TL
b)  Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 8,20 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 8,20 TL
Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5.  Suretler ve tercümeler:
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,80 TL
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,60 TL
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 17,80 TL
7.  Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti
17,80 TL
8.  Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda
334,20 TL
9.  Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için
3,65 TL
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
3,65 TL
11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan 65,40 TL
(3) Sayılı Tarife
Vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I. Başvurma harcı:
a)     Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 31,40 TL
b)    Danıştay'a başvurma 65,40 TL
c)    Danıştay'a temyiz başvurularında 136,40 TL
d)    Bölge İdare Mahkemesine yapılacak istinaf yolu başvurularında 90,80 TL
II. Nispi harçlar:
a)  Vergi Mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine Vergi Mahkemesinin nihai kararları ile Bölge İdare Mahkemesi'nin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (31,40 TL'den) az olmamak üzere
Binde 4,55
b)  Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (65,40 TL'den) az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
Binde 9,10
III. Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a)  Vergi Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarında 31,40 TL
b)  Danıştay kararlarında 65,40 TL
c)  Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay'ın yürütmenin durdurulması kararlarında 65,40 TL
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)
1,30 TL
(4) Sayılı Tarife
Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar:
I. Tapu işlemleri:
1.  Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden Binde 11,38
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisab edilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden Binde 1.593,9
3.  a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden Binde 22,77
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden Binde 11,38
4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden Binde 68,31
5.  Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden Binde 68,31
6.  a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden Binde 11,38
b) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden Binde 11,38
c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden Binde 4,55
7.   İpotek tesisinde:
a)  İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden Binde 4,55
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden Binde 4,55
c)  Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden Binde 2,27
8.  Muvakkat tesciller:
Medeni Kanun'un 921. maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1011. maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden
Binde 2,27
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden Binde 6,83
10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden Binde 6,83
11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden Binde 4,55
12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden Binde 6,83
13. a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 203,20 TL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 101,50 TL
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden Binde 22,77
c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) 101,50 TL
14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 21,70 TL
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden Binde 2,27
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 45,15 TL
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 8,20 TL
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden Binde 11,38
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden Binde 136,62
20.a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Binde 20
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için Binde 20
c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için Binde 20
d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz.) devir alan için Binde 20
e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için Binde 20
f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Binde 20
g) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) Binde 4,55
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanun'un 64. maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II. Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında, Binde 6,83
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında, Binde 11,38
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan, Binde 9,10
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, Binde 13,66
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 17,80 TL'den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (17,80 TL)'dir.
Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
(5) Sayılı Tarife
Konsolosluk harçları :
I.  Değer üzerinden alınacak harçlar :
1.   Tereke işlerinde:
a)  Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden Binde 22,77
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden Binde 11,38
2.  Sulhnameler: (Kararda yazılı değer üzerinden):
a)  0,05 TL'ye kadar olan kısmından  (0,05 TL dahil) Binde 45,54
b)  0,05 TL'den sonra gelen kısmından ilaveten Binde 11,38
3.  Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde
Binde 6,38
4.  Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden Binde 2,27
II.   Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan 1,138 TL
2.  Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan 0,590 TL
3.  Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan 0,590 TL
III. Maktu harçlar:
1.   Gemi jurnalinin tasdiki:
a)  Jurnalin tasdiki 98,90 TL
b)  Jurnala sayfa ilavesi 38,50 TL
2.  Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 401,50 TL
3.  İmza ve mühür tasdiki:
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 38,50 TL
b)  İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 78,40 TL
4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil) 38,50 TL
5.  İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a)  Birinci sayfa için 38,50 TL
b)  Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 17,80 TL
6.  Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) 665,40 TL
b)  Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) 132,90 TL
7.  Terekenin mühürlenmesi 98,90 TL
8.  Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 58,60 TL
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar 38,50 TL
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak 98,90 TL
(6) Sayılı Tarife
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları:
I. Pasaport harçları:
1.   Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar 120,10 TL
1 yıl için olanlar 175,50 TL
2 yıl için olanlar 286,40 TL
3 yıl için olanlar 406,70 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar 573,10 TL
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3.  Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu
pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II.   Vize müracaat ve vize harçları:
1.   Giriş vizeleri:
a)  Tek giriş 400,80 TL
b)  Müteaddit giriş 1.342,10 TL
2.  Transit vizeleri
a)  Tek transit 400,80 TL
b)  Çift transit 804,00 TL
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2. fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri 669,70 TL
III. Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1.   İkamet tezkeresi
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına 28,050 TL'den az, 143,70 TL'den çok olamaz.) 15,05 TL
1 aydan sonraki her ay için 95,50 TL
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2.  Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 232,95 TL
IV. Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyet belgeleri:
1.   Süreli çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyet belgesi
1 yıla kadar (1 yıl dahil) (Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.) 537,50 TL
2.  Süresiz çalışma izin belgesi 5.375,00 TL
3.  Bağımsız çalışma izin belgesi 5.375,00 TL
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.
(7) Sayılı Tarife
Gemi ve liman harçları
I.     Gemi sicil işlemleri:
1.   Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:
(199,50 TL'den az 13.442,00 TL'den çok olamaz.)
0,243 TL
2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
Binde 22,77
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden Binde 5,69
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden Binde 5,69
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden Onbinde 11,38
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden Onbinde 11,38
7.  Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden 17,80 TL
(Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan (17,80 TL'den az 334,40 TL'den çok olamaz.) 0,243 TL
9.  İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) 8,20 TL
II.   Liman işlemleri:
1.   Denize elverişlilik belgesi:
En az (65,40 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,751 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,405 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (Harç tutarı 2.014,90 TL'den çok olamaz.) 0,202 TL
2.  Ölçme Belgesi:
En az (132,90 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,997 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,997 TL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,751 TL
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 5.375,60 TL'den çok olamaz) 0,405 TL
3.  Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden 38,50 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 65,40 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 132,90 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 166,00 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4.  Ulaştırma Ba