YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

UNCONTROLLED TRANSACTION   KONTROL ALTINDAKİ İŞLEMLER: Bağımsız ve ilişkisiz kişiler arasında gerçekleştirilen işlemler
UNDER-CAPITALISATION   İŞLETMENİN YETERİNCE HİSSEDAR SERMAYESİNE SAHİP OLMAMASI DURUMU: Örtülü sermaye (Thin capitalisation) terimine bakınız.
UNDERLYING TAX   ESAS VERGİ: Temettü ödemesinin kendisinden yapılan doğrudan bir indirim ya da vergi kesintisi olma niteliği taşımayan ancak temettü ödemesi dışında esas kurum kazancı üzerinden alınan vergi
UNDERLYING TAX CREDIT   ESAS VERGİ İÇİN YAPILAN İNDİRİM: Esas vergi için yapılan indirim (Credit, underlying tax) terimine bakınız.
UNDISTRIBUTED PROFITS TAX   DAĞITILMAMIŞ KÂR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİ: Normal kurumlar vergisine ek olarak, bir kurumun kazancının dağıtılmayan kısmı veya yedek akçe olarak ayrılmış değerler üzerinden alınan vergi
UNDUE HARDSHIP   MÜCBİR SEBEP: Mükellefin tahakkuk eden vergilerini vadesinde ödemesi durumunda ciddi zararla karşılaşmasına neden olacak mali güçlük ki bu yüzden vade uzatımı talebinde bulunulur. Mücbir sebep, vergiyi ödeyebilmek için süre uzatılmasını sağlamaya yarayan teamüllere dayalı bir koşuldur.
UNEARNED INCOME  PASİF GELİRLER (SERMAYE GELİRLERİ): Temettü, faiz ve gayrimaddi hak (royalti) gibi yatırım kazançlarını tanımlamak için kullanılan terim
UNILATERAL RELIEF   TEK TARAFLI İNDİRİM: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşma hükümleri yerine ülke mevzuatına dayalı olarak uluslar arası çifte vergilendirmenin etkilerinden kurtulmak için indirim uygulanması
UNIMPROVED PROPERTY   ISLAH EDİLMEMİŞ ARAZİ: Üzerinde iskân, inşaat veya inşaata hazırlık yapılmamış olan arazi (örneğin imara açılmamış arazi)
UNITARY TAX SYSTEM   ÜNITER VERGİ SİSTEMİ: Üniter vergi sisteminde, bir şirketin çeşitli şubelerinin veya bir grubun çeşitli şirketlerinin kârları, tüm grup tek bir bütünmüş gibi birlikte hesaplanır. Bütün grubun net gelirinin grubun farklı üyelerine nasıl paylaştırıldığını hesaplamak için bir formül kullanılır. Genellikle varlıklar, çalışan sayısı, yatırılan sermaye miktarı, üretim maliyetleri, v.b. gibi faktörler bu formül açısından çeşitli faktörler olarak kullanılır.
UNLIMITED LIABILITY   SINIRSIZ SORUMLULUK: Teşebbüs sahibi veya komandite (sınırsız sorumlu) ortaklar açısından geçerli olduğu üzere yatırımcının işletmenin borçları ya da yükümlülükleri nedeniyle tüm mal varlığıyla sorumlu olması
UPSTREAM DIVIDEND   ANA MERKEZE YAPILAN TEMETTÜ ÖDEMESİ: Şube ya da bağlı kuruluştan ana şirkete yapılan temettü ödemeleri
USE TAX   KULLANIM VERGİSİ: Başka bir kazai yetki alanından (başka bir ülkeden) satın alınmış olmasına rağmen bir ülkenin vergilendirme alanı içerisinde kullanılan mallar üzerinden alınan vergi
USEFUL LIFE   FAYDALI ÖMÜR: Amortismana tabi bir iktisadi kıymetin kullanıldığı işletmeye faydalı olabileceği öngörülen dönem
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.