Sizi Arayalım
13.06.2020 Tarihi İtibariyle Vergisel İşlemlerde Uygulanacak  Reeskont Oranı 13,75%’ten 10%’a İndirilmiştir

DUYURU: 15.06.2020/113

13.06.2020 Tarihi İtibariyle Vergisel İşlemlerde Uygulanacak Reeskont Oranı 13,75%’ten 10%’a İndirilmiştir

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 281. ve 285. maddeleri uyarınca, mukayyet (kayıtlı) değerle değerlenecek olan alacaklardan ve borçlardan senede bağlı ve vadesi gelmemiş olanlar, değerleme gününün kıymetine çevrilebilmektedir. Bu durumda, senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran; açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi iskonto haddi uygulanmaktadır.

Anılan Kanun maddeleri gereğince, bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek zorundadır. Bu işlemde, TCMB’nin resmi iskonto oranını veya kendi işlemlerinde uyguladıkları faiz oranını tercih edebileceklerdir.

Ayrıca, 02.03.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 238 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde, alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, TCMB tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının dikkate alınacağı açıklanmıştır. Bunun yanı sıra, 30.04.2013 tarihli ve 64 sayılı VUK Sirküleri ile, vadeli olarak düzenlenen çeklerin de reeskont uygulamasından yararlanabileceği kabul edilmiştir.

TCMB tarafından en son 21.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %12,75,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %13,75

olarak belirlenmişti.

Bu defa, TCMB tarafından 13.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile birlikte, halen geçerli iskonto faiz oranı ve avans faiz oranında %3,75’lik indirime gidilmiştir. Bu kapsamda, sözü edilen Tebliğ çerçevesinde;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak olan iskonto faiz oranı yıllık %12,75’ten %9’a,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak olan faiz oranı ise yıllık %13,75’ten %10’a

indirilmiştir. Buna göre, 13.06.2020 tarihi itibariyle, vadesi gelmemiş senede bağlı alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine çevrilmesinde, senette faiz oranının belirlenmediği durumda, %10 oranı kullanılacaktır. Sözü edilen oran, vadeli olarak düzenlenen çekler için de geçerlidir. Keza, bankalarla bankerler ve sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek için TCMB’nin resmi iskonto oranını seçtikleri takdirde, %10 oranını dikkate alacaklardır.

Saygılarımızla.

Dosyalar