Sizi Arayalım
2018 Yıl Sonu ve 2019 Yılı Vergi Uygulamaları

Rehber: 2019/02

2018 Yıl Sonu ve 2019 Yılı Vergi Uygulamaları

Bilindiği üzere, vergi kanunlarında belirlenen had ve tutarlar ile vergi cezaları, her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak yeniden belirlenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılına ilişkin olarak Resmi Gazete’de yayınlanan muhtelif Karaname ve Tebliğlerde yer alan hükümler aşağıda özetlenmiştir.

Ayrıca, 2018 yılı IV. geçici vergi dönemi ve 2018 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında dikkate alınacak bilgiler de işbu Rehberde yer almaktadır.

Diğer yandan, 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 30.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “503 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği” ile %23,73 olarak tespit ve ilan edilmiş olup, Ocak-Aralık 2018 geçici vergi dönemine ilişkin yeniden değerleme oranı olarak da söz konusu oranın dikkate alınması gerekmektedir. 

Saygılarımızla,

VERGİ USUL KANUNU

Tüketiciye Yapılan Satışlarda Fatura Düzenleme Sınırı (R.G.- 31.12.2018)

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler dışındaki kişilere yani tüketicilere satılan mal ve sunulan hizmet bedelinin belli meblağı aşması halinde fatura düzenlenmesine ilişkin, daha önce 1.000 TL olarak uygulanmakta olan had, 504 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.200 TL olacaktır.

Buna göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren, tüketicilere satılan mal veya yapılan iş bedelinin 1.200 TL’yi aşması halinde fatura düzenlenmesi zorunludur. Ancak, bu meblağı aşmasa bile tüketicinin istemesi halinde de yazarkasa fişi yerine fatura verilmesi gerekmektedir.

Doğrudan Gider Yazılabilecek Küçük Demirbaş Sınırı (R.G.- 31.12.2018)

Doğrudan gider kaydedilecek küçük demirbaşlar (ve peştemallıklar) için daha önce uygulanmakta olan 1.000 TL’lik sınır, 504 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.200 TL olacaktır.

Usulsüzlük Cezaları (R.G.- 31.12.2018)

I. ve II. derece usulsüzlükler için uygulanan maktu cezaların tamamı yeniden değerleme oranı olan %23,73 kadar artırılmıştır. 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni hadler 504 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer almaktadır.

Özel Usulsüzlük Cezaları (R.G.- 31.12.2018)

Özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tüm hadler, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %23,73 nispetinde artırılmış olup, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli yeni hadler 504 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine ekli tabloda yer almaktadır.

Buna göre, 2019 yılında her bir belge için kesilebilecek asgari ceza tutarında artışa gidilmiştir. Söz konusu ceza 2019 yılında 290 TL olarak uygulanacaktır. Her bir belge nevine ilişkin kesilecek toplam ceza üst limiti de artırılmış olup söz konusu limit 2019 yılı için 148.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Dolayısıyla, örneğin, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için bu belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10’u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasında asgari ceza miktarı 290 TL, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza üst limiti 148.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Ba-Bs formlarını zamanında vermeyen birinci sınıf tüccarlar için 2019 yılında uygulanacak olan özel usulsüzlük cezası tutarında 2018 yılına nazaran 300 TL artırıma gidilmiş ve 1.600 TL olarak uygulanan tutar 2019 yılı için 1.900 TL olarak değiştirilmiştir. Kanuni süresinde verilmiş olan bildirimlerin kanuni sürenin sonunda başlayarak 10 gün içinde düzeltilmesi durumunda ceza uygulanmayacak, bu süreyi izleyen 15 gün içerisinde düzeltilen bildirimlerde normal cezanın %20’si oranında (birinci sınıf tüccarlar için 380 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Takip eden zamanlarda yapılacak olan düzeltmeler için ise genel ceza miktarı (1.900 TL) uygulanacaktır.

GELİR VERGİSİ KANUNU

Yemek Bedeli İstisnası (R.G.- 31.12.2018)

İşyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde personele verilen yemekle ilgili günlük (KDV Hariç) 16,00 TL olan istisna tutarı, 01.01.2019 tarihinden itibaren (KDV Hariç) 19,00 TL olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 2019 yılında uygulanacak vergiden müstesna yemek bedeli KDV dahil 20,52 TL olacaktır.

Engellilik İndirimi (R.G.- 31.12.2018)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan aylık engellilik indirimi tutarları 2018 yılında I. Derece engelliler için 1.000 TL, II. Derece engelliler için 530 TL, III. Derece engelliler için 240 TL olarak belirlenmişti.

Söz konusu tutarlarda artırıma gidilmiş olup, ilgili tutarlar 01.01.2019 tarihi sonrasında I. Derece engelliler için 1.200 TL, II. Derece engelliler için 650 TL, III. Derece engelliler için 290 TL olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Tarifesi (R.G.- 31.12.2018)

2019 yılı gelirlerine (ücretler dahil) 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve 2018 takvim yılına ilişkin olup 2019 yılında beyan edilecek olan gelirlere (ücretler dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Ek:1’de yer almaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU (R.G.- 31.12.2018)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetler ile ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, mahsuben iade edilecektir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi ise nakden iade edilecektir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2017 yılında geçerli olan 2017/9759 Sayılı BKK uyarınca bu limit 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve bir önceki yılda belirlenen tutarın izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı açıklanmıştı.

Ayrıca bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katı olarak dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenen tutar, “22 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde açıklandığı üzere, söz konusu 11.400 TL tutarındaki alt sınır, 2018 yılı yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılarak 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmiştir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (R.G.- 31.12.2018)

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 51 Seri No.lu MTV Genel Tebliği ile 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri belirlenmiştir. Diğer yandan 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV hesaplamasında;

 • 31.12.2017 tarihinden öncekayıt ve tescil edilen taşıtlar ile
 • 01.01.2018 tarihinden itibarenkayıt ve tescil edilen taşıtlar için

Ayrı tarifeler uygulanacağı belirlenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımıza 06.12.2017 tarihinde 60 Sayılı yayınladığımız Duyuru’da yer verilmişti.

31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

 Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

861

600

336

254

90

1301-1600 cm3 e kadar

1.499

1.124

652

461

177

1601-1800 cm3 e kadar

2.647

2.068

1.218

742

288

1801-2000 cm3 e kadar

4.170

3.211

1.888

1.124

443

2001-2500 cm3 e kadar

6.253

4.540

2.837

1.695

671

2501-3000 cm3 e kadar

8.720

7.585

4.739

2.549

936

3001-3500 cm3 e kadar

13.279

11.948

7.197

3.592

1.318

3501-4000 cm3 e kadar

20.878

18.028

10.617

4.739

1.888

4001 cm3 ve yukarısı

34.170

25.624

15.175

6.820

2.647

Diğer yandan 7103 sayılı Kanun ile, MTV Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrasına elektrikle çalışan motorlu araçlara yönelik “motor gücü” tanımlaması eklenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımıza 09.04.2018 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer verilmişti. Buna göre motor gücü, taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güç olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanununa eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri araçlardan Kanuna ekli (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

 • 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,
 • 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

01.01.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

01.01.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

A. (I) Sayılı Tarife (01.01.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır No.su

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

46.300’ü aşmayanlar

1

861

600

336

254

90

46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar

2

946

660

369

280

99

81.100’ü aşanlar

3

1.033

720

403

305

108

1301 - 1600

cm³ e kadar

46.300’ü aşmayanlar

4

1.499

1.124

652

461

177

46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar

5

1.649

1.236

717

506

194

81.100’ü aşanlar

6

1.799

1.349

782

552

212

1601 – 1800

cm³ e kadar

115.900’ü aşmayanlar

7

2.911

2.276

1.339

817

317

115.900’ü aşanlar

8

3.176

2.482

1.462

892

346

1801 - 2000

cm³ e kadar

115.900’ü aşmayanlar

9

4.586

3.532

2.076

1.236

487

115.900’ü aşanlar

10

5.003

3.854

2.265

1.349

531

2001 - 2500

cm³ e kadar

144.800’ü aşmayanlar

11

6.879

4.994

3.120

1.864

738

144.800’ü aşanlar

12

7.505

5.448

3.403

2.034

805

2501 - 3000

cm³ e kadar

289.700’ü aşmayanlar

13

9.591

8.344

5.213

2.804

1.029

289.700’ü aşanlar

14

10.464

9.102

5.687

3.059

1.123

3001 - 3500

cm³ e kadar

289.700’ü aşmayanlar

15

14.606

13.143

7.917

3.952

1.449

289.700’ü aşanlar

16

15.935

14.337

8.636

4.311

1.582

3501 - 4000

cm³ e kadar

463.600’ü aşmayanlar

17

22.965

19.831

11.679

5.213

2.076

463.600’ü aşanlar

18

25.054

21.633

12.742

5.687

2.265

4001 cm³ ve yuka rısı

550.500’ü aşmayanlar

19

37.587

28.186

16.693

7.503

2.911

550.500’ü aşanlar

20

41.004

30.749

18.211

8.184

3.176

2- Motosikletler

100-250 cm3’e kadar

161

121

89

56

22

251 - 650 cm3’e kadar

333

252

161

89

56

651 - 1200 cm3’e kadar

856

509

252

161

89

1201 cm3 ve yukarısı

2.075

1.372

856

680

333

Diğer yandan MTV Kanununa eklenen fıkralarla 01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Kanuna ekli (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

 • 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,
 • 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Anılan Kanununa eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan motosikletler, Kanuna Ekli (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
 • 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
 • 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.029

680

333

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.372

856

509

1901 cm3 ve yukarısı

2.075

1.372

856

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

2.597

1.551

680

26-35 kişiye kadar

3.114

2.597

1.029

36-45 kişiye kadar

3.466

2.940

1.372

46 kişi ve yukarısı

4.157

3.466

2.075

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

923

613

301

1.501-3.500 kg’a kadar

1.867

1.083

613

3.501-5.000 kg’a kadar

2.805

2.334

923

5.001-10.000 kg’a kadar

3.114

2.645

1.241

10.001-20.000 kg’a kadar

3.742

3.114

1.867

20.001 kg ve yukarısı

4.681

3.742

2.175

Diğer yandan 7103 sayılı Kanun ile, MTV Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılarak yer alan minibüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on yedi kişiye, otobüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on sekiz kişiye çıkarıldığından insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtların da minibüs olarak vergilendirilecektir.

Anılan Kanununa eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan;

 • Panel van ve motorlu karavanlar, Kanuna ekli (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
 • 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,
 • (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

17.378

13.896

10.420

8.334

1.151 - 1.800 kg.’a kadar

26.072

20.852

15.639

12.510

1.801 -3.000 kg.’a kadar

34.768

27.813

20.852

16.683

3.001 -5.000 kg.’a kadar

43.464

34.768

26.072

20.852

5.001 - 10.000 kg.’a kadar

52.160

41.725

31.290

25.028

10.001-20.000 kg.’a kadar

60.855

48.681

36.506

29.197

20.001 kg. ve yukarısı

69.548

55.633

41.725

33.379

Ayrıca, MTV Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25'i oranında uygulanacaktır. 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KANUNU (R.G.- 31.12.2018)

31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlananan 17 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliğinde belirlendiği üzere, 2019 yılında cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2019 tarihinden itibaren 65,00 TL olarak uygulanacaktır.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ KANUNU (R.G.- 31.12.2018)

31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlananan 51 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde, çevre temizlik vergisinin uygulama esasları açıklanmış olup buna göre, konutlar ve işyerleri için ayrı şekilde belirleme yapılmıştır.

2019 yılı için konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 Kuruş, diğer belediyelerde 29 Kuruş olarak belirlenmiştir.

2019 yılı için işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi ise, aşağıdaki tarifelere göre alınacaktır.

 • Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

BİNA GRUPLARI

BİNA DERECELERİ VE YILLIK VERGİ TUTARLARI (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

4.375

3.375

2.750

2.375

2.112

2. Grup

2.750

2.112

1.625

1.375

1.225

3. Grup

2.112

1.375

1.225

875

687

4. Grup

875

687

500

437

337

5. Grup

500

437

300

287

237

6. Grup

287

237

150

137

105

7. Grup

105

81

56

48

36

 • Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

BİNA GRUPLARI

BİNA DERECELERİ VE YILLIK VERGİ TUTARLARI (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.500

2.700

2.200

1.900

1.690

2. Grup

2.200

1.690

1.300

1.100

980

3. Grup

1.690

1.100

980

700

550

4. Grup

700

550

400

350

270

5. Grup

400

350

240

230

190

6. Grup

230

190

120

110

84

7. Grup

84

65

45

39

29

 Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yukarıdaki tarife %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir.

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde (Mayıs ve Kasım aylarında) ödenir.

HARÇLAR KANUNU (R.G.- 31.12.2018)

01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %23,73 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadleri içeren yeni tarifeler, 82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde yayımlanmıştır.

Finansal kuruluşlar tarafından 31.01.2019 tarihine kadar ödenecek “Finansal Faaliyet Harçları” ise aşağıdaki gibidir:

AÇIKLAMA

2019 YILI HARÇ TUTARI (TL)

2018 YILI HARÇ TUTARI (TL)

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

524.041,40

423.536,30

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

31.442,00

25.411,80

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

94.327,10

76.236,30

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

125.769,80

101.648,60

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

77.651,70

62.759,00

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

77.651,70

62.759,00

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

77.651,70

62.759,00

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

38.825,40

31.379,20

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

77.651,70

62.759,00

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

38.825,40

31.379,20

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm. Yürürlük:1/1/2008)

 

 

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

36.218,60

29.272,30

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

18.108,70

14.635,70

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

 

a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

194.132,30

156.900,00

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

136.642,30

110.435,90

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

77.651,70

62.759,00

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

38.825,40

31.379,20

DAMGA VERGİSİ KANUNU (R.G.- 31.12.2018)

01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %23,73 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu damga vergilerini içeren yeni tarifeler, 63 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yayınlanmıştır.

Tebliğde sadece maktu damga vergisi tutarlarında artırıma gidilmiş olup, nispi vergiler yönünden bir değişiklik öngörülmemiştir.

Bu durumda, örneğin;

 • ücret bordrolarında binde 7,59
 • kira sözleşmelerinde binde 1,89,
 • belli parayı ihtiva eden diğer sözleşmelerde binde 9,48 olarak

olarak uygulanmakta olan damga vergisi nispetleri, 01.01.2019 tarihinden itibaren yine aynı nispetlerde uygulanmaya devam edilecektir.

Belli para ihtiva etmeyen sözleşmeler ise damga vergisine tabi bulunmamaktadır.

Diğer yandan, söz konusu Tebliğde her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2.642.810,00 TL olarak belirlenmiştir.

DEĞERLİ KÂĞITLAR KANUNU (R.G.- 31.12.2018)

01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değerli kâğıt bedelleri 60 seri no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ ile yeniden tespit edilmiş olup, belirlenen tutarlar ilgili Tebliğde yer almaktadır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU (R.G.- 31.12.2018)

Veraset yoluyla veya ivazsız intikallerde 2019 yılında tatbik edilecek istisna sınırları ile vergi tarifesi, 50 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre yeni istisna hadleri aşağıdaki şekilde tatbik edilecektir;

 • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),
 • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 760 TL,
 • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 760 TL olarak dikkate alınacaktır.

01.01.2019 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

MATRAH

VERASET YOLUYLA İNTİKALLERDE (%)

İVAZSIZ İNTİKALLERDE (%)

İlk 290.000 TL için

1

10

Sonra gelen 700.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen 2.700.000 TL için

7

25

Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların %50’si uygulanacaktır.

ASGARİ ÜCRET (R.G.- 27.12.2018)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 tarihli, 2018/1 sayılı Kararına göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 67,65 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ile tespit edilen ve 01.01.2019 tarihinden itibaren yıllık uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:

AÇIKLAMA 

SGK İŞVEREN PAYI (%20,5) (TL)

SGK İŞVEREN PAYI (%15,5)* (TL)

Brüt Ücret

2.558,40

2.558,40

SGK İşçi Payı (%14)

358,18

358,18

İşsizlik İşçi Payı

25,58

25,58

Aylık Gelir Vergisi

326,20

326,20

Damga Vergisi

19,42

19,42

Kümülatif VERGİ MATRAHI

2.174,64

2.174,64

Net

1.829,02

1.829,02

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

191,88

191,88

TOPLAM ELE GEÇEN

2.020,90

2.020,90

SGK İŞVEREN

524,47 

396,55  

İŞSİZLİK İŞVEREN

51,17

51,17  

TOPLAM MALİYET

3.134,04

3.006,12

(*) Sigorta primi işveren payının hesabında 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Buna göre 2019 yılı asgari ücret toplamı (2.558,40*12=) 30.700,80 TL olacaktır.

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 5234 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile değiştirilen 49. maddesinde belirlenen prim nispetleri aşağıda yer almaktadır:

Oranlar (%)

İşçi Payı

1

İşveren Payı

2

Devlet payı

1

DİĞER HUSUSLAR

Reeskont Oranları ve Döviz Kurları

TC Merkez Bankası tarafından 29.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile avans işlemlerinde uygulanmakta olan faiz oranı yıllık %19,50 olarak belirlenmiş olup, söz konusu oran halen geçerli bulunmaktadır.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde, senette faiz nispetinin açıklanmadığı durumlarda, %19,50 oranının kullanılması gerekecektir.

Diğer yandan, Çek Kanunu’nun geçici 3/5. maddesinde yer alan “31.12.2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmündeki “31.12.2017” tarihi, 7061 sayılı Kanun ile "31.12.2020" olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. Buna göre, ileri düzenleme tarihli çeklerin, seçimlik hakkın kullanılması durumunda, 31.12.2020 tarihine kadar reeskonta tabi tutulması mümkündür.

Diğer taraftan, döviz üzerinden düzenlenmiş olan senetlerin reeskontunda uygulanacak olan LIBOR ve EURIBOR oranları ile döviz kurlarına ait bilgiler ise Ek:2’de yer almaktadır.  

Euro dışındaki dövizli senetlerin reeskontunda, dövizli tutar çapraz kur ile Amerikan Dolarına çevrilecek ve LİBOR oranı ile iskonto edilecektir. Euro senetleri ise EURIBOR oranı ile reeskonta tabi tutulacaktır.

Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

Bilindiği üzere, portföyünün en az %51’i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları ile hisse senetleri, “alış bedeli” ile değerlenecektir. Bunların dışında kalan menkul kıymetler borsa rayici ile, borsa rayici belli olmayanlar (borsada son gün işlem görmeyenler dâhil) gün esasına göre değerlenecektir. Anılan değerleme hükümleri kesin alışı yapılan kâğıtlara uygulanacaktır.

31.12.2018 tarihi itibariyle borsada işlem gören devlet tahvilleri, hazine bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile kamu ve özel sektör kira sertifikalarının değerleri, Ek:2’de yer almaktadır.

Repo işlemlerinde ise gün esasına göre faiz hesaplanacaktır. Gerek borsa rayicine gerekse gün esasına göre hesaplanan gelir karşılıkları ticari ve mali karın hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır.

Menkul kıymet gelir karşılıklarına isabet eden ve ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan kurumlar (stopaj) vergisi; tevsik edilmek kaydıyla IV. döneme ait hesaplanan geçici vergiden ve kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Geçici Vergi Uygulamaları

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin 2. fıkrasına göre kurumlar vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde belirtilen esaslara göre cari dönem kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere %22 oranında (7061 sayılı Kanun ile KVK’ya eklenen geçici 10. madde uyarınca, 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %22 olarak uygulanır.) kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödemektedirler.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde göre geçici vergi üçer aylık dönemler halinde hesaplanmakta ve bir döneme ait geçici vergi beyannamesi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmekte, beyan edilen geçici vergi tutarı da aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir. Ancak beyanname verme ve ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde tatili takip eden ilk işgünü beyanname verme ve ödeme sürelerinin son günü olmaktadır.

Buna göre, 2018 yılı IV. dönem geçici vergi beyannamesi 14 Şubat 2019 tarihine kadar verilebilecek ve tahakkuk eden vergi 18 Şubat 2019 (17 Şubat 2019 tatil gününe rastladığından) tarihinde ödenebilecektir.

Yukarıda yer alan süreler dikkate alınarak beyan edilecek ve ödenecek 2018 yılı IV. dönem geçici vergi matrahının ve 2018 yılı kurumlar vergisi matrahının hesabı sırasında dikkate alınacak diğer faydalı bilgiler Ek:2’de yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Ek: 1

2019 yılı gelirlerine (ücretler dahil) 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

27%

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

35%

2018 takvim yılına ilişkin olup 2019 yılında beyan edilecek gelirlere (ücretler dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

14.800 TL'ye kadar

15%

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

20%

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası

27%

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası

35%

Ek: 2

Döviz Kurları:

BİRİM

DÖVİZ CİNSİ

DÖVİZ ALIŞ KURU

DÖVİZ SATIŞ KURU

EFEKTİF ALIŞ KURU

EFEKTİF SATIŞ KURU

1

ABD Doları

5.2810

5.2905

5.2773

5.2984

1

Avustralya Doları

3.7205

3.7447

3.7034

3.7672

1

Danimarka Kronu

0.80784

0.81181

0.80727

0.81367

1

Euro

6.0422

6.0530

6.0379

6.0621

1

İngiliz Sterlini

6.7135

6.7485

6.7088

6.7587

1

İsviçre Frangı

5.3496

5.3839

5.3416

5.3920

1

İsveç Kronu

0.58722

0.59330

0.58681

0.59467

1

Kanada Doları

3.8733

3.8907

3.8589

3.9055

1

Kuveyt Dinarı

17.2996

17.5260

17.0401

17.7889

1

Norveç Kronu

0.60628

0.61036

0.60586

0.61176

1

Suudi Arabistan Riyali

1.4078

1.4103

1.3972

1.4209

100

Japon Yeni

4.7830

4.8147

4.7653

4.8330

1

Bulgar Levası

3.0717

3.1119

 

 

1

Rumen Leyi

1.2887

1.3056

 

 

1

Rus Rublesi

0.07539

0.07638

 

 

100

İran Riyali

0.01250

0.01267

 

 

1

Çin Yuani

0.76345

0.77343

 

 

1

Pakistan Rupisi

0.03756

0.03805

 

 

1

Katar Riyali

1.4422

1.4611

 

 

ÇAPRAZ KUR 1 Euro = 1,1441 ABD DOLARI 

Borsa Rayiçleri:

Valör

Tahvil / Bono Tanımı

(ISIN Kodu)

Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL)

 Kamu Menkul Kıymetleri

Devlet Tahvili

31.12.2018

TRT140623T19

97,83

31.12.2018

TRT240227T17

81,14

31.12.2018

TRT220921T18

84,7

31.12.2018

TRT020322T17

87,91

31.12.2018

TRT120619T17

91,52

31.12.2018

TRT010420T19

227,47

31.12.2018

TRT170221T12

90,35

31.12.2018

TRT230222T13

193,28

31.12.2018

TRT070727T13

119,65

31.12.2018

TRT081123T10

169,26

31.12.2018

TRT111120T18

100,61

31.12.2018

TRT140126T11

137,99

31.12.2018

TRT080323T10

73,15

31.12.2018

TRT120325T12

71,68

31.12.2018

TRT110226T13

81,37

31.12.2018

TRT210721T11

202,74

31.12.2018

TRT030523T13

159,79

31.12.2018

TRT180924T11

146,06

31.12.2018

TRT170822T15

85,88

31.12.2018

TRT200422T14

101,39

31.12.2018

TRT060121T16

215,72

31.12.2018

TRT150120T16

96,31

31.12.2018

TRT200324T13

81,49

31.12.2018

TRT150519T15

97,89

31.12.2018

TRT261022T10

179,68

31.12.2018

TRT120128T11

113,82

31.12.2018

TRT020823T11

182,32

31.12.2018

TRT080524T17

155,47

31.12.2018

TRT270923T11

76,15

31.12.2018

TRT160425T17

140,85

31.12.2018

TRT190521T17

100,44

31.12.2018

TRT240724T15

77,26

31.12.2018

TRT140922T17

79,74

31.12.2018

TRT270319T13

100,2

31.12.2018

TRT110320T18

104,03

31.12.2018

TRT100719T18

98,29

31.12.2018

TRT080720T19

92,22

31.12.2018

TRT200219T11

169,56

31.12.2018

TRT110827T16

78,53

31.12.2018

TRT050624T19

98,67

31.12.2018

TRT120122T17

85,31

31.12.2018

TRT180123T10

90,83

31.12.2018

TRT080328T15

87,22

31.12.2018

TRT050220T17

91,1

31.12.2018

TRT131119T19

96,17

31.12.2018

TRT280628T18

110,62

31.12.2018

TRT120820T12

114,27

31.12.2018

TRT180919T18

87,09

31.12.2018

TRT181023T19

115,06

 Kira Sertifikaları

31.12.2018

TRD120220T16

99,43

31.12.2018

TRD130219T18

103,38

31.12.2018

TRD140721T18

87,76

31.12.2018

TRD230920T24

115,64

31.12.2018

TRD181120T19

100,96

 Özel Sektör Menkul Kıymetleri

 Kira Sertifikaları

31.12.2018

TRDABVK31918

136,25

31.12.2018

TRDKTVK11911

105,87

31.12.2018

TRDTFVK11937

104,7

31.12.2018

TRDKTVK21910

102,34

31.12.2018

TRDTFVK21928

102,4

31.12.2018

TRDZKVK31916

101,62

31.12.2018

TRDVVRK31910

101,09

31.12.2018

TRDTFVK31927

100,75

31.12.2018

TRDZKVK31924

99,5

31.12.2018

TRDKTVK41926

100,35

 Finansman Bonosu

31.12.2018

TRFKORT31914

101,56

31.12.2018

TRFTERA11918

99,33

31.12.2018

TRFNURL11922

98,39

31.12.2018

TRFTEBK11911

98,51

31.12.2018

TRFDZBK31934

95,04

31.12.2018

TRFYKYM31914

95,12

Özel Sektör Tahvili

31.12.2018

TRSZORN71914

105,61

31.12.2018

TRSAKFH12015

104,56

31.12.2018

TRSYDAT72010

104,05

31.12.2018

TRSUSAK31912

100,6

31.12.2018

TRSODAS21911

101,58

31.12.2018

TRSBEDS81914

137,77

31.12.2018

TRSZFKL21916

102,24

31.12.2018

TRSISGY31915

99,18

31.12.2018

TRSRNSH22023

101,83

31.12.2018

TRSENSA72211

128,89

31.12.2018

TRSHYTV92015

99,87

31.12.2018

TRSENRJ22110

135,99

31.12.2018

TRSYDAT32212

98,94

31.12.2018

TRSARENK1911

103,6

31.12.2018

TRSRNSHE1916

105,72

31.12.2018

TRSAREN42018

106,4

31.12.2018

TRSENSA32314

119,54

31.12.2018

TRSATFK12010

105,59

 

Libor / Euribor Faiz Oranları:

 

Vade

Libor (%)

Euribor (%)

1 Aylık

2.50269 

-0.40900 

2 Aylık

2.61375

-0.38000

3 Aylık

2.80763 

-0.35571

6 Aylık

2.87563

-0.30329

9 Aylık

-

-

12 Aylık

3.00544

-0.18271 

Türk Lirası Reeskont Oranı: %19,50

Yeniden Değerleme Oranı: %23,73

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Artış Oranı*: %33,64

*Geçmişte TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin yerine, Ocak 2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı

 

01.01.2019–30.06.2019

 

6.017.00 TL

01.07.2018–31.12.2018

 

5.434,42 TL

01.01.2018–30.06.2018

 

5.001,76 TL

 SGK Taban Aylık

 

01.01.2019–31.12.2019

2.558,40 TL

 SGK Tavan Aylık

 

01.01.2019–31.12.2019

19.188,40 TL

Asgari Ücret

                Tüm Çalışanlar

01.01.2019-31.12.2019

2.558,40 TL

 

 

2018

2019

Küçük Demirbaş Sınırı

1.000,00 TL

1.200,00 TL

Çalışanlara yemek yardımı ile ilgili istisna tutarı (KDV Hariç)

16,00 TL

19,00 TL

Banka ve finans kurumları aracılığı ile ödeme

ve tahsilatların tevsik zorunluluğu:                                                     7.000 TL

 

Saygılarımızla.

Dosyalar