Sizi Arayalım
2020 Yıl Sonu ve 2021 Yılı Vergi Uygulamaları

REHBER: 07.01.2021/2

2020 Yıl Sonu ve 2021 Yılı Vergi Uygulamaları

 

Bilindiği üzere, vergi kanunlarında belirlenen had ve tutarlar ile vergi cezaları, her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak yeniden belirlenmektedir. Bu kapsamda 2021 yılına ilişkin olarak Resmi Gazete’de yayınlanan muhtelif Karar ve Tebliğlerde yer alan hükümler aşağıda özetlenmiştir.

Ayrıca, 2020 yılı IV. geçici vergi dönemi ve 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında dikkate alınacak bilgiler de işbu Rehberde yer almaktadır.

Diğer yandan, 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiş olup, Ocak-Aralık 2020 geçici vergi dönemine ilişkin yeniden değerleme oranı olarak da söz konusu oranın dikkate alınması gerekmektedir. 

Saygılarımızla.

VERGİ USUL KANUNU

Tüketiciye Yapılan Satışlarda Fatura Düzenleme Sınırı (R.G.- 29.12.2020)

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler dışındaki kişilere yani tüketicilere satılan mal ve sunulan hizmet bedelinin belli meblağı aşması halinde fatura düzenlenmesine ilişkin, daha önce 1.400 TL olarak uygulanmakta olan had, 522 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2021 tarihinden itibaren 1.500 TL olacaktır.

Buna göre, 01.01.2021 tarihinden itibaren, tüketicilere satılan mal veya yapılan iş bedelinin 1.500 TL’yi aşması halinde fatura düzenlenmesi zorunludur. Ancak, bu meblağı aşmasa bile tüketicinin istemesi halinde de yazarkasa fişi yerine fatura verilmesi gerekmektedir.

Doğrudan Gider Yazılabilecek Küçük Demirbaş Sınırı (R.G.- 29.12.2020)

Doğrudan gider kaydedilecek küçük demirbaşlar (ve peştemallıklar) için daha önce uygulanmakta olan 1.400 TL’lik sınır, 522 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2021 tarihinden itibaren 1.500 TL olacaktır.

Usulsüzlük Cezaları (R.G.- 29.12.2020)

I. ve II. derece usulsüzlükler için uygulanan maktu cezaların tamamı yeniden değerleme oranı olan % 9,11 kadar artırılmıştır. 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni hadler “522 sıra no.lu VUK Genel Tebliği” ekinde yer almaktadır.

Özel Usulsüzlük Cezaları (R.G.- 29.12.2020)

Özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tüm hadler, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 9,11 nispetinde artırılmış olup, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli yeni hadler 522 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine ekli tabloda yer almaktadır.

Buna göre, 2021 yılında her bir belge için kesilebilecek asgari ceza tutarında artışa gidilmiştir. Söz konusu ceza 2021 yılında 380 TL olarak uygulanacaktır. Her bir belge nev’ine ilişkin kesilecek toplam ceza üst limiti de artırılmış olup söz konusu limit 2021 yılı için 190.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Dolayısıyla, örneğin, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için bu belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10’u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasında asgari ceza miktarı 380 TL, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza üst limiti 190.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Ba-Bs formlarını zamanında vermeyen birinci sınıf tüccarlar için 2021 yılında uygulanacak olan özel usulsüzlük cezası tutarında 2020 yılına nazaran 200 TL artırıma gidilmiş ve 2.300 TL olarak uygulanan tutar 2021 yılı için 2.500 TL olarak değiştirilmiştir. Kanuni süresinde verilmiş olan bildirimlerin kanuni sürenin sonunda başlayarak 10 gün içinde düzeltilmesi durumunda ceza uygulanmayacak, bu süreyi izleyen 15 gün içerisinde düzeltilen bildirimlerde normal cezanın %20’si oranında (birinci sınıf tüccarlar için 500 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Takip eden zamanlarda yapılacak olan düzeltmeler için ise genel ceza miktarı (2.500 TL) uygulanacaktır.

GELİR VERGİSİ KANUNU

Yemek Bedeli İstisnası (R.G.- 29.12.2020)

İşyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde personele verilen yemekle ilgili günlük (KDV Hariç) 23,00 TL olan istisna tutarı, 01.01.2021 tarihinden itibaren (KDV Hariç) 25,00 TL olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 2021 yılında uygulanacak vergiden müstesna yemek bedeli, geçici olarak getirilen KDV oran indirimi uygulaması süresince KDV dahil 25,25 TL ve söz konusu indirimin uygulaması sonlandıktan sonar ise, KDV dahil 27,00 TL olacaktır.

Ulaşım Bedeli İstisnası (R.G.- 29.12.2020)

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı Kanun ile, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait;

 • Bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL'yi aşmaması ve
 • Buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması halinde,

sözü edilen tutar gelir vergisinden istisna olacağı düzenlenmişti. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecek olup, düzenleme 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait günlük (KDV Hariç) 10,00 TL olarak belirlenen ve 2020 yılında (KDV Hariç) 12,00 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 01.01.2021 tarihinden itibaren (KDV Hariç) 13,00 TL olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 2021 yılında uygulanacak vergiden müstesna ulaşım bedeli KDV dahil 15,34 TL olacaktır.

Engellilik İndirimi (R.G.- 29.12.2020)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan aylık engellilik indirimi tutarları 2020 yılında I. Derece engelliler için 1.400 TL, II. Derece engelliler için 790 TL, III. Derece engelliler için 350 TL olarak belirlenmişti.

Söz konusu tutarlarda artırıma gidilmiş olup, ilgili tutarlar 01.01.2021 tarihi sonrasında;

 • Derece engelliler için 1.500 TL,
 • Derece engelliler için 860 TL,
 • Derece engelliler için 380 TL

olarak belirlenmiştir.

Binek Otomobillere İlişkin Gider Kısıtlaması (R.G.- 29.12.2020)

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı Kanun ile, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kiralama yoluyla elde edilen veya satın alınan binek otomobillerine ilişkin giderlerin bir kısmının gider olarak dikkate alınabileceği belirlenmek suretiyle 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere gider kısıtlamasına gidilmişti.

2020 yılına ilişkin olarak binek otomobillerine yönelik gider olarak dikkate alınabilecek sınırlar;

 • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 140.000 TL'ye kadarlık kısmı,
 • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin doğrudan gider olarak kaydedildiği durumlarda, bu vergiler hariç ilk iktisap bedeli 160.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı,
 • Söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutan 300.000 TL'yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı ve
 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 5.500 TL tutarındaki kısmı

şeklinde belirlenmiş iken; söz konusu tutarlar 01.01.2021 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 2021 yılı için aşağıdaki gibi tespit edilmiştir;

 • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 150.000 TL'ye kadarlık kısmı,
 • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin doğrudan gider olarak kaydedildiği durumlarda, bu vergiler hariç ilk iktisap bedeli 170.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı,
 • Söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutan 320.000 TL'yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı ve
 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000 TL tutarındaki kısmı.

Gelir Vergisi Tarifesi (R.G.- 29.12.2020)

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı Kanun ile, üç dilim olarak uygulanan gelir vergisi tarifesine dördüncü dilim eklenerek en yüksek gelir vergisi oranı %35’ten %40’a yükseltilmiş ve 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

2021 yılı gelirlerine (ücretler dahil) 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ile 2020 takvim yılına ilişkin olup 2021 yılında beyan edilecek olan gelirlere uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri ayrı tablolar halinde Ek:1’de yer almaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (NAKDİ SERMAYE FAİZ İNDİRİMİ)

Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 10/1. maddesinin (ı) bendi uyarınca, sermaye şirketleri ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı (TL Üzerinden Açılan Ticari Krediler (Tüzel Kişi Kurumsal Mevduat Hesapları ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sini kurum kazancından indirilebilecektir.

Bu çerçevede 2019 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında, %12,02 oranı dikkate alınmış iken; 2020 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında, TCMB tarafından en son açıklanan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı olan %19,10 oranı dikkate alınacaktır.

Söz konusu indirimden, sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla ve/veya 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU (R.G.- 29.12.2020)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetler ile ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, mahsuben iade edilecektir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi ise nakden iade edilecektir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2017 yılında geçerli olan 2017/9759 Sayılı BKK uyarınca bu limit 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve bir önceki yılda belirlenen tutarın izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı açıklanmıştı. Ayrıca bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katı olarak dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda, 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenen tutar, “23 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde açıklandığı üzere, 2020 yılı yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılarak 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (R.G.- 29.12.2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan “53 seri no.lu MTV Genel Tebliği” ile 2021 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri belirlenmiştir.

Diğer yandan 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV hesaplamasında;

 • 31.12.2017 tarihinden öncekayıt ve tescil edilen taşıtlar ile
 • 12.01.2018 tarihinden itibarenkayıt ve tescil edilen taşıtlar için

ayrı tarifeler uygulanacağı belirlenmişti. Buna göre, söz konusu sınıflandırma çerçevesinde araçlara ilişkin motorlu taşıt vergisi tutarları aaşağıdaki gibidir.

12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

1.051

733

410

309

109

1301-1600 cm³ e kadar

1.830

1.372

796

563

216

1601-1800 cm³ e kadar

3.234

2.526

1.488

906

351

1801-2000 cm³ e kadar

5.095

3.923

2.306

1.372

541

2001-2500 cm³ e kadar

7.640

5.547

3.466

2.070

819

2501-3000 cm³ e kadar

10.655

9.268

5.790

3.113

1.143

3001-3500 cm³ e kadar

16.226

14.600

8.794

4.389

1.610

3501-4000 cm³ e kadar

25.513

22.030

12.974

5.790

2.306

4001 cm³ ve yukarısı

41.756

31.312

18.544

8.333

3.234

Diğer yandan 7103 sayılı Kanun ile, MTV Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasına elektrikle çalışan motorlu araçlara yönelik “motor gücü” tanımlaması eklenmiş olup, buna göre motor gücü, taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güç olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanuna eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri araçlardan Kanuna ekli (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

 • 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,
 • 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

01.01.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

01.01.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

 

Taşıt Değeri (TL)

 

Satır No.su

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3

yaş

4 - 6

yaş

7 - 11

yaş

12 - 15

yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

56.500’ü aşmayanlar

1

1.051

733

410

309

109

56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar

2

1.155

806

450

341

120

99.000’i aşanlar

3

1.261

879

492

372

130

1301 – 1600 cm³ e kadar

56.500’ü aşmayanlar

4

1.830

1.372

796

563

216

56.500’ü aşıp 99.000’i aşmayanlar

5

2.014

1.510

876

617

236

99.000’i aşanlar

6

2.197

1.647

954

674

258

1601 – 1800 cm³ e kadar

141.600’ü aşmayanlar

7

3.556

2.781

1.635

998

387

141.600’ü aşanlar

8

3.881

3.032

1.786

1.090

422

1801 – 2000 cm³ e kadar

141.600’ü aşmayanlar

9

5.603

4.315

2.536

1.510

594

141.600’ü aşanlar

10

6.113

4.709

2.767

1.647

648

2001 – 2500 cm³ e kadar

176.800’ü aşmayanlar

11

8.405

6.102

3.812

2.277

901

176.800’ü aşanlar

12

9.170

6.656

4.158

2.485

983

2501 – 3000 cm³ e kadar

353.900’ü aşmayanlar

13

11.719

10.196

6.369

3.426

1.256

353.900’ü aşanlar

14

12.786

11.122

6.949

3.738

1.371

3001 – 3500 cm³ e kadar

353.900’ü aşmayanlar

15

17.848

16.060

9.674

4.829

1.769

353.900’ü aşanlar

16

19.472

17.519

10.553

5.267

1.932

3501 – 4000 cm³ e kadar

566.400’ü aşmayanlar

17

28.063

24.233

14.271

6.369

2.536

566.400’ü aşanlar

18

30.616

26.435

15.571

6.949

2.767

4001 cm³ ve yukarısı

672.600’ü aşmayanlar

19

45.932

34.443

20.399

9.168

3.556

672.600’ü aşanlar

20

50.107

37.575

22.254

10.001

3.881

2- Motosikletler

100-250 cm3’e kadar

196

147

108

67

26

251 - 650 cm3’e kadar

405

307

196

108

67

651 - 1200 cm3’e kadar

1.045

621

307

196

108

1201 cm3 ve yukarısı

2.535

1.675

1.045

830

405

 

Diğer yandan MTV Kanununa eklenen fıkralarla 01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Kanuna ekli (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

 • 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,
 • 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Anılan Kanununa eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan motosikletler, Kanuna Ekli (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
 • 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
 • 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.256

830

405

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.675

1.045

621

1901 cm3 ve yukarısı

2.535

1.675

1.045

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

3.172

1.895

830

26-35 kişiye kadar

3.804

3.172

1.256

36-45 kişiye kadar

4.234

3.591

1.675

46 kişi ve yukarısı

5.079

4.234

2.535

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg’a kadar

1.127

748

367

1.501-3.500 kg’a kadar

2.281

1.322

748

3.501-5.000 kg’a kadar

3.427

2.852

1.127

5.001-10.000 kg’a kadar

3.804

3.231

1.515

10.001-20.000 kg’a kadar

4.572

3.804

2.281

20.001 kg ve yukarısı

5.719

4.572

2.657

Diğer yandan 7103 sayılı Kanun ile, MTV Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılarak, minibüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on yedi kişiye, otobüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on sekiz kişiye çıkarılmış olup, buna göre, insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

Anılan Kanuna eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan;

 • Panel van ve motorlu karavanlar, Kanuna ekli (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
  • 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
  • 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,
 • (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

21.236

16.980

12.733

10.184

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

31.860

25.481

19.110

15.287

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

42.487

33.987

25.481

20.386

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

53.113

42.487

31.860

25.481

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

63.740

50.989

38.236

30.584

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

74.366

59.488

44.610

35.678

20.001 kg. ve yukarısı

84.989

67.984

50.989

40.789

Ayrıca, MTV Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25'i oranında uygulanacaktır. 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KANUNU (R.G.- 29.12.2020)

29.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “19 seri no.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği”nde belirlendiği üzere, 2021 yılında cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2021 tarihinden itibaren 86,00 TL olarak uygulanacaktır.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ KANUNU (R.G.- 29.12.2020)

29.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “53 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği”nde, çevre temizlik vergisinin uygulama esasları açıklanmış olup buna göre, konutlar ve işyerleri için ayrı şekilde belirleme yapılmıştır.

2021 yılı için konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 Kuruş, diğer belediyelerde 38 Kuruş olarak belirlenmiştir.

2021 yılı için işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi ise, aşağıdaki tarifelere göre alınacaktır.

 • Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

 

BİNA GRUPLARI

BİNA DERECELERİ VE YILLIK VERGİ TUTARLARI (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

5625

4500

3500

3125

2625

2. Grup

3500

2625

2125

1750

1625

3. Grup

2625

1750

1625

1125

875

4. Grup

1125

875

662

562

450

5. Grup

662

562

387

375

312

6. Grup

375

312

200

175

136

7. Grup

136

107

75

62

47

 

 • Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

 

BİNA GRUPLARI

BİNA DERECELERİ VE YILLIK VERGİ TUTARLARI (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

4500

3600

2800

2500

2100

2. Grup

2800

2100

1700

1400

1300

3. Grup

2100

1400

1300

900

700

4. Grup

900

700

530

450

360

5. Grup

530

450

310

300

250

6. Grup

300

250

160

140

109

7. Grup

109

86

60

50

38

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yukarıdaki tarife %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir.

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde (Mayıs ve Kasım aylarında) ödenir.

HARÇLAR KANUNU (R.G.- 29.12.2020)

01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %9,11 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadleri içeren yeni tarifeler, “86 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği”nde yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, finansal kuruluşlar tarafından 31.01.2022 tarihine kadar ödenecek “Finansal Faaliyet Harçları” ise aşağıdaki gibidir:

 

AÇIKLAMA

2021 YILI HARÇ TUTARI (TL)

2020 YILI HARÇ TUTARI (TL)

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

700.899,70

642.369,90

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

42.052,70

38.541,60

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

126.159,60

115.626,10

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

168.213,30

154.168,60

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

103.856,70

95.185,40

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

103.856,70

95.185,40

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

103.856,70

95.185,40

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

51.927,70

47.592,10

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

103.856,70

95.185,40

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

51.927,70

47.592,10

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

48.441,20

44.396,70

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

24.219,80

22.197,60

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

 

a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

259.646,10

237.967,30

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

182.754,90

167.496,10

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

103.856,70

95.185,40

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

51.927,70

47.592,10

 DAMGA VERGİSİ KANUNU (R.G.- 29.12.2020)

01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, % 9,11 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu damga vergilerini içeren yeni tarifeler, “65 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği”nde yayınlanmıştır.

Tebliğde sadece maktu damga vergisi tutarlarında artırıma gidilmiş olup, nispi vergiler yönünden bir değişiklik öngörülmemiştir.

Bu durumda, örneğin;

 • Ücret bordrolarında binde 7,59,
 • Kira sözleşmelerinde binde 1,89,
 • Belli parayı ihtiva eden diğer sözleşmelerde binde 9,48 olarak

olarak uygulanmakta olan damga vergisi nispetleri, 01.01.2021 tarihinden itibaren yine aynı nispetlerde uygulanmaya devam edilecektir.

Belli para ihtiva etmeyen sözleşmeler ise damga vergisine tabi bulunmamaktadır.

Diğer yandan, söz konusu Tebliğde her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 3.534.679,90 TL olarak belirlenmiştir.

DEĞERLİ KÂĞITLAR KANUNU (R.G.- 31.12.2020)

01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değerli kâğıt bedelleri “66 seri no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” ile yeniden tespit edilmiş olup, belirlenen tutarlar ilgili Tebliğde yer almaktadır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU (R.G.- 29.12.2020)

Veraset yoluyla veya ivazsız intikallerde 2021 yılında tatbik edilecek istisna sınırları ile vergi tarifesi, “52 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile ilan edilmiştir.

Buna göre yeni istisna hadleri aşağıdaki şekilde tatbik edilecektir;

 • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),
 • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,
 • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL olarak dikkate alınacaktır.

01.01.2021 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

MATRAH

VERASET YOLUYLA

İNTİKALLERDE (%)

İVAZSIZ

İNTİKALLERDE (%)

İlk 380.000 TL için

1

10

Sonra gelen 900.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.900.000 TL için

5

20

Sonra gelen 3.600.000 TL için

7

25

Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların %50’si uygulanacaktır.

ASGARİ ÜCRET (R.G.- 30.12.2020)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 28.12.2020 tarihli, 2020/1 sayılı Kararına göre, bir çalışanın 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti brüt 119,25 TL; aylık normal çalışma karşılığı asgari ücreti brüt 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ile tespit edilen ve 01.01.2021 tarihinden itibaren yıllık uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:

AÇIKLAMA 

SGK İŞVEREN

PAYI (%20,5) (TL)

SGK İŞVEREN

PAYI (%15,5)* (TL)

Brüt Ücret

3.577,50

3.577,50

SGK İşçi Payı (%14)

500,85

500,85

İşsizlik İşçi Payı

35,78

35,78

Aylık Gelir Vergisi

456,13

456,13

Damga Vergisi

27,15

27,15

Kümülatif VERGİ MATRAHI

3.040,88

3.040,88

Net

2.557,59

2.557,59

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

268,31

268,31

TOPLAM ELE GEÇEN

2.875,90

2.875,90

SGK İŞVEREN

733,39

554,51

İŞSİZLİK İŞVEREN

71,55

71,55

TOPLAM MALİYET

4.382,44

4.203,56

(*) Sigorta primi işveren payının hesabında 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Buna göre 2021 yılı brüt asgari ücret toplamı (3.577,50*12=) 42.930,00 TL olacaktır.

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 5234 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile değiştirilen 49. maddesinde belirlenen prim nispetleri aşağıda yer almaktadır:

Oranlar (%)

İşçi Payı

1

İşveren Payı

2

Devlet payı

1

DİĞER HUSUSLAR

Reeskont Oranları ve Döviz Kurları

T.C. Merkez Bankası tarafından 19.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile, avans işlemlerinde uygulanmakta olan faiz oranı yıllık %16,75 olarak belirlenmiş olup, söz konusu oran halen geçerli bulunmaktadır.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde, senette faiz nispetinin açıklanmadığı durumlarda, %16,75 oranının kullanılması gerekecektir.

Diğer yandan, Çek Kanunu’nun geçici 3/5. maddesinde yer alan “31.12.2020 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmündeki “31.12.2020” tarihi, 31.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlaan 7262 sayılı Kanun ile, "31.12.2021" olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. Buna göre, ileri düzenleme tarihli çeklerin, seçimlik hakkın kullanılması durumunda, 31.12.2021 tarihine kadar reeskonta tabi tutulması mümkündür.

Diğer taraftan, döviz üzerinden düzenlenmiş olan senetlerin reeskontunda uygulanacak olan LIBOR ve EURIBOR oranları ile döviz kurlarına ait bilgiler ise Ek:2’de yer almaktadır. Euro dışındaki dövizli senetlerin reeskontunda, dövizli tutar çapraz kur ile Amerikan Dolarına çevrilecek ve LİBOR oranı ile iskonto edilecektir. Euro senetleri ise EURIBOR oranı ile reeskonta tabi tutulacaktır.

Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

Bilindiği üzere, portföyünün en az %51’i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları ile hisse senetleri, “alış bedeli” ile değerlenecektir. Bunların dışında kalan menkul kıymetler borsa rayici ile, borsa rayici belli olmayanlar (borsada son gün işlem görmeyenler dâhil) gün esasına göre değerlenecektir. Anılan değerleme hükümleri kesin alışı yapılan kâğıtlara uygulanacaktır. 31.12.2020 tarihi itibariyle borsada işlem gören devlet tahvilleri, hazine bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile kamu ve özel sektör kira sertifikalarının değerleri, Ek:2’de yer almaktadır.

Repo işlemlerinde ise gün esasına göre faiz hesaplanacaktır. Gerek borsa rayicine gerekse gün esasına göre hesaplanan gelir karşılıkları ticari ve mali karın hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır. Menkul kıymet gelir karşılıklarına isabet eden ve ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan kurumlar (stopaj) vergisi; tevsik edilmek kaydıyla IV. döneme ait hesaplanan geçici vergiden ve kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Geçici Vergi Uygulamaları

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin 2. fıkrasına göre kurumlar vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde belirtilen esaslara göre cari dönem kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere %20 oranındaki (7061 sayılı Kanun ile KVK’ya eklenen geçici 10. madde uyarınca, 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi oranı %22 olarak uygulanır) kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödemektedirler.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde göre geçici vergi üçer aylık dönemler halinde hesaplanmakta ve bir döneme ait geçici vergi beyannamesi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmekte; beyan edilen geçici vergi tutarı da aynı gün akşamına kadar ödenmektedir. Ancak beyanname verme ve ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde tatili takip eden ilk işgünü beyanname verme ve ödeme sürelerinin son günü olmaktadır. Buna göre, 2020 yılı IV. dönem geçici vergi beyannamesi 17 Şubat 2020 tarihine kadar verilebilecek ve tahakkuk eden vergi aynı tarihte ödenebilecektir.

Yukarıda yer alan süreler dikkate alınarak beyan edilecek ve ödenecek 2020 yılı IV. dönem geçici vergi matrahının ve 2020 yılı kurumlar vergisi matrahının hesabı sırasında dikkate alınacak diğer faydalı bilgiler Ek:2’de yer almaktadır.

Saygılarımızla.

Ek: 1

 

 • 2021 yılı gelirlerine (ücretler dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

 

24.000 TL'ye kadar

15%

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

20%

123.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası

27%

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası

35%

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.1900 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası

40%

Ayrıca, 7194 Sayılı Kanun ile GVK’da yapılan değişiklik ile tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL) aşması halinde beyan edilecektir.

 • 2020 yılı gelirlerine (ücretler dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

 

22.000 TL'ye kadar

15%

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

20%

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası

27%

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası

35%

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası

40%

Ayrıca, 7194 Sayılı Kanun ile GVK’da yapılan değişiklik ile tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması halinde beyan edilecektir.

Ek: 2

Döviz Kurları:

BİRİM

DÖVİZ CİNSİ

DÖVİZ ALIŞ KURU

DÖVİZ SATIŞ KURU

EFEKTİF ALIŞ KURU

EFEKTİF SATIŞ KURU

1

ABD Doları

7,3405

7,3537

7,3353

7,3647

1

Avustralya Doları

5,6076

5,6441

5,5818

5,6780

1

Danimarka Kronu

1,2090

1,2149

1,2081

1,2177

1

Euro

9,0079

9,0241

9,0015

9,0376

1

İngiliz Sterlini

9,9438

9,9957

9,9369

10,0107

1

İsviçre Frangı

8,2841

8,3373

8,2717

8,3498

1

İsveç Kronu

0,89313

0,90237

0,89250

0,90445

1

Kanada Doları

5,7315

5,7574

5,7103

5,7792

1

Kuveyt Dinarı

23,9533

24,2667

23,5940

24,6307

1

Norveç Kronu

0,85390

0,85964

0,85331

0,86162

1

S. Arabistan Riyali

1,9563

1,9599

1,9417

1,9746

100

Japon Yeni

7,0930

7,1400

7,0668

7,1671

1

Bulgar Levası

4,5798

4,6397

 

 

1

Rumen Leyi

1,8373

1,8613

 

 

1

Rus Rublesi

0,09844

0,09972

 

 

100

İran Riyali

0,01738

0,01761

 

 

1

Çin Yuani

1,1182

1,1328

 

 

1

Pakistan Rupisi

0,04546

0,04606

 

 

1

Katar Riyali

2,0048

2,0310

 

 

 

ÇAPRAZ KUR 1 Euro = 1,2272 ABD DOLARI 

 

Borsa Rayiçleri:

 

Valör Tarihi

Tahvil / Bono Tanımı                 (ISIN Kodu)

Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL)

 Kamu Menkul Kıymetleri

 

Devlet Tahvili

31.12.2020

TRT020322T17

99.352

31.12.2020

TRT140623T19

105.268

31.12.2020

TRT240227T17

96.983

31.12.2020

TRT220921T18

98.102

31.12.2020

TRT110226T13

97.106

31.12.2020

TRT020823T11

230.361

31.12.2020

TRT160425T17

195.288

31.12.2020

TRT140922T17

93.95

31.12.2020

TRT110827T16

95.115

31.12.2020

TRT120122T17

99.024

31.12.2020

TRT140126T11

189.608

31.12.2020

TRT030523T13

220.153

31.12.2020

TRT180924T11

201.583

31.12.2020

TRT200324T13

95.079

31.12.2020

TRT060121T16

271.529

31.12.2020

TRT261022T10

239.09

31.12.2020

TRT080524T17

210.762

31.12.2020

TRT190521T17

99.474

31.12.2020

TRT050624T19

98.642

31.12.2020

TRT230222T13

249.903

31.12.2020

TRT070727T13

165.497

31.12.2020

TRT081123T10

225.077

31.12.2020

TRT080323T10

89.787

31.12.2020

TRT120325T12

86.73

31.12.2020

TRT170221T12

103.423

31.12.2020

TRT120128T11

157.853

31.12.2020

TRT270923T11

91.224

31.12.2020

TRT240724T15

92.582

31.12.2020

TRT210721T11

262.479

31.12.2020

TRT080328T15

102.861

31.12.2020

TRT261022T10

238.971

31.12.2020

TRT020823T11

230.363

31.12.2020

TRT200422T14

99.733

31.12.2020

TRT170822T15

98.438

31.12.2020

TRT180123T10

102.463

31.12.2020

TRT080323T10

89.604

31.12.2020

TRT280628T18

152.51

31.12.2020

TRT181023T19

119.171

31.12.2020

TRT100124T17

133.415

31.12.2020

TRT210421T14

105.717

31.12.2020

TRT050624T35

129.898

31.12.2020

TRT061124T11

121.487

31.12.2020

TRT201021T25

101.292

31.12.2020

TRT140421T13

95.954

31.12.2020

TRT140421T13

95.954

31.12.2020

TRT290125T15

114.847

31.12.2020

TRT260122T11

102.957

31.12.2020

TRT040522T13

94.572

31.12.2020

TRT210623T10

100.622

31.12.2020

TRT090621T18

93.676

31.12.2020

TRT090621T18

93.753

31.12.2020

TRT180625T13

105.869

31.12.2020

TRT170724T14

102.974

31.12.2020

TRT011025T16

102.348

31.12.2020

TRT131130T14

96.565

31.12.2020

TRT091122T10

101.009

 Kira Sertifikaları

31.12.2020

TRD100822T10

99.268

31.12.2020

TRD140721T18

101.934

31.12.2020

TRD100221T17

107.164

31.12.2020

TRD160621T17

103.768

31.12.2020

TRD180621T15

45.493.333

31.12.2020

TRD180821T13

105.588

31.12.2020

TRD170921T13

451.75

31.12.2020

TRD151221T10

98.679

31.12.2020

TRD090222T19

100.781

31.12.2020

TRD050321T13

461

31.12.2020

TRD260122T19

100.756

31.12.2020

TRD160421T19

449.255

31.12.2020

TRD230322T10

100.719

31.12.2020

TRD110522T12

97.341

31.12.2020

TRD060722T17

98.503

31.12.2020

TRD081021T11

45.115.612

 Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Özel Sektör Tahvili

31.12.2020

TRSTPRS12115

102.534

31.12.2020

TRSAKFH22212

101.047

 Finansman Bonosu

31.12.2020

TRFDZBK62111

92.267

31.12.2020

TRFAKBK12122

99.755

31.12.2020

TRFTEBK32115

99.155

31.12.2020

TRFAKBK121B7

100.904

31.12.2020

TRFDZBK32114

100.377

31.12.2020

TRFODEA12164

98.782

31.12.2020

TRFPHCM12112

99.77

31.12.2020

TRFHSBC52115

94.102

31.12.2020

TRFTCMD52119

93.343

31.12.2020

TRFMLPC52110

93.198

31.12.2020

TRFNURL32118

96.906

31.12.2020

TRFPHCM22129

97.476

31.12.2020

TRFPHCM32110

96.581

31.12.2020

TRFTHAL22143

97.488

31.12.2020

TRFFINF22129

97.964

31.12.2020

TRFTCMD22112

98.306

31.12.2020

TRFTCMD42128

95.347

31.12.2020

TRFTCMD42110

94.56

31.12.2020

TRFTCMD52127

92.847

Özel Sektör Kira Sertifikaları

31.12.2020

TRDYVKSA2119

100.847

31.12.2020

TRDBRKT12122

100.07

31.12.2020

TRDABVK12132

104.026

31.12.2020

TRDZKVK12114

103.261

31.12.2020

TRDZKVK12122

102.584

31.12.2020

TRDTFVK52113

101.795

31.12.2020

TRDKTVK12125

102.41

31.12.2020

TRDZKVK22139

101.415

31.12.2020

TRDHVKA32145

101.406

 

 

Libor / Euribor Faiz Oranları:

 

Vade

Libor (%)

Euribor (%)

1 Aylık

0,14388

- 0,554

2 Aylık

0,19038

-

3 Aylık

0,23838

- 0,545

6 Aylık

0,25763

 

- 0,526

9 Aylık

-

-

12 Aylık

0,34188

- 0,499

Türk Lirası Reeskont Oranı: % 16,75

 

Yeniden Değerleme Oranı: %9,11

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Artış Oranı*: %25,15

 

*Geçmişte TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin yerine, Ocak 2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılmaktadır.

 

 

 Kıdem Tazminatı Tavanı

 

01.01.2021–30.06.2021

7.638,96 TL

01.07.2020–31.12.2020

 7.117,17 TL

01.01.2020–30.06.2020

6.730,15 TL

 SGK Taban Aylık

 

01.01.2020–31.12.2020

3.577,50 TL

 SGK Tavan Aylık

 

01.01.2020–31.12.2020

26.831,40 TL

Asgari Ücret

                Tüm Çalışanlar

01.01.2020-31.12.2020

3.577,50 TL

 

Diğer Bilgiler

 

2021

2020

Küçük Demirbaş Sınırı

1.500,00 TL

1.400,00 TL

Çalışanlara yemek yardımı ile ilgili istisna tutarı (KDV Hariç)

25,00 TL

23,00 TL

Banka ve finans kurumları aracılığı ile ödeme ve tahsilatların tevsik zorunluluğu:

7.000 TL

7.000 TL

 

Saygılarımızla.

Dosyalar