Sizi Arayalım
2021 Yıl Sonu ve 2022 Yılı Vergi Uygulamaları

REHBER: 12.01.2022/1

2021 Yıl Sonu ve 2022 Yılı Vergi Uygulamaları

Bilindiği üzere, vergi kanunlarında belirlenen had ve tutarlar ile vergi cezaları, her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak yeniden belirlenmektedir. Bu kapsamda 2022 yılına ilişkin olarak Resmi Gazete’de yayınlanan muhtelif Karar ve Tebliğlerde yer alan hükümler aşağıda özetlenmiştir.

Ayrıca, 2021 yılı IV. geçici vergi dönemi ve 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında dikkate alınacak bilgiler de işbu Rehberde yer almaktadır.

Diğer yandan, 2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 27.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “533 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile % 36,20 olarak tespit ve ilan edilmiş olup, Ocak-Aralık 2021 geçici vergi dönemine ilişkin yeniden değerleme oranı olarak da söz konusu oranın dikkate alınması gerekmektedir.

Saygılarımızla.

 

Vergi Usul Kanunu

Tüketiciye Yapılan Satışlarda Fatura Düzenleme Sınırı (R.G.-21.12.2021)

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler dışındaki kişilere yani tüketicilere satılan mal ve sunulan hizmet bedelinin belli meblağı aşması halinde fatura düzenlenmesine ilişkin, daha önce 1.500 TL olarak uygulanmakta olan had, 534 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2022 tarihinden itibaren 2.000 TL olacaktır.

Buna göre, 01.01.2022 tarihinden itibaren, tüketicilere satılan mal veya yapılan iş bedelinin 2.000 TL’yi aşması halinde fatura düzenlenmesi zorunludur. Ancak, bu meblağı aşmasa bile tüketicinin istemesi halinde de yazarkasa fişi yerine fatura verilmesi gerekmektedir.

Doğrudan Gider Yazılabilecek Küçük Demirbaş Sınırı (R.G.- 21.12.2021)

Doğrudan gider kaydedilecek küçük demirbaşlar (ve peştemallıklar) için daha önce uygulanmakta olan 1.500 TL’lik sınır, 534 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2022 tarihinden itibaren 2.000 TL olacaktır.

Usulsüzlük Cezaları (R.G.- 21.12.2021)

I. ve II. derece usulsüzlükler için uygulanan maktu cezaların tamamı yeniden değerleme oranı olan %36,20 kadar artırılmıştır. 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni hadler “534 sıra no.lu VUK Genel Tebliği” ekinde yer almaktadır.

Özel Usulsüzlük Cezaları (R.G.- 21.12.2021)

Özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tüm hadler, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %36,20 nispetinde artırılmış olup, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli yeni hadler 534 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine ekli tabloda yer almaktadır. Buna göre, 2022 yılında her bir belge için kesilebilecek asgari ceza tutarında artışa gidilmiştir. Söz konusu ceza 2022 yılında 500 TL olarak uygulanacaktır. Her bir belge nev’ine ilişkin kesilecek toplam ceza üst limiti de artırılmış olup söz konusu limit 2022 yılı için 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, örneğin, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için bu belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10’u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasında asgari ceza miktarı 500 TL, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza üst limiti 250.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Ba-Bs formlarını zamanında vermeyen birinci sınıf tüccarlar için 2022 yılında uygulanacak olan özel usulsüzlük cezası tutarında 2021 yılına nazaran 900 TL artırıma gidilmiş ve 2500 TL olarak uygulanan tutar 2022 yılı için 3.400 TL olarak değiştirilmiştir. Kanuni süresinde verilmiş olan bildirimlerin kanuni sürenin sonunda başlayarak 10 gün içinde düzeltilmesi durumunda ceza uygulanmayacak, bu süreyi izleyen 15 gün içerisinde düzeltilen bildirimlerde normal cezanın %20’si oranında (birinci sınıf tüccarlar için 680 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Takip eden zamanlarda yapılacak olan düzeltmeler için ise genel ceza miktarı (3.400 TL) uygulanacaktır.

Şüpheli Ticari Alacak Sınırı (R.G.- 21.12.2021)

26.10.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile VUK’un 323. maddesinde yapılan değişiklik ile; yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan ve 3.000-TL’yi aşmayan alacakların şüpheli alacak sayılabileceği düzenlenmiştir.

Buna göre, 21.10.2021 tarihinden itibaren, 3.000-TL’yi aşmayan bu alacaklar için karşılık ayrılabilecek ve gider olarak dönem kar/zarar hesabında dikkate alınabilecektir.

534 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2022 yılı için dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olan alacaklara ilişkin azami tutar 4.000 TL olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu

Yemek Bedeli İstisnası (R.G.- 21.12.2021)

İşyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde personele verilen yemekle ilgili günlük (KDV Hariç) 25,00 TL olan istisna tutarı, 01.01.2022 tarihinden itibaren (KDV Hariç) 34,00 TL olarak değiştirilmiştir.

Ulaşım Bedeli İstisnası (R.G.- 21.12.2021)

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı Kanun ile, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait;

 • Bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL'yi aşmaması ve
 • Buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması halinde, sözü edilen tutar gelir vergisinden istisna olacağı düzenlenmişti.

Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecek olup, düzenleme 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait günlük (KDV Hariç) 10,00 TL olarak belirlenen ve 2020 yılında (KDV Hariç) 12,00 TL, 2021 yılında (KDV Hariç) 13,00 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 01.01.2022 tarihinden itibaren (KDV Hariç) 17,00 TL olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 2022 yılında uygulanacak vergiden müstesna ulaşım bedeli KDV dahil 20,06 TL olacaktır.

Engellilik İndirimi (R.G.- 21.12.2021)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan aylık engellilik indirimi tutarları 2021 yılında I. Derece engelliler için 1.500 TL, II. Derece engelliler için 860 TL, III. Derece engelliler için 380 TL olarak belirlenmişti. Söz konusu tutarlarda artırıma gidilmiş olup, ilgili tutarlar 01.01.2022 tarihi sonrasında;

 • I. Derece engelliler için 2.000 TL,
 • II. Derece engelliler için 1.170 TL,
 • III. Derece engelliler için 500 TL olarak belirlenmiştir.

Binek Otomobillere İlişkin Gider Kısıtlaması (R.G.- 21.12.2021)

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı Kanun ile, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kiralama yoluyla elde edilen veya satın alınan binek otomobillerine ilişkin giderlerin bir kısmının gider olarak dikkate alınabileceği belirlenmek suretiyle 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere gider kısıtlamasına gidilmişti. Öte yandan 2021 yılına ilişkin olarak binek otomobillerine yönelik gider olarak dikkate alınabilecek sınırlar;

 • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 150.000 TL 'ye kadarlık kısmı,
 • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin doğrudan gider olarak kaydedildiği durumlarda, bu vergiler hariç ilk iktisap bedeli 170.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı,
 • Söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutan 320.000 TL'yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı ve
 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 5.500 TL tutarındaki kısmı 7. şeklinde belirlenmiş iken;

söz konusu tutarlar 01.01.2022 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 2022 yılı için aşağıdaki gibi tespit edilmiştir;

 • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 200.000 TL'ye kadarlık kısmı,
 • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin doğrudan gider olarak kaydedildiği durumlarda, bu vergiler hariç ilk iktisap bedeli 230.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı,
 • Söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutan 430.000 TL'yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı ve
 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 8.000 TL tutarındaki kısmı.

Gelir Vergisi Tarifesi (R.G.- 21.12.2021)

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı Kanun ile, üç dilim olarak uygulanan gelir vergisi tarifesine dördüncü dilim eklenerek en yüksek gelir vergisi oranı %35’ten %40’a yükseltilmiş ve 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

2022 yılı gelirlerine (ücretler dahil) 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ile 2021 takvim yılına ilişkin olup 2022 yılında beyan edilecek olan gelirlere uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri ayrı tablolar halinde Ek:1’de yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu (Nakdi Sermaye Faiz İndirimi)

Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 10/1. maddesinin (ı) bendi uyarınca, sermaye şirketleri ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı (TL Üzerinden Açılan Ticari Krediler (Tüzel Kişi Kurumsal Mevduat Hesapları ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sini kurum kazancından indirilebilecektir.

Bu çerçevede 2020 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında, %19,10 oranı dikkate alınmış iken; 2021 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında, TCMB tarafından en son açıklanan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı olan %24.52 oranı dikkate alınacaktır.

Söz konusu indirimden, sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla ve/veya 2021 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunu (R.G.- 21.12.2021)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetler ile ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, mahsuben iade edilecektir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi ise nakden iade edilecektir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2017 yılında geçerli olan 2017/9759 Sayılı BKK uyarınca bu limit 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve bir önceki yılda belirlenen tutarın izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı açıklanmıştı. Ayrıca bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katı olarak dikkate alınacaktır.

Bu kapsamda, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenen tutar, “39 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de açıklandığı üzere, 2022 yılı yeniden değerleme oranında (%36,2) artırılarak 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlenmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan “54 seri no.lu MTV Genel Tebliği” ile 2022 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri belirlenmiştir.

Diğer yandan 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV hesaplamasında;

 • 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile
 • 12.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için

ayrı tarifeler uygulanacağı belirlenmişti. Buna göre, söz konusu sınıflandırma çerçevesinde araçlara ilişkin motorlu taşıt vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

1.313

916

512

386

136

1301-1600 cm³ e kadar

2.287

1.715

995

703

270

1601-1800 cm³ e kadar

4.042

3.157

1.860

1.132

438

1801-2000 cm³ e kadar

6.368

4.903

2.882

1.715

676

2001-2500 cm³ e kadar

9.550

6.933

4.332

2.587

1.023

2501-3000 cm³ e kadar

13.318

11.585

7.237

3.891

1.428

3001-3500 cm³ e kadar

20.282

18.250

10.992

5.486

2.012

3501-4000 cm³ e kadar

31.891

27.537

16.217

7.237

2.882

4001 cm³ ve yukarısı

52.195

39.140

23.180

10.416

4.042

 Diğer yandan 7103 sayılı Kanun ile, MTV Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasına elektrikle çalışan motorlu araçlara yönelik “motor gücü” tanımlaması eklenmiş olup, buna göre motor gücü, taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güç olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanuna eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri araçlardan Kanuna ekli (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

 • 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,
 • 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında, yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

01.01.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

01.01.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Numarası

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

70.600’ü aşmayanlar

1

1.313

916

512

386

136

70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar

2

1.443

1.007

562

426

150

123.700’ü aşanlar

3

1.576

1.098

615

465

162

1301 - 1600 cm³ e kadar

70.600’ü aşmayanlar

4

2.287

1.715

995

703

270

70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar

5

2.517

1.887

1.095

771

295

123.700’ü aşanlar

6

2.746

2.058

1.192

842

322

1601 - 1800 cm³ e kadar

177.000’i aşmayanlar

7

4.445

3.476

2.043

1.247

483

177.000’i aşanlar

8

4.851

3.790

2.232

1.362

527

1801 - 2000 cm³ e kadar

177.000’i aşmayanlar

9

7.003

5.393

3.170

1.887

742

177.000’i aşanlar

10

7.641

5.886

3.458

2.058

810

2001 - 2500 cm³ e kadar

221.000’i aşmayanlar

11

10.506

7.627

4.765

2.846

1.126

221.000’i aşanlar

12

11.462

8.320

5.197

3.106

1.228

2501 - 3000 cm³ e kadar

442.300’ü aşmayanlar

13

14.648

12.745

7.961

4.282

1.570

442.300’ü aşanlar

14

15.982

13.902

8.686

4.672

1.713

3001 - 3500 cm³ e kadar

442.300’üaşmayanlar

15

22.310

20.075

12.092

6.036

2.211

442.300’üaşanlar

16

24.340

21.898

13.191

6.583

2.415

3501 - 4000 cm³ e kadar

708.000’i aşmayanlar

17

35.078

30.291

17.838

7.961

3.170

708.000’i aşanlar

18

38.270

33.043

19.463

8.686

3.458

4001 cm³ ve yukarısı

840.700’ü aşmayanlar

19

57.415

43.053

25.498

11.460

4.445

840.700’ü aşanlar

20

62.633

46.968

27.817

12.501

4.851

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

100 - 250 cm3’e kadar

245

183

135

83

32

251 - 650 cm3’e kadar

506

383

245

135

83

651 - 1200  cm3’e kadar

1.306

776

383

245

135

1201 cm3 ve yukarısı

3.168

2.093

1.306

1.037

506

Diğer yandan MTV Kanununa eklenen fıkralarla 01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Kanuna ekli (I) sayılı tarifenin

“1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,
 • 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında, yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Anılan Kanununa eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan motosikletler, Kanuna Ekli (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
 • 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
 • 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.570

1.037

506

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

2.093

1.306

776

1901 cm3 ve yukarısı

3.168

2.093

1.306

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

3.965

2.368

1.037

26-35 kişiye kadar

4.755

3.965

1.570

36-45 kişiye kadar

5.292

4.488

2.093

46 kişi ve yukarısı 

6.348

5.292

3.168

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

1.408

935

458

1.501-3.500 kg’a kadar

2.851

1.652

935

3.501-5.000 kg’a kadar

4.283

3.565

1.408

5.001-10.000 kg’a kadar

4.755

4.038

1.893

10.001-20.000 kg’a kadar

5.715

4.755

2.851

20.001 kg ve yukarısı

7.148

5.715

3.321

Diğer yandan 7103 sayılı Kanun ile, MTV Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılarak, minibüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on yedi kişiye, otobüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on sekiz kişiye çıkarılmış olup, buna göre, insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

Anılan Kanuna eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan;

 • Panel van ve motorlu karavanlar, Kanuna ekli (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
 • 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,
 • (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

26.545

21.225

15.916

12.730

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

39.825

31.851

23.887

19.108

1.801 – 3.000 kg.’a kadar

53.108

42.483

31.851

25.482

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

66.391

53.108

39.825

31.851

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

79.675

63.736

47.795

38.230

10.001 – 20.000 kg.’a kadar

92.957

74.360

55.762

44.597

20.001 kg.ve yukarısı

106.236

84.980

63.736

50.986

Ayrıca, MTV Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25'i oranında uygulanacaktır. 

Özel İletişim Vergisi Kanunu (R.G.-21.12.2021)

21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 20 seri no.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’nde belirlendiği üzere, 2022 yılında cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2022 tarihinden itibaren 117,00 TL olarak uygulanacaktır.

Çevre Temizlik Vergisi Kanunu (R.G.-21.12.2021)

21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 54 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde, çevre temizlik vergisinin uygulama esasları açıklanmış olup buna göre, konutlar ve işyerleri için ayrı şekilde belirleme yapılmıştır.

2022 yılı için konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 Kuruş, diğer belediyelerde 50 Kuruş olarak belirlenmiştir.

2022 yılı için işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi ise, aşağıdaki tarifelere göre alınacaktır.

 • Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6000

4900

3800

3400

2800

2. Grup

3800

2800

2300

1900

1700

3. Grup

2800

1900

1700

1200

950

4. Grup

1200

950

700

600

490

5. Grup

700

600

420

400

340

6. Grup

400

340

210

190

148

7. Grup

148

117

80

68

50

 • Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

7500

6125

4750

4250

3500

2. Grup

4750

3500

2875

2375

2125

3. Grup

3500

2375

2125

1500

1187

4. Grup

1500

1187

875

750

612

5. Grup

875

750

525

500

425

6. Grup

500

425

262

237

185

7. Grup

185

146

100

85

62

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yukarıdaki tarife %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir.

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde (Mayıs ve Kasım aylarında) ödenir.

Harçlar Kanunu (R.G.-21.12.2021)

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %36,20 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadleri içeren yeni tarifeler, 89 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, finansal kuruluşlar tarafından 31.01.2022 tarihine kadar ödenecek “Finansal Faaliyet Harçları” ise aşağıdaki gibidir:

AÇIKLAMA

2022 YILI HARÇ TUTARI (TL)

2021 YILI HARÇ TUTARI (TL)

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

954.611,70

700.899,70

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

954.611,70

700.899,70

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

57.275,70

42.052,70

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

171.829,30

126.159,60

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

229.106,50

168.213,30

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

141.452,80

103.856,70

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

141.452,80

103.856,70

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

141.452,80

103.856,70

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

70.725,50

51.927,70

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

141.452,80

103.856,70

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

70.725,50

51.927,70

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

65.976,90

48.441,20

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

32.987,30

24.219,80

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

 

a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

353.637,90

259.646,10

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

248.912,10

182.754,90

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

141.452,80

103.856,70

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

70.725,50

51.927,70

Damga Vergisi Kanunu (R.G.-21.12.2021)

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, % 36,20 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu damga vergilerini içeren yeni tarifeler, 66 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yayınlanmıştır.

Tebliğde sadece maktu damga vergisi tutarlarında artırıma gidilmiş olup, nispi vergiler yönünden bir değişiklik öngörülmemiştir.

Bu durumda, örneğin;

 • Ücret bordrolarında binde 7,59,
 • Kira sözleşmelerinde binde 1,89,
 • Belli parayı ihtiva eden diğer sözleşmelerde binde 9,48 olarak

olarak uygulanmakta olan damga vergisi nispetleri, 01.01.2022 tarihinden itibaren yine aynı nispetlerde uygulanmaya devam edilecektir.

Belli para ihtiva etmeyen sözleşmeler ise damga vergisine tabi bulunmamaktadır.

Diğer yandan, söz konusu Tebliğde her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 4.814.234,00 TL olarak belirlenmiştir.

Değerli Kâğıtlar Kanunu (R.G.-21.12.2021)

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değerli kâğıt bedelleri “70 seri no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” ile yeniden tespit edilmiş olup, belirlenen tutarlar ilgili Tebliğde yer almaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (R.G.- 21.12.2021)

Veraset yoluyla veya ivazsız intikallerde 2022 yılında tatbik edilecek istisna sınırları ile vergi tarifesi, “53 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile ilan edilmiştir.

Buna göre yeni istisna hadleri aşağıdaki şekilde tatbik edilecektir;

 • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),
 • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL,
 • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 10.491 TL olarak dikkate alınacaktır.

01.01.2022 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız
İntikallerde

İlk 500.000 TL için

1

10

Sonra gelen 1.200.000 TL için

3

15

Sonra gelen 2.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen 4.900.000 TL için

7

25

Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların %50’si uygulanacaktır.

Asgari Ücret (R.G.-17.12.2021)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 17.12.2021 tarihli, 2021/1 sayılı Kararına göre, bir çalışanın 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti brüt 166,80 TL; aylık normal çalışma karşılığı asgari ücreti brüt 5.004,00 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ile tespit edilen ve 01.01.2022 tarihinden itibaren yıllık uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:

 

Açıklama

Sgk İşveren

Sgk İşveren

PAYI (%20,5) (TL)

PAYI (%15,5)* (TL)

Brüt Ücret

5.004,00 TL

5.004,00 TL

Sgk İşçi Payı (%14)

700,56TL

700,56TL

İşsizlik İşçi Payı(%1)

50,04 TL

50,04 TL

Kesintiler Toplamı

750,60TL

750,60TL

Toplam Ele Geçen

4.253,40TL

4.253,40TL

Sgk İşveren

1025,82TL

775,62TL

İşsizlik İşveren

100,08TL

100,08TL

Toplam Maliyet

6.129,90TL

5.879,70TL

(*) Sigorta primi işveren payının hesabında 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Buna göre 2022 yılı asgari ücret toplamı (12 x 5.004-TL) = 60.048-TL olacaktır.

İşsizlik Sigortası Primi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 5234 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile değiştirilen 49. maddesinde belirlenen prim nispetleri aşağıda yer almaktadır:

Oranlar (%)

İşçi Payı

1

İşveren Payı

2

Devlet payı

1

Diğer Hususlar

Reeskont Oranları ve Döviz Kurları

T.C. Merkez Bankası tarafından 02.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile, avans işlemlerinde uygulanmakta olan faiz oranı yıllık %15,75 olarak belirlenmiş olup, söz konusu oran halen geçerli bulunmaktadır.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde, senette faiz nispetinin açıklanmadığı durumlarda, %15,75 oranının kullanılması gerekecektir.

Diğer yandan, Çek Kanunu’nun geçici 3/5. maddesinde yer alan “31.12.2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmündeki “31.12.2021” tarihi, 06.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7341 sayılı Kanun ile, "31.12.2023" olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. Buna göre, ileri düzenleme tarihli çeklerin, seçimlik hakkın kullanılması durumunda, 31.12.2023 tarihine kadar reeskonta tabi tutulması mümkündür.

Diğer taraftan, döviz üzerinden düzenlenmiş olan senetlerin reeskontunda uygulanacak olan LIBOR ve EURIBOR oranları ile döviz kurlarına ait bilgiler ise Ek:2’de yer almaktadır. Euro dışındaki dövizli senetlerin reeskontunda, dövizli tutar çapraz kur ile Amerikan Dolarına çevrilecek ve LİBOR oranı ile iskonto edilecektir. Euro senetleri ise EURIBOR oranı ile reeskonta tabi tutulacaktır.

Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

Bilindiği üzere, portföyünün en az %51’i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları ile hisse senetleri, “alış bedeli” ile değerlenecektir. Bunların dışında kalan menkul kıymetler borsa rayici ile, borsa rayici belli olmayanlar (borsada son gün işlem görmeyenler dâhil) gün esasına göre değerlenecektir. Anılan değerleme hükümleri kesin alışı yapılan kâğıtlara uygulanacaktır. 31.12.2021 tarihi itibariyle borsada işlem gören devlet tahvilleri, hazine bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile kamu ve özel sektör kira sertifikalarının değerleri, Ek:2’de yer almaktadır.

Repo işlemlerinde ise gün esasına göre faiz hesaplanacaktır. Gerek borsa rayicine gerekse gün esasına göre hesaplanan gelir karşılıkları ticari ve mali karın hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır. Menkul kıymet gelir karşılıklarına isabet eden ve ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan kurumlar (stopaj) vergisi; tevsik edilmek kaydıyla IV. döneme ait hesaplanan geçici vergiden ve kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Geçici Vergi Uygulamaları

2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere 26.10. 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7338 sayılı Kanunun 9. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

İlgili değişiklikle cari vergilendirme döneminin ilk dokuz ayı, üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri olarak belirlenmiştir.

Buna göre, cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri kabul edilmektedir. İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler tarafından bu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

Geçici vergi dönemleri 01.01.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi olacaktır:

Birinci dönem: Ocak - Şubat - Mart

İkinci dönem: Nisan - Mayıs - Haziran

Üçüncü dönem: Temmuz - Ağustos - Eylül

 Hesaplanan geçici vergi üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve 17. günü akşamına kadar ödenecektir. Ancak beyanname verme ve ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde tatili takip eden ilk işgünü beyanname verme ve ödeme sürelerinin son günü olmaktadır.

2021/IV. dönem için ise mülga mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu dönem için, geçici vergi üçer aylık dönemler halinde hesaplanmakta ve bir döneme ait geçici vergi beyannamesi izleyen ikinci ayın on yedinci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmekte ve ödenmektedir. Ancak beyanname verme ve ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde tatili takip eden ilk işgünü beyanname verme ve ödeme sürelerinin son günü olmaktadır. Buna göre, 2021 yılı IV. dönem geçici vergi beyannamesi 17 Şubat 2021 Perşembe tarihine kadar verilecek ve ödenecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin 2. fıkrasına göre kurumlar vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde belirtilen esaslara göre cari dönem kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere %25 oranındaki (7316 sayılı Kanun ile KVK’ya eklenen geçici 13. madde uyarınca, 2021 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi oranı %25 olarak uygulanır) kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödemektedirler.

Yukarıda yer alan süreler dikkate alınarak beyan edilecek ve ödenecek 2021 yılı IV. dönem geçici vergi matrahının ve 2021 yılı kurumlar vergisi matrahının hesabı sırasında dikkate alınacak diğer faydalı bilgiler Ek:2’de yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

EK-1   

2021 yılı gelirlerine (ücretler dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

24.000 TL'ye kadar

15%

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

20%

123.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası

27%

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası

35%

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.1900 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası

40%

2022 yılı gelirlerine (ücretler dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

32.000 TL'ye kadar

15%

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası

20%

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası                

27%

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası 

35%

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası

40%

Ayrıca, 7194 Sayılı Kanun ile GVK’da yapılan değişiklik ile tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL) aşması halinde beyan edilecektir.

EK-2

Döviz Kurları:

BİRİM

DÖVİZ CİNSİ

DÖVİZ ALIŞ KURU

DÖVİZ SATIŞ KURU

EFEKTİF ALIŞ KURU

EFEKTİF SATIŞ KURU

1

ABD Doları

12,9775

13,0009

12,9684

13,0204

1

Avustralya Doları

9,395

9,4563

9,3518

9,513

1

Danimarka Kronu

1,9713

1,981

1,9699

1,9855

1

Euro

14,6823

14,7088

14,6721

14,7308

1

İngiliz Sterlini

17,453

17,544

17,4408

17,5703

1

İsviçre Frangı

14,1207

14,2114

14,0995

14,2327

1

İsveç Kronu

1,4268

1,4416

1,4258

1,4449

1

Kanada Doları

10,1258

10,1714

10,0883

10,2101

1

Kuveyt Dinarı

42,6451

43,2032

42,0055

43,8512

1

Norveç Kronu

1,4672

1,4771

1,4662

1,4805

1

S. Arabistan Riyali

3,4568

3,463

3,4309

3,489

100

Japon Yeni

11,2434

11,3179

11,2018

11,3609

1

Bulgar Levası

7,4646

7,5623

 

 

1

Rumen Leyi

2,9498

2,9884

 

 

1

Rus Rublesi

0,17303

0,1753

 

 

100

İran Riyali

0,03073

0,03113

 

 

1

Çin Yuani

2,025

2,0515

 

 

1

Pakistan Rupisi

0,07227

0,07321

 

 

1

Katar Riyali

3,5443

3,5907

 

 

1

Güney Kore Wonu

0,01085

0,01099

 

 

1

Azerbaycan Yeni Manatı

7,5955

7,6949

 

 

1

Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

3,5134

3,5593

 

 

Çapraz Kur    1 Euro = 1.1314 ABD Doları

 

 

 

Borsa Rayiçleri:

 

VALÖR TARİHİ

Tahvil/Bono ISIN Kodu

Ağırlıklı Ortalama Takas Fiyat (TL)

Kamu Menkul Kıymetleri

31.12.2021

TRT011025T16

76,116

31.12.2021

TRT020322T17

102,332

31.12.2021

TRT020926T17

86,974

31.12.2021

TRT030523T13

290,973

31.12.2021

TRT040522T13

97,578

31.12.2021

TRT041126T11

102,491

31.12.2021

TRT050527T17

101,491

31.12.2021

TRT050624T35

169,496

31.12.2021

TRT061124T11

163,187

31.12.2021

TRT061223T11

99,096

31.12.2021

TRT071222T11

83,129

31.12.2021

TRT080323T10

87,524

31.12.2021

TRT080328T15

68,145

31.12.2021

TRT080524T17

277,641

31.12.2021

TRT081123T10

291,283

31.12.2021

TRT091122T10

95,948

31.12.2021

TRT100124T17

169,919

31.12.2021

TRT110226T13

70,043

31.12.2021

TRT110827T16

62,894

31.12.2021

TRT120122T17

104,137

31.12.2021

TRT120128T11

214,122

31.12.2021

TRT120325T12

68,352

31.12.2021

TRT130422T13

94,658

31.12.2021

TRT131130T14

58,401

31.12.2021

TRT140126T11

269,368

31.12.2021

TRT140126T37

100,366

31.12.2021

TRT140623T19

93,462

31.12.2021

TRT140922T17

94,749

31.12.2021

TRT150622T19

91,168

31.12.2021

TRT170822T15

98,168

31.12.2021

TRT180123T10

96,963

31.12.2021

TRT180625T13

150,481

31.12.2021

TRT180924T11

272,045

31.12.2021

TRT181023T19

99,776

31.12.2021

TRT190826T19

98,425

31.12.2021

TRT200324T13

84,539

31.12.2021

TRT200422T14

102,28

31.12.2021

TRT200923T18

98,625

31.12.2021

TRT210623T10

99,419

31.12.2021

TRT230222T13

310,439

31.12.2021

TRT240227T17

66,157

31.12.2021

TRT240724T15

77,774

31.12.2021

TRT260122T11

102,594

31.12.2021

TRT261022T10

301,669

31.12.2021

TRT270923T11

83,748

31.12.2021

TRT280531T14

141,145

31.12.2021

TRT280628T18

206,737

31.12.2021

TRT290125T15

154,696

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

 

 

Kira Sertifikaları

31.12.2021

TRD031225T10

90,627

31.12.2021

TRD050724T16

792,363

31.12.2021

TRD080223T19

102,958

31.12.2021

TRD091024T17

782,5

31.12.2021

TRD110522T12

98,328

31.12.2021

TRD131223T10

102,951

31.12.2021

TRD140624T16

791,329

31.12.2021

TRD160823T13

106,011

31.12.2021

TRD181023T17

102,97

31.12.2021

TRD200324T11

786,543

31.12.2021

TRD200522T11

800

31.12.2021

TRD210224T11

793,966

31.12.2021

TRD260122T19

103,407

31.12.2021

TRD310122T12

795,889

Özel Sektör Kira Sertifikaları

31.12.2021

TRDBRKT12221

102,934

31.12.2021

TRDBRKT32211

100,373

31.12.2021

TRDEMVKA2226

101,096

31.12.2021

TRDHVKA22237

102,513

31.12.2021

TRDHVKA32251

101,266

31.12.2021

TRDZKVK12213

104,599

31.12.2021

TRDZKVK12221

103,9

31.12.2021

TRDZKVK32229

101,462

31.12.2021

TRDZKVK32237

101,186

31.12.2021

TRDZKVK42210

100,033

 Finansman Bonosu

31.12.2021

TRFATAY32223

106,242

31.12.2021

TRFDBNK12211

98,518

31.12.2021

TRFDVYS12219

103,65

31.12.2021

TRFFINF12237

98,113

31.12.2021

TRFGRFA42214

94,715

31.12.2021

TRFGVYO22210

97,225

31.12.2021

TRFTCMD12212

99,803

31.12.2021

TRFTCMD12220

98,947

31.12.2021

TRFTCMD22211

98,15

31.12.2021

TRFTCMD22229

96,862

31.12.2021

TRFTCMD32210

96,149

31.12.2021

TRFTCMD42219

94,595

31.12.2021

TRFTCMD42227

93,915

31.12.2021

TRFTCMD52218

92,583

31.12.2021

TRFYAKF12215

99,275

31.12.2021

TRFYKBK12213

99,685

31.12.2021

TRFYKBK52235

93,322

31.12.2021

TRFYKYM52217

92,991

31.12.2021

TRFZORF12218

100,432

Özel Sektör Tahvili

31.12.2021

TRSENSAE2312

102,5

31.12.2021

TRSPLENK2314

102,95

31.12.2021

TRSTPRS22312

103

31.12.2021

TRPKYVFA2318

100

Libor/Euribor Faiz Oranları:

 

Vade

Libor

Euribor

1 Aylık

0,1013

-0,583

3 Aylık

0,2091

-0,572

6 Aylık

0,3388

-0,546

12 Aylık

0,5831

-0,501

  

Türk Lirası Reeskont Oranı: 

%15,75

Yeniden Değerleme Oranı: 

%36,20

Üretici Fiyatları Genel Endeksi Artış Oranı (bir önceki yılın aynı ayına göre):   

%79,89

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi Artış Oranı (bir önceki yılın aynı ayına göre):

%36,08

 

Tecil Faizi Oranı:

Yıllık % 15

Gecikme Faizi Oranı:

Aylık % 1,6

Gecikme Zammı Oranı:

Aylık % 1,6

Pişmanlık Faizi Oranı:

Aylık % 1,6

  

Kıdem Tazminatı Tavanı:

 

01.01.2021-30.06.2021

6.730,15 TL

01.07.2021-31.12.2021

8.284,51 TL

SGK Taban Aylık:

 

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2022-31.12.2022

3.577,50 

5.004,00 

SGK Tavan Aylık:

 

01.01.2021-31.12.2021

01.01.2022-31.12.2022

26.831,40

37.530,00

 

Asgari Ücret  

01.01.2021-

31.12.2021

01.01.2022-

31.12.2022

Net (TL):

2.825,90

4.253,40

Brüt (TL):

3.577,50

5.004,00

 

DÖNEMİ

2021

2022

Küçük Demirbaş Sınırı

1.500

2.000

Çalışanlara yemek yardımı ile ilgili istisna tutarı (KDV Hariç)      

25

34

Banka ve finans kurumları aracılığı ile ödeme ve tahsilatların tevsik zorunluluğu

7.000TL

7.000TL

Saygılarımızla.

 

Dosyalar