Sizi Arayalım
2024/I. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmamasını Öngören Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 01.05.2024/24

2024/I. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmamasını Öngören Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

30.04.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “560 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, 2024/I. geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartlar oluşmasına rağmen, kapsama giren mükelleflerce ilk geçici vergi işlemlerine mahsus olmak üzere enflasyon düzeltmesi yapılmaması uygun görülmüştür.

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun mükerrer 298/A maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi, bilançodaki parasal olmayan kıymetlerin tarihi değerlerinin (düzeltmeye esas alınacak tutarın) düzeltme katsayısıyla çarpılması suretiyle bilançonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasını ifade etmektedir. Anılan düzenlemeye göre, yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yi-ÜFE) son 36 aylık artış oranının %100'den ve son 12 aylık artış oranının da %10'dan fazla olması şartlarının her ikisinin birden gerçekleşmesi durumunda mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, VUK’un geçici 33. maddesinde, 31.12.2023 tarihli mali tabloların yukarıda belirtilen %10 ve %100 şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Sözü edilen düzenlemeler uyarınca, 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen (geçici vergi dönemleri dahil) hesap dönemlerine ilişkin olarak bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmekteydi.

Hal böyle olmakla birlikte, 30.04.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, 2024/I. geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartlar oluşmasına rağmen kapsama giren mükelleflerce ilk geçici vergi işlemlerine mahsus olmak üzere enflasyon düzeltmesi uygulanmaması uygun görülmüştür. Buna göre, 2024 hesap döneminin I. geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecek, enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecektir.

2024/I. geçici vergi dönemi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmaması, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına engel teşkil etmemektedir. Bu sebeple, 06.05.2024 tarihine kadar verilecek olan 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekine 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmiş versiyonlarının da eklenmesi gerekmektedir.

Aksine bir belirleme yapılmadığı durumda, 2024 yılı ikinci geçici vergi ve takip eden dönemlerde enflasyon düzeltmesi uygulamasına devam edilecektir.

Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal edenlerin, şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, sözü edilen mükellefler 2024 hesap döneminin I. geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

Yukarıda detaylarına yer verilen Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 30.04.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“560 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar