Sizi Arayalım
36 Seri No.lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

DUYURU: 04.06.2021/87

36 Seri No.lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

03.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ” ile; Kısmi tevkifat uygulamasında sınır 01.07.2021 tarihinden itibaren 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmış, Finansman gider kısıtlamasına tabi giderler ile ilgili yüklenilen KDV’lerin indirilebilmesi sağlanmış, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketleri kısmi tevkifat uygulamakla yükümlü olanlar arasına alınmış, Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri kısmi tevkifat kapsamının dışında tutulmuş, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların kısmi tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar yapılmış ve daha bir çok düzenleme yapılmıştır.

03.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 36 Seri No.lu Tebliğ” ile;

  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketleri kısmi tevkifat uygulamakla yükümlü kılınanlar kapsamına dahil edilmiş,
  • Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri tevkifat kapsamı dışında tutulmuş,
  • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiş,
  • İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarının, bu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi almaları gerektiği belirtilmiş,
  • Gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının özel matrah şekli uygulamasından yararlanabilmeleri için, taşınmaz ticaretiyle iştigal ettiklerinin kabul edilebilmesi bakımından yetki belgesi aranmasına gerek olmadığı ifade edilmiş,
  • Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmamalarına imkan tanınmış,
  • Finansman gider kısıtlamasına tabi giderler ile ilgili yüklenilen KDV’nin indirimine olanak sağlanmış,
  • Kısmi tevkifat uygulamasında sınır 01.07.2021 tarihinden itibaren 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin detayı aşağıdaki gibidir.

Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletilmiştir

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.1.) bölümüne yapılan eklemeler ile kısmi tevkifat uygulaması yapacak olan belirlenmiş alıcılar kapsamına;

  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  • Emeklilik şirketleri

de dahil edilmiştir. Sözü edilen uygulama 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sağlık Hizmetlerinde Tevkifat Uygulanmaması Sağlanmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne eklenen parantez içi hükümle, sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu uygulama 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Kısmi Tevkifat Uygulamasındaki Alt Sınır 2.000 TL Olarak Yeniden Belirlenmiştir

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetlerde uygulanacak KDV dahil 1.000 TL’lik alt sınır 2.000 TL’ye yükseltilmiştir. (Yürürlük tarihi: 01.07.2021)

KDV Mükellefi Olmayanların Tevkifat Uyguladığı İşlemler İçin Geçerli Düzeltme İşlemleri Hakkında Açıklama Yapılmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.4.1.) bölümünün sonuna eklenen bölümde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların kısmi tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmı ayrıca gösterilmek suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenecek, söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınacak, düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir.

Öte yandan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda, düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınacaktır. Bu şekilde bir düzeltme işleminin yapılmaması halinde ise tevkifat nedeniyle iade edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.

Sözü edilen uygulama 36 Seri No.lu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ulusal Güvenlik Kuruluşlarının Alımlarında Geçerli KDV İstisnası Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.2.1.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, KDV istisnası kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşları, bu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uygunluk bildirimi alacaklardır. Olumlu görüş alınması halinde ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilecektir.

Sözü edilen değişikliğe paralel olarak Tebliğin (II/B-7.2.2.) bölümü de değiştirilmiştir. Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşu kendisine ibraz edilen listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapabilecektir. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan uygunluk bildirimi alacaktır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi Tebliğin ekinde (EK:11B) örneğe uygun biçimde onaylayacaktır.

Yukarıda belirtilen yeni düzenlemeler 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Boyama ve Etkinlik Kitaplarının KDV İstisnası Kapsamında Olduğu Açıklanmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/B-17.1.) bölümünün 4. paragrafında yapılan değişiklik ile tüm boyama kitapları yerine uluslararası standart kitap numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları tesliminin, KDV Kanunu’nun 13/n maddesi uyarınca vergiden istisna olduğu açıklanmıştır.

Bu uygulama 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının İkinci El Gayrimenkul Teslimlerinde “Özel Matrah Şekli” Uygulanacaktır

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/A-4.9.) bölümünde yapılan değişiklikle, taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.

Sözü edilen uygulamadan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında yetki belgesi alan ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkârlar yararlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları söz konusu yetki belgesi aranmaksızın taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılacaktır. Böylelikle, gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alarak vasfında esaslı değişiklik yapmaksızın sattıkları taşınmaz teslimlerinde KDV matrahını, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak uygulamaları mümkün olacaktır.

Sözü edilen uygulama 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Giderin KDV’sinin İndirim Konusu Yapılması Mümkün Kılınmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/C-2.1.) bölümünde, KDV Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca hesaplanan KDV’den indirim konusu yapılamayacak olan KDV’ye ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Bu bölümün (ç) bendinin 2. paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragraflar ile finansman gider kısıtlamasına tabi giderlere isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

Anılan uygulama 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Birden Fazla İşlem İçin İade Hakkı Bulunan Mükelleflerin Bazılarında İade Hakkını Kullanmaması Sağlanmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (IV/D-1.) bölümünde, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmalarının mümkün olmadığı belirtilmişti.

İşbu Duyuru konusu Tebliğle anılan bölüme eklenen açıklama ile aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflere, bunların bazıları için iade hakkını kullanmamaları olanağı tanınmıştır.

Sözü edilen uygulama, 36 seri no.lu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Dosyalar