Sizi Arayalım
38 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 23.12.2021/163

38 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “38 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklerle; - Sosyal içerik üreticiliği ve mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerine yönelik gelir vergisi istisnası kapsamında gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası ile - Yenilenmiş cep telefonu teslimlerindeki indirimli oran uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, ayrıca Tebliğdeki bazı ibarelerde (mevcut uygulamaların esasına etkisi olmayan) çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Sözü edilen Tebliğ ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “38 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklerle;

 • Sosyal içerik üreticiliği ve mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerine yönelik gelir vergisi istisnası kapsamında gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası ile
 • Yenilenmiş cep telefonu teslimlerindeki indirimli oran uygulamasına

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, ayrıca Tebliğdeki bazı ibarelerde (mevcut uygulamaların esasına etkisi olmayan) çeşitli değişiklikler yapılmıştır.  Söz konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen değişikliklere ilişkin detaylı açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Avukatlık Hizmetlerindeki Katma Değer Vergisi İle İlgili Esasa İlişkin Olmayan İbare Değişikliği

26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2.2.2.) bölümünün 4. paragrafının 1. cümlesindeki “prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir.” ibaresi “bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen değişiklik, avukatlık hizmetlerindeki tevkifat usullerine ilişkin bir yeniliğe sebebiyet vermemekte olup, avukatlar tarafından vekalet akdi çerçevesinde verilen hizmetler tevkifata tabi bulunmamaktadır. Öte yandan, avukatların KDV Genel Uygulama Tebliği’nde sayılan “Belirlenmiş Alıcılar”a vermiş oldukları danışmanlık hizmetleri 9/10 oranında kısmi tevkifata tabi olmaya devam edecektir.

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası

26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile;

 • Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’ya eklenen mükerrer 20/B maddesiyle, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ve mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançlar GVK’nın 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL’yi) aşmamak kaydıyla gelir vergisinden istisna edilmiş,
 • KDV Kanunu’nun 17/4-a maddesinde yapılan değişiklikle, GVK’nın mükerrer 20/B maddesi kapsamında getirilen kazanç istisnasına paralel olarak, bu kapsama giren kazançlara konu teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirilmiş,
 • Yukarıda belirtilen istisnaların, 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. (30.10.2021 tarihli, 9 sayılı Rehberimiz)

Buna göre, 01.01.2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri GVK’nın mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

GVK’nın mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetler ise istisna olmayacak ve genel hükümlere göre vergilendirilecektir.

İşlemlerin GVK’nın mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan aranacaktır.

GVK’nın mükerrer 20/B maddesi kapsamındaki kazançlar toplamının aynı Kanunun 103. maddesinde yazılı tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarı aşmasının (2021 yılı 650.000 TL) ve bu kazançların aynı Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olmasının, istisna uygulamasına bir etkisi olmayacaktır.

Yukarıda belirtilen teslim ve hizmetler 01.01.2022 tarihinden itibaren KDV’den istisna edileceğinden, KDV Kanunu’nun 30/a maddesi kapsamında kısmi istisna oluşu nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün olmayacak, indirilemeyen KDV duruma göre gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

Yukarıda belirtilen KDV istisnası kısmi istisna mahiyetinde olduğundan, istisna dolayısıyla yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacak ve duruma göre gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır. İndirim avantajının kaybedilmemesi bakımından, üçer yıllık sürelerle KDV istisnasından vazgeçilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde İndirimli KDV Oranı Uygulaması

30.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerindeki KDV oranı %18’den %1’e indirilmişti. Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim edilen mallar nedeniyle yüklenilen vergilerin dahil edilmeyeceği de hükme bağlanmıştı. (01.10.2021 tarihli, 132 sayılı Duyurumuz)

Yukarıda belirtilen düzenlemenin uygulanmasında aşağıdaki açıklamalar dikkate alınacaktır.

İndirimli Oran Uygulaması

Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulması amacıyla 22.08.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde indirimli oran uygulanabilmesi için;

 • Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması ve bu durumun, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilmesi,
 • Kullanılmış cep telefonlarının, yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak veya ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yetkili alıcılar aracılığıyla yenileme merkezi adına temin edilerek yenilenmesi,
 • Yenileme işleminin ilgili Yönetmelik kapsamında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığının veya Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yapılması,
 • Yenileme merkezlerinin yenilediği kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırma işleminin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından numaralandırılmış hologramlı sertifika formu kullanılarak ve ticari unvan, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekod ile güvenliğinin sağlanacak şekilde yapılması ve bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi,
 • Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilmesi

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekecektir.

Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca ilgili Yönetmelikte tanımlanmış olan yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilecektir. Bu aşamada nihai tüketiciye teslimden önce yenileme merkezlerinin yetkili satıcılara veya yetkili satıcılar arasında sertifikalı yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde de indirimli oran uygulanacaktır. Ancak, ilgili Yönetmelik kapsamında yenilenmiş olsa dahi yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğini haiz bulunmayanlar tarafından yapılan kullanılmış cep telefonu teslimleri ile bu niteliği haiz bulunmakla birlikte ilgili Yönetmelik kapsamında yenilemeye tabi tutulmamış cep telefonu teslimlerinde indirimli oran uygulanmayacaktır.

Örnek: (Y) yenileme merkezi, yetkili alıcı (A) aracılığıyla KDV mükellefi olmayan gerçek kişi (K)’den aldığı 2 adet kullanılmış cep telefonunu yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yetkili satıcısı (S)’ye satmıştır. Yetkili satıcı (S) yenilenmiş telefonlardan birini gerçek kişi (G)’ye diğerini ise aynı modelden stok fazlası olduğundan yetkili satıcı olan (D)’ye satmıştır. Yetkili satıcı (D) ise TSE hologramlı ve (Y) yenileme merkezi ile birlikte yenilenmiş ürün garantisinden müteselsil sorumlu olduğu telefonu (N) A.Ş.ye 12 ay garantili şekilde satmıştır.

(N) A.Ş., personeline tahsis ettiği yenilenmiş cep telefonunu bir süre sonra yeni modelle değiştirmek için (T) Yenileme Merkezine satmıştır.

Söz konusu teslimlerde KDV uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

(Y) yenileme merkezi tarafından (K) adına düzenlenecek gider pusulasında KDV hesaplanmayacak, yetkili alıcı (A)’nın (Y)  yenileme merkezine verdiği aracılık hizmeti %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

 • (Y) yenileme merkezinin yetkili satıcı (S)’ye,
 • Yetkili satıcı (S)’nin, gerçek işi (G) ve yetkili satıcı (D)’ye,
 • Yetkili satıcı (D)’nin (N) A.Ş.ye

yenilenmiş cep telefonu tesliminde %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

(N) A.Ş.’nin (T) yenileme merkezine kullanılmış cep telefonu tesliminde ise (N) A.Ş.’nin düzenleyeceği faturada %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimleri Dolayısıyla Yüklenilen KDV

“4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nda, yenilenmiş ürün garantili cep telefonu teslimlerinde, bu mallar nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına dahil edilemeyeceği belirtilmiştir.

Buna göre, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarını indirim konusu yapabilecek, ancak bu teslimler nedeniyle iade talep edemeyecektir.

İndirimli orana tabi başka işlemleri nedeniyle iade talep edilmesi halinde de bu durum dikkate alınacaktır.

Bildirim Zorunluluğu

Yenilenmiş ürün garantili cep telefonu tesliminde bulunan yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, söz konusu ürünlere ilişkin olarak her bir vergilendirme döneminde gerçekleştirdikleri indirimli orana tabi teslimlerine ait listeyi, ilgili döneme ait 1 no.lu KDV beyannamesi ekinde elektronik ortamda vereceklerdir.

Buna göre, indirimli oran uygulanan her yenilenmiş cep telefonu satış faturası itibarıyla;

 • Belgenin tarih ve numarası,
 • Satışı yapılan cep telefonunun markası, modeli, IMEI numarası,
 • Satış tutarı ve hesaplanan KDV tutarı,
 • Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası/pasaport numarası,
 • Satışı yapılan cep telefonunun alımında düzenlenen gider pusulası/faturanın tarih ve numarası, satıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası/pasaport numarası ile işlem bedeli

ve benzeri bilgileri içeren listenin satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilmesi gerekecektir.

Bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Basit Usule Tabi Mükellefler İle İlgili Esasa Yönelik Olmayan İbare Değişiklikleri

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin;

 • (I/B) kısmının (3.) bölümünde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibaresi ile (I/C) kısmının (2.1.2.3.) ve (2.1.2.4.) bölümlerinde yer alan “basit usulde vergilendirilenler” ibareleri “kazançları basit usulde tespit edilenler” şeklinde,
 • (I/B) kısmının (13.) bölümünün başlığı ile (II/F) kısmının (4.2.) bölümünün başlığında yer alan “Basit Usulde Vergilendirilen” ibareleri “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen” şeklinde,
 • (I/B) kısmının (13.) bölümünün birinci paragrafında, (II/F) kısmının (2.8.) bölümü ile (4.2.) bölümünde, (V/B) kısmının (1.) bölümünde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibareleri “kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde,
 • (I/B) kısmının (13.) bölümünün ikinci paragrafı ile (II/F) kısmının (4.2.) bölümünün son paragrafında yer alan “Basit usulde vergilendirilen” ibareleri “Kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde

değiştirilmiştir. Sözü edilen değişiklikler ile, Tebliğ’de yer alan ifadelerin basit usule tabi mükelleflere ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeleri daha doğru bir şekilde yansıtması sağlanmıştır.

“38 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar