Sizi Arayalım
6111 Sayılı Kanunla İlave İstihdama Yönelik Getirilen İşveren Sigorta Primi Teşvikinin Uygulama Süresi 31.12.2023 Tarihine Uzatılmıştır

DUYURU: 02.01.2023/130

6111 Sayılı Kanunla İlave İstihdama Yönelik Getirilen İşveren Sigorta Primi Teşvikinin Uygulama Süresi 31.12.2023 Tarihine Uzatılmıştır

29.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6619 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10. maddesinde yer alan ilave istihdama yönelik 6111 sayılı SGK İşveren Prim Desteği 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 10. maddeyle; özel sektör işverenlerine ilave istihdam olarak işe aldıkları sigortalıları için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı tutarında teşvik getirilmişti.

Söz konusu geçici maddeyle getirilen teşviklerin uygulama süresi son olarak 02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştı (04.12.2020 tarihli, 191 sayılı Duyurumuzun 2. Başlığı).

Bu defa, 29.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6619 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10. Maddesinin Uygulanma Süresinin 31.12.2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar) ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10. maddesinde yer alan ve 6111 sayılı Kanun-SGK işveren prim desteği olarak bilinen teşvikin uygulama süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 31.12.2023 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan 18 yaşından büyüklerin;

  • İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
  • Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

5510 sayılı Kanunun "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı 81. maddesinde sayılan ve "Günlük kazanç sınırları" başlıklı 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Burada belirtilen destek unsuru;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

  1. Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,
  2. Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,
  3. Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden, yukarıdaki (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmi dört ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için on iki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle,

uygulanacaktır.

Söz konusu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı 29.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“6619 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

Dosyalar