Sizi Arayalım
7061 Sayılı Kanun (Vergi Düzenlemeleri)

Rehber: 2017/16

7061 Sayılı Kanun (Vergi Düzenlemeleri)

İçindekiler

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kira Gelirlerinde Götürü Gider Oranı %25’den %15’e Düşürülmüştür: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Net Asgari Ücretin Altına Düşen Ücretler İçin İlave Asgari Geçim İndirimi İmkanı Getirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kurumlar Vergisi Oranı 2018, 2019 ve 2020 Yılı İçin %22 Olarak Uygulanacaktır: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

İmalat Sanayine İlişkin Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanmış Yatırımlar İçin Öngörülen İndirimli Kurumlar Vergisi Oranlarında Yapılan Artış ve Avantajlı Uygulama 2018 Döneminde De Geçerli Olacaktır: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Kurumların Gayrimenkul Satış Kazançlarına İlişkin %75 Oranındaki Kazanç İstisnası %50’ye Düşürülmüştür: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Bankalar Tarafından Bankalara Borcu Olanlardan Alınan Garimenkullerin Satışına İlişkin Bazı Avantajlar Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine De Tanınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti Yeniden Düzenlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Risturn İstisnası: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

2018 Yılında Yapılacak İmalat Sanayine Yönelik Yatırımlara İlave Teşvik Sağlanması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Finansal Kiralama ve Finansman Şirketleri Ayırmış Oldukları Özel Karşılıkları Gider Kaydedebilecektir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

Türkiye’de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Bulunmayanlar Tarafından Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilme İmkanı Sağlanmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018). 10

Roaming Hizmetlerine İlişkin İstisna Uygulaması (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine Yapılan Bazı Teslimler KDV’den İstisna Edilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

İmalat Sanayii Yatırımlarında İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Verginin İadesi Uygulaması 2018 Yılında Da Devam Edecektir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi İçin Yapılan İşlemler KDV’den İstisna Edilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Engellilerin İstisna Kapsamında Taşıt Alımlarına Sınırlama Getirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Alkolsüz Biralar, Gazozlar ve Diğer Bazı İçecekler ÖTV Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Makaronların ÖTV Kapsamına Alınması ve Buna İlişkin Vergileme Ölçülerininin Belirlenmesi (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkinin Kapsamı Genişletilmiştir (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Kamu Özel İş Birliği Projesine İlişkin Damga Vergisi İstisnası (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

“FATİH” Projesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar Damga Vergisi İstisnası Edilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kamu Özel İş Birliği Projelerinin Yurtdışından Finansmanı İçin Yapılan İşlemler Harçtan Muaf Tutulmuştur: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Transfer Fiyatlandırması Yöntem Belirleme Anlaşmalarından Harç Alınması Uygulamasında Son Verilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

“FATİH” Projesi Kapsamında Yapılan İthalat İşlemleri Harçlardan İstisna Edilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Elektronik Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Özel İletişim Vergisi %7,5 Olarak Sabitlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde Geçerli Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Kapsamı Genişletilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Vergi İle İlgili Tebligatların Mernis Kayıtlarında Gözüken İkametgah Adreslerine Yapılmasına İmkan Sağlanmaktadır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Maliye Bakanlığı’na Verilen Yetkilere İlişkin Düzenlemeler (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Tebliğ Evrakının Teslimi (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller Arasına MERNİS’te Kayıtlı Adresin Bulunmaması Hali Eklenmektedir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Vadeli Çeklere Reeskont Uygulaması 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEME: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Ödeme Emri ve İhtiyati Hacze İtiraz Süresi İle Mal Bildiriminde Bulunma Süreleri 7 Günden 15 Güne Çıkarılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Banka Kartları İle Ödenen Kamu Alacaklarında Bankaların Alacakları Komisyonlar (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Amme Alacağı Ödenmeden Yapılamayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları Yeniden Düzenlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN VERGİSEL DÜZENLEMELER

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, çeşitli mevzuat hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Kanun ile vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kira Gelirlerinde Götürü Gider Oranı %25’den %15’e Düşürülmüştür: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 74/3. maddede, gayrimenkul sermaye iradı gelirlerinin beyanında kullanılan götürü gider oranı %25’den %15’e düşürülmüştür.

Gayrimenkul sermaye iradı gelirlerinde götürü gider oranı %15 olarak uygulanacaktır.

Yeni düzenleme 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanacaktır.

Net Asgari Ücretin Altına Düşen Ücretler İçin İlave Asgari Geçim İndirimi İmkanı Getirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 87. maddede, artan oranlı gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücretleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL'nin altına düşen hizmet erbabının, ücretlerinde meydana gelen azalışın asgari geçim indirimine eklenmek sureti ile telafi edilmesi imkânı getirilmiştir.

Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Düzenleme 01.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kurumlar Vergisi Oranı 2018, 2019 ve 2020 Yılı İçin %22 Olarak Uygulanacaktır: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile, %20 kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu düzenleme, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı kazançlarına uygulanacak şekilde 05.12.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kurumlar tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde de oran %22 uygulanacaktır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2018 yılının I. dönem geçici vergi beyannamelerinden başlamak üzere 3 yıl boyunca beyan edilen geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi matrahları üzerinden %22 oranında vergi hesaplanacaktır.

İmalat Sanayine İlişkin Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanmış Yatırımlar İçin Öngörülen İndirimli Kurumlar Vergisi Oranlarında Yapılan Artış ve Avantajlı Uygulama 2018 Döneminde De Geçerli Olacaktır: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9. maddesinde, firmaların 2017 yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için Kanun’un 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranda faydalanmasına imkân sağlayan düzenleme yer almaktadır.

7061 sayılı Kanun’un 90. maddesiyle KVK’nın geçici 9/1. maddesinde yer alan ”2017 takvim yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece imalat sanayii yatırımları için KVK’nın 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren düzenlemenin 2018 yılında da devam etmesi sağlanmaktadır.

Kurumların Gayrimenkul Satış Kazançlarına İlişkin %75 Oranındaki Kazanç İstisnası %50’ye Düşürülmüştür: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesine göre, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı, maddede belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, kurumlar vergisinden istisnadır.

7061 sayılı Kanun ile, taşınmazların satışından sağlanan kazanca uygulanan %75’lik istisna oranı %50’ye indirilmektedir. İştirak hisseleri ile maddedeki diğer varlıkların satış kazancındaki istisna oranında ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca, istisnadan yararlanmak için aranan (istisna kazancın fon hesabında tutulması, satış bedelinin 2 yıl içinde tahsili ve gayrimenkul ticareti/kiralaması ile uğraşılmaması gibi) diğer hususlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Bankalar Tarafından Bankalara Borcu Olanlardan Alınan Garimenkullerin Satışına İlişkin Bazı Avantajlar Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine De Tanınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

7061 sayılı Kanun’la, bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu varlıkları elden çıkartmalarından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Anılan düzenleme, 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ayrıca, mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50 olarak yeniden belirlenmiştir.

Diğer yandan, 6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devir aldığı finansal kiralama konusu taşınmazlar da bu istisnadan %50 oranında yararlanacaktır. Söz konusu düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti Yeniden Düzenlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Muafiyetler” başlıklı 4/1-k maddesinde kooperatiflere ilişkin yapılan değişiklik ile;

 • Kooperatiflerde muafiyet koşullarının belirlenmesinde kriterlerden birisi olan “ortak dışı işlem” kavramı tanımlanmış,
 • Kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına mahsus olarak iktisap ettikleri demirbaş, makine, teçhizat, taşıt vb. maddi duran varlıklarının ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarılmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmelerinin ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyeceğine,
 • Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceğine,
 • Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi olmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemesi için Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Kooperatiflere tanınan muafiyet hükümlerine ilişkin söz konusu değişiklikler 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Risturn İstisnası: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, kooperatiflerin ortak içi işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekmeyeceğinden KVK’nın 5/1-i maddesinde düzenlenen risturn istisnasında üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme yersiz kalmaktadır. Bu nedenle anılan kooperatiflere ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden çıkarılmaktadır.

Kooperatiflerin muafiyet düzenlemesi gerekçesiyle, üretim ve kredi kooperatiflerinin risturn istisnası kaldırılmış ve bu istisna tüketim kooperatifleriyle sınırlı hale getirilmiştir.

2018 Yılında Yapılacak İmalat Sanayine Yönelik Yatırımlara İlave Teşvik Sağlanması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

7061 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 2018 yılında yapılacak imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için de ilave teşvik sağlanması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Finansal Kiralama ve Finansman Şirketleri Ayırmış Oldukları Özel Karşılıkları Gider Kaydedebilecektir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 16. maddesine yeni bir fıkra eklenerek, finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından ayrılan özel karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması sağlanmaktadır. Söz konusu düzenleme, faktoring şirketlerince aynı Kanun kapsamında ayrılan özel karşılıkları kapsamamaktadır.

Anılan düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Buna göre, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2019 yılı başından itibaren ayıracakları özel karşılıklar, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

Türkiye’de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Bulunmayanlar Tarafından Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilme İmkanı Sağlanmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Vergi Sorumlusu” başlıklı 9. maddesinde yapılan değişiklik ile, Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi öngörülmüştür.

Yapılan düzenleme esas itibariyle, katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere, yurt dışından elektronik ortamda hizmet sunanlara Türkiye’de mükellefiyet tesis ettirmenin yolunu açmaktadır.

Roaming Hizmetlerine İlişkin İstisna Uygulaması (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurtdışında bulunan operatör tarafından, yurtiçindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ile bu bedelin yurtiçindeki operatör tarafından aboneye yansıtılması işlemleri, katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hizmetlere ilişkin bedeller, Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesindeki hüküm gereğince özel iletişim vergisinden de istisna olacaktır.

Anılan düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine Yapılan Bazı Teslimler KDV’den İstisna Edilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

7061 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin, bu borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimi ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Böylelikle, bankalar için uygulanan istisna, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri için de uygulanmaya başlanacaktır.

Anılan düzenleme 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İmalat Sanayii Yatırımlarında İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Verginin İadesi Uygulaması 2018 Yılında Da Devam Edecektir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, imalat sanayi yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılı için geçerli olan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının 2018 yılında da devam etmesi sağlanmıştır.

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi İçin Yapılan İşlemler KDV’den İstisna Edilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 38. madde ile, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere; proje bileşenlerine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına alınmaktadır.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Engellilerin İstisna Kapsamında Taşıt Alımlarına Sınırlama Getirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

7061 sayılı Kanun’un 72. maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “Diğer istisnalar” başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklik ile;

 • Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların, engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan motor silindir hacmine bağlı sınırlama kaldırılmıştır.
 • Araç alımında engellilere yönelik uygulanacak ÖTV istisnasına yönelik matrah 200.000 TL’yi aşmayacak şekilde yeniden belirlenmiştir.
 • Bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması düzenlenmiştir.
 • Bakanlar Kuruluna bu şekilde tespit edilen tutarı %50 oranına kadar artırma yetkisi verilmiştir.

Alkolsüz Biralar, Gazozlar ve Diğer Bazı İçecekler ÖTV Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Bazı mallar ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline dâhil edilerek ÖTV kapsamına alınmış ve ÖTV oranı %10 olarak belirlenmiştir.

Alkolsüz birayı ve meyveli gazozları kapsama alan düzenleme ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline eklenen mallar şöyledir:

G.T.İ.P. No

Mal ismi

Vergi oranı (%)

Asgari maktu vergi tutarı (TL)

20.09

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre %100 meyve suyu sayılanlar hariç)

 

 

10

 

 

-

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00. 12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

 

 

 

10

 

 

 

-

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

 

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

-

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

-

Makaronların ÖTV Kapsamına Alınması ve Buna İlişkin Vergileme Ölçülerininin Belirlenmesi (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Makaronların Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmiş ve buna bağlı olarak makaronlara ilişkin vergileme ölçüleri belirlenmiştir.

Makaronların Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi suretiyle özel tüketim vergisinin kapsamına alınmasına bağlı olarak Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün mamulleri için verilen oran, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Makaronlar ile ilgili olarak Kanun’a ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline yapılan ekleme şöyledir:

G.T.İ.P. No

Mal ismi

Vergi oranı (%)

Asgari maktu vergi tutarı (TL)

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

65,25

0,0994

DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkinin Kapsamı Genişletilmiştir (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin kâğıt türleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkan sağlanmıştır.

Kamu Özel İş Birliği Projesine İlişkin Damga Vergisi İstisnası (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar'' başlıklı bölümünde yapılan düzenleme ile, kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yöneticisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisi istisnası edilmiştir.

“FATİH” Projesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar Damga Vergisi İstisnası Edilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 38. madde ile, 05.12.2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere; proje bileşenlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarıyla ilgili olarak düzenlenen İdare ve/veya proje yöneticilerinin taraf olduğu kâğıtlar damga vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlık adına yukarıdaki projenin yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak her türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçalarının ithalatına ilişkin düzenlenen kâğıtlar da damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar arasına alınmıştır.

HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kamu Özel İş Birliği Projelerinin Yurtdışından Finansmanı İçin Yapılan İşlemler Harçtan Muaf Tutulmuştur: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Harçlar Kanunu’nun 123. maddesine eklenen fıkra ile, kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, harçlardan müstesna tutulmuştur.

Transfer Fiyatlandırması Yöntem Belirleme Anlaşmalarından Harç Alınması Uygulamasında Son Verilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/5. maddesi uyarınca, transfer fiyatlandırması uygulamasında, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilmektedir.

Söz konusu peşin fiyatlandırma anlaşmaları, Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları” başlıklı bölümü uyarınca başvuru ve yenileme harcına tabidir. Harç tutarları 2017 yılında sırasıyla 56.979,40 TL ve 45.583,30 TL olarak uygulanmaktadır.

7061 sayılı Kanun ile, peşin fiyatlandırma anlaşmalarının teşviki amacıyla, ödenmesi gereken yukarıdaki başvuru ve yenileme harçlarına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

“FATİH” Projesi Kapsamında Yapılan İthalat İşlemleri Harçlardan İstisna Edilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 38. madde ile, 05.12.2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlık adına proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak her türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçalarının ithalatına ilişkin yapılacak işlemler harçlardan istisna edilmiştir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

7061 sayılı Kanun’la otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme esasları değiştirilerek, mevcut vergilendirme kriterlerine aracın vergi değeri de eklenmiş, ödenecek vergi tutarı, aracın değerine göre de farklılaştırılmıştır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca, mevcut olan ve 31.12.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) kayıt ve tescil ettirilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ilişkin MTV tutarları; motor silindir hacmi 1.300 cm3 ve aşağısı olanlar için %15, daha büyük motor hacmine sahip olanlar içinse %25 oranında artırılmıştır.

01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar araçlar için yeni motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır No.su

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

40.000’i aşmayanlar

1

743

518

290

220

78

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

 

2

 

817

 

570

 

319

 

242

 

86

70.000’i aşanlar

3

892

622

348

264

94

1301 - 1600 cm³ e kadar

40.000’i aşmayanlar

4

1.294

970

563

398

153

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

 

5

 

1.423

 

1.067

 

619

 

437

 

168

70.000’i aşanlar

6

1.553

1.164

675

477

183

1601 - 1800 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

7

2.512

1.964

1.156

705

274

100.000’i aşanlar

8

2.741

2.142

1.262

770

299

1801 - 2000 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

9

3.957

3.048

1.792

1.067

421

100.000’i aşanlar

10

4.317

3.326

1.955

1.164

459

2001 - 2500 cm³ e kadar

125.000’i aşmayanlar

11

5.936

4.309

2.692

1.609

637

125.000’i aşanlar

12

6.476

4.701

2.937

1.755

695

2501 - 3000 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

13

8.276

7.200

4.498

2.420

888

250.000’i aşanlar

14

9.029

7.854

4.907

2.640

969

3001 - 3500 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

15

12.603

11.340

6.831

3.410

1.251

250.000’i aşanlar

16

13.749

12.371

7.452

3.720

1.365

3501 - 4000 cm³ e kadar

400.000’i aşmayanlar

17

19.815

17.111

10.077

4.498

1.792

400.000’i aşanlar

18

21.617

18.666

10.994

4.907

1.955

4001 cm³ ve yukarısı

475.000’i aşmayanlar

19

32.431

24.320

14.403

6.474

2.512

475.000’i aşanlar

20

35.379

26.531

15.713

7.062

2.741

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile, 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin aşağıdaki tarifeye göre vergilendirilmesi öngörülmüştür.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

743

518

290

220

78

1301 - 1600 cm³ e kadar

1.294

970

563

398

153

1601 - 1800 cm³ e kadar

2.284

1.785

1.051

641

249

1801 - 2000 cm³ e kadar

3.598

2.771

1.629

970

383

2001 - 2500 cm³ e kadar

5.396

3.918

2.448

1.463

579

2501 - 3000 cm³ e kadar

7.524

6.545

4.089

2.200

808

3001 - 3500 cm³ e kadar

11.458

10.309

6.210

3.100

1.138

3501 - 4000 cm³ e kadar

18.014

15.555

9.161

4.089

1.629

4001 cm³ ve yukarısı

29.483

22.109

13.094

5.885

2.284

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Elektronik Haberleşme Hizmetleri İle İlgili Özel İletişim Vergisi %7,5 Olarak Sabitlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Bilindiği üzere, Gider Vergileri Kanunu’nun “Özel iletişim vergisi (ÖİV)” başlıklı 39/1. maddesinde;

 • Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %25,
 • Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler %15,
 • Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %5 oranında özel iletişim vergisine tabidir.

Yukarıda sayılan hizmetler kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri ise %15 oranında özel iletişim vergisine tabi bulunmaktadır.

7061 sayılı Kanun ile, özel iletişim vergisi oranları yukarıdaki her bir hizmet için %7,5 olarak aynı oranda belirlenmiştir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde Geçerli Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Kapsamı Genişletilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Gider Vergileri Kanunu’nun 29/1-p maddesine göre, arbitraj muameleleri ile Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar BSMV’den istisnadır.

7061 sayılı Kanun ile, yukarıdaki hükümde yer alan “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Değişiklik ile, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar BSMV’den istisna edilmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Vergi İle İlgili Tebligatların Mernis Kayıtlarında Gözüken İkametgah Adreslerine Yapılmasına İmkan Sağlanmaktadır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Vergi Usul Kanunu’nun “Bilinen Adresler” başlıklı 101. maddesinde yapılan düzenleme ile, işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılmakta ve mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmaktadır.

7061 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik sonrasında VUK’un 101. maddesi kapsamında mükelleflerin bilinen adresleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen iş yeri adresleri,
 • Yoklama fişinde ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen iş yeri adresi,
 • Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı’na Verilen Yetkilere İlişkin Düzenlemeler (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 257. maddesinde yapılan değişiklik ile;

 • Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına,
 • Vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesine,
 • Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına

yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Diğer taraftan madde ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor  ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Tebliğ Evrakının Teslimi (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Vergi Usul Kanunu’nun “Tebliğ Evrakının Teslimi” başlıklı 102. maddesi değiştirilmekte ve geçici ayrılmalar da dahil olmak üzere, tebliğ yapılacak olanların işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde tebliğin nasıl yapılacağı hususu düzenlenmektedir.

İşyeri adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda (bu durum o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilecektir.

Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilecektir.

Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılacaktır.

İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılacaktır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilecektir.

Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Bu çerçevede, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresine gidilmesi esası getirilmekte ve Tebligat Kanununda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye VUK’da yer verilmektedir.

Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller Arasına MERNİS’te Kayıtlı Adresin Bulunmaması Hali Eklenmektedir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Vergi Usul Kanunu’nun “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller” başlıklı 103. maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması hali de eklenmektedir.

Buna göre;

 • Muhatabın VUK’un 101. maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,
 • VUK’un 101. maddesinde sayılan bilinen adreslerden ilk ikisindeki adreslere tebliğ yapılamaması halinde, muhatabın MERNİS sisteminde kayıtlı bir adresi de bulunmazsa,
 • Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,
 • Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa

tebliğ ilan yoluyla yapılacaktır.

Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

MERNİS'te yer alan yerleşim yeri adresinin bilinen adresler arasına alınmasıyla birlikte bu adresin MERNİS üzerinden takibi mümkün bulunduğundan, Vergi Usul Kanunu’nun “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157/1. maddesinde yer alan "veya ikamet" ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle mükelleflerin ikametgâh adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Vadeli Çeklere Reeskont Uygulaması 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Çek Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yapılan değişiklik ile “31.12.2017” ibaresi  “31.12.2020” olarak değiştirilmiştir. 

Bu düzenleme ile 31.12.2020 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz olacaktır.

Düzenleme ile “31.12.2017” ibaresi “31.12.2020” olarak değiştirilerek, vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulabilmesi imkanı 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 23. madde ile, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sini geçmemesi sağlanmıştır.

2019-2021 döneminde de aynı esas uygulanacaktır. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEME: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16. maddesinde yer alan; şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranının %20’ye çıkarılmıştır.

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Ödeme Emri ve İhtiyati Hacze İtiraz Süresi İle Mal Bildiriminde Bulunma Süreleri 7 Günden 15 Güne Çıkarılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

7061 sayılı Kanun ile;

 • İhtiyati hacze itiraz süresi
 • Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten düzenlemede yer alan süre,
 • Teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen ödeme süresi,
 • Ödeme emrine itiraz ve itirazı reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süresi ile
 • Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapis cezası kararının alınması için geçmesi gereken süre 7    günden 15 güne çıkartılmıştır.

Banka Kartları İle Ödenen Kamu Alacaklarında Bankaların Alacakları Komisyonlar (Yürürlük Tarihi: 05.12.2017)

6183 sayılı Kanun’un 41/8. maddesinde yer alan kredi kartı ibarelerinin ardından “banka kartı ve benzeri kartlar” ibaresi eklenmek suretiyle, amme borcunun sadece kredi kartıyla değil, banka kartı ve benzeri kartlar yoluyla ödenmesi durumunda da bankalara komisyon alma imkanı tanınmıştır.

Amme Alacağı Ödenmeden Yapılamayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları Yeniden Düzenlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi yeniden düzenlenmek suretiyle Maliye Bakanı’na;

 • Bazı kamu ödemelerinin ve bazı işlemlerin yapılabilmesi için alacaklıdan veya işlem sahibinden Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranması,
 • Yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ve buna ilişkin bazı usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

Buna göre, Maliye Bakanı’nın sözü edilen yetkileri kullanması durumunda;

 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde,
 • Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapılacak ödemelerde,
 • Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde

borcun bulunmadığına dair belge aranabilecek ve borç varsa Bakanın belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılacak ödemeden kesinti yapılabilecektir.

Diğer yandan,         

 • Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçları (kayıt ve tescil harçları), noter harçları (senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar), tapu ve kadastro harçları (tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar), gemi ve liman harçları ile trafik harçlarına mevzu işlemlerde,
 • Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde,

borcun bulunmadığına dair belge aranabilecek ve borç varsa bu işlemler ilgili makamlar tarafından yerine getirilmeyecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar