Sizi Arayalım
7099 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

Rehber: 2018/1

7099 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

İçindekiler

TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Tacirler Kullanacakları Ticaret Unvanları İle İmzalarını Sicil Müdürlüğüne Vereceklerdir

Anonim Ve Limited Şirketlerin Defterlerinin Açılış Onayları Ticaret Sicil Müdürlükleri Tarafından Yapılacaktır

Şirketlerlerin Pay Sahiplerinin Temsili Sadeleştirilmiştir

Şirket Sözleşmesinin Onaylanması Süreci Kolaylaştırılmıştır

Limited Şirketlerin Kuruluşta Sermaye Koyma Yükümlülüğü Ortadan Kalkmıştır

Şirket Sözleşmesinin ve İmzaların İlanından Önceki Noter Onayı Şart Kaldırılmıştır

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Rehin Hakkının Kurulmasında Ayırt Edici Özelliği Bulunmayan Varlıklar

Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınırların Kapsamı Genişletilmiştir

Rehnin Kapsamı Yeninden Belirlenmiş ve Taşınır Varlığa İlişkin Yan Haklar da Kapsama Alınmıştır

Rehin Alacaklısının Temerrüt Sonrası Hakları Düzenlenmiştir

Rehin Kaydının Sicilden Terkininde Başvuru Süresi Arttırılmıştır

Hüküm Bulunmayan Hallerde Türk Medeni Kanununa Başvurulacaktır

VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Anonim Ve Limited Şirketlerin Kuruluşunda Defterler Ticaret Sicili Müdürlüğünce Tasdik Edilecek

Şirket Kuruluşlarının SGK’ya Ayrıca Bildirilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Kooperatiflerin Bazı İşlemleri de Harç İstisnası Kapsamına Alınmıştır

Gümrük İş Ve İşlemlerinde Azami Bedellere Uyma Yükümlülüğü Getirilmiştir

Belediyelere “Altyapı Kazı İzni Harcı” Adında Yeni Gelir Kalemi Uygulamaya Girmiştir

KOOPERATİFLER KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Ana Sözleşmedeki İmzaların Noter Onayı Zorunluğu Kaldırılmıştır

Kooperatif Yönetiminin Kararları Ticaret Sicil Müdürlğündeki Yetkilendrilmiş Personelce Tasdik Edilecektir

Kooperatiflerin Muhasebe Usulleri Türk Ticaret Kanunları Çerçevesinde Belirlenecektir

10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile çeşitli mevzuat hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Kanun ile mali mevzuatta yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Tacirler Kullanacakları Ticaret Unvanları İle İmzalarını Sicil Müdürlüğüne Vereceklerdir:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

TTK’nın “Tescil” başlıklı 40. maddesi değiştirilerek tacirlerin kullanacağı ticaret unvanının ve bunun altına atacağı imzanın sicil müdürlüğüne verilmeden önce notere onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Benzer şekilde tacirin tüzel kişi olması durumunda da onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının sicil müdürlüğüne verilmeden önce notere onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca imza beyanı için herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmasına ilişkin olarak ticaret sicili müdürü ya da yardımcısı huzurunda olması şartı kaldırılmış; bunun yerine yetkilendirilmiş personelin huzurunda olması yeterli olacağı belirlenmiştir.

Anonim Ve Limited Şirketlerin Defterlerinin Açılış Onayları Ticaret Sicil Müdürlükleri Tarafından Yapılacaktır:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

TTK’nın “Defter Tutma ve Envanter” başlıklı 64. maddesinde yapılan değişiklikle,  anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onaylarının noter onay zorunluluğu kaldırılarak ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde, bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter veya ticaret sicili müdürlüğü onayı aranmayacaktır.

Şirketlerlerin Pay Sahiplerinin Temsili Sadeleştirilmiştir:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

TTK’nın “Organın Temsilcisi, Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilci” başlıklı 428. maddesi, “Bildirge” başlıklı 430. Maddesi ve “Bildirim” başlıklı 431. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece pay sahiplerinin temsilinde tevdi etme dışındaki düzenlemeler ortadan kalkmıştır.

Şirket Sözleşmesinin Onaylanması Süreci Kolaylaştırılmıştır:

(Yürürlük Tarihi: 15.03.2018)

TTK’nın “Şirket Sözleşmesi” başlıklı 575. maddesinde yapılan değişiklikle, yazılı şekilde düzenlenen şirket sözleşmesine ilişkin kurucuların imzalarının noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması yeterli kılınmıştır.  Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmayacağı hükmü ise aynen korunmuştur.

Limited Şirketlerin Kuruluşta Sermaye Koyma Yükümlülüğü Ortadan Kalkmıştır:

(Yürürlük Tarihi: 15.03.2018)

TTK’nın “Kuruluş” başlıklı 585. maddesinde yapılan değişiklikle, şirket kurucularının sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettiklerine dair imzaların noterde onaylanması zorunluluğu kaldırılırken ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurundaki imzalarının yeterli olacağı belirlenmiştir.

Diğer yandan limited şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde 25’inin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırılmıştır. Böylece limited şirketler bakımından kuruluşta sermaye koyma yükümlülüğünü ortadan kalkmıştır.

Şirket Sözleşmesinin ve İmzaların İlanından Önceki Noter Onayı Şart Kaldırılmıştır:

(Yürürlük Tarihi: 15.03.2018)

TTK’nın “Tescil ve İlan” başlıklı 587. maddesinde yapılan değişiklikle, şirket sözleşmesinin tamamı ile imzaların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmadan önce noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılırken ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması yeterli olacağı belirlenmiştir.    

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Rehin Hakkının Kurulmasında Ayırt Edici Özelliği Bulunmayan Varlıklar:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun “Rehin Hakkının Kurulması” başlıklı 4. maddesine eklenen ibareyle,  niteliği gereği ayırt edici özelliği bulunmayan taşınır varlıklar için rehin sözleşmesinde yer alması zorunlu olan hususlardan biri olan rehne konu varlığın ayırt edici özelliklerini belirten hususların aranmasına son verilmiştir.

Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınırların Kapsamı Genişletilmiştir:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun “Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınırlar” başlıklı 5. maddesine “Benzeri her türlü taşınır varlık ve hak” ibaresi eklenerek tadadi olarak sayılan üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşınırlara ilişkin kapsam genişletilmiştir.

Rehnin Kapsamı Yeninden Belirlenmiş ve Taşınır Varlığa İlişkin Yan Haklar da Kapsama Alınmıştır:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun 7. maddesi tamamen değiştirilerek rehnin kapsamı yeniden belirlenmiştir. Buna göre, taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehnin kapsamına girecektir.

Ayrıca bir üretim sürecinin, kullanıldığı taşınır varlıklarla birlikte rehnedilmesi halinde rehin, üretim sürecinde ve sonucunda gerçekleşecek olan alacak üzerinde aynı oranda ve sırada kendiliğinden tesis edilmiş sayılacaktır.

Öte yandan bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişilerin iyi niyetinin korunacağı hükme bağlanmıştır.

Rehin Alacaklısının Temerrüt Sonrası Hakları Düzenlenmiştir:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun 14. maddesinde yapılan değişiklikle, bu Kanun kapsamındaki borçların süresinde ifa edilmemesi hâlinde alacaklının doğrudan (Kanunda belirlenen diğer takip yöntemlerinin beklemeksizin)  genel hükümler çerçevesinde takip yapabilmesinin önü açılmıştır.

Rehin Kaydının Sicilden Terkininde Başvuru Süresi Arttırılmıştır:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun 15. maddesi değiştirilerek rehin alacaklısının alacağın son bulmasıyla rehin kaydının Sicilden terkini için başvuruda bulunma süresi arttırılmıştır.

Buna göre, alacağın son bulduğu tarihten itibaren yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı tarafından otuz, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı tarafından on beş işgünü içinde, rehin kaydının Sicilden terkini için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Ayrıca bu yükümlülüğü yerine getirmeyen rehin alacaklısı için Bakanlıkça uygulanması öngörülen borç tutarının onda biri oranındaki idari para cezasının uygulanması, hakkında rehin verenin veya borçlunun şikayetine bağlanmıştır.

Hüküm Bulunmayan Hallerde Türk Medeni Kanununa Başvurulacaktır:

    (Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun “Hüküm Bulunmayan Haller” başlıklı 18. maddesinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa işaret edilmekte ve “4721 sayılı Kanununun taşınır” ibaresine yer verilmekte iken, anılan ibare “4721 sayılı Kanununun taşınmaz” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu’nun taşınmaz rehnine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Anonim Ve Limited Şirketlerin Kuruluşunda Defterler Ticaret Sicili Müdürlüğünce Tasdik Edilecek:

     (Yürürlük Tarihi: 15.03.2018)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223’üncü maddesinde değişikliğe gidilerek defterlerin anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edileceği belirlenmiştir.

Böylece anonim ve limited şirketler için kuruluş aşamasında defterlerin ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi kolaylığı kooperatifler için de sağlanmıştır.

Şirket Kuruluşlarının SGK’ya Ayrıca Bildirilmesi Zorunluluğu Kaldırılmıştır:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle, şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış sayılacağı ve ilgililerin ayrıca işyeri bildirgesi düzenlemesine gerek bulunmadığı belirlenmiştir.

Ayrıca anılan kanunun 100’üncü maddesine eklenen ibare ile, Sosyal Güvenlik Kurumuna anılan Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişilere izin verme, bu kişileri aracı kılma veya zorunlu tutma, verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur kılma, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirme ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından alma konularında yetki verilmiştir.

Kooperatiflerin Bazı İşlemleri de Harç İstisnası Kapsamına Alınmıştır:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

492 sayılı Harçlar Kanununun 123’üncü maddesinde anonim, paylı komandit ve limited şirketler için kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerde tanınan harç istisnasının kapsamına kooperatifler de alınmıştır.

Böylece, kooperatiflerin yapacakları kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişikliklerine bağlı işlemlerinde harç aranmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Gümrük İş Ve İşlemlerinde Azami Bedellere Uyma Yükümlülüğü Getirilmiştir:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Gümrük Kanununun 218’inci maddesine eklenen fıkra ile, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlarla geçici depolama yeri işleticileri için gümrüklü sahalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uyma yükümlülüğü getirilmiştir.

Ayrıca Gümrük Kanununun 241’inci maddesine eklenen fıkra ile, belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Belediyelere “Altyapı Kazı İzni Harcı” Adında Yeni Gelir Kalemi Uygulamaya Girmiştir:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Belediye Gelirleri Kanununun 79’uncu maddesinden sonra gelmek üzere eklenen mükerrer madde ile belediyeler için “altyapı kazı izni harcı” adıyla yeni bir gelir kalemi uygulaması başlatılmıştır.

Buna göre,  belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, altyapı kazı izni harcına tabi olacaktır ve bu haremin mükellefi altyapı kazı izni talebinde bulunanlardır.

Altyapı kazı izni harcının matrahı, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bunların ilgili birimlerince yayımlanan birim fiyatlarının, bu idarelerde kazı alanı türü itibarıyla birim fiyatının olmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarının, kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan ve alan tahrip tutarı olarak tanımlanan tutardır. Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınacaktır.

Altyapı kazı izni başvuruları on beş gün içerisinde sonuçlandırılacak olup altyapı kazı alanı ile kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesisler kazıyı yapan tarafından eski haline getirilecektir.

KOOPERATİFLER KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Ana Sözleşmedeki İmzaların Noter Onayı Zorunluğu Kaldırılmıştır:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Kooperatifler Kanununun 2’nci maddesinde yapılan değişiklikle, kooperatiflerin ana sözleşmelerindeki imzaların noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılarak ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması gerekli kılınmıştır.

Ayrıca ilgili Bakanlık kooperatifleri faaliyet konuları itibarıyla sınıflandırma, çalışma bölgeleri oluşturma, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirleme konulanda yetkilendirilmiştir.

Kooperatif Yönetiminin Kararları Ticaret Sicil Müdürlğündeki Yetkilendrilmiş Personelce Tasdik Edilecektir:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Kooperatifler Kanununun 61’inci maddesi değiştirilerek kooperatif yönetim kurulunun, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimleri ve imzaları ile bu yetkiye dayanan kararların noterlikçe tasdikli örneğini ticaret siciline verme yükümlülüğünü kaldırarak yetkili kimselerin isimleri ve imzalarını ticaret siciline bildirme ve bu yetkiye dayanak olan kararları ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirme uygulamasına geçilmiştir.

Kooperatiflerin Muhasebe Usulleri Türk Ticaret Kanunları Çerçevesinde Belirlenecektir:

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018)

Kooperatifler Kanununun 89’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacağı belirlenmiştir.

Saygılarımızla.

Dosyalar