Sizi Arayalım
7103 Sayılı Kanun (Vergi Düzenlemeleri)

Rehber: 2018/03

7103 Sayılı Kanun (Vergi Düzenlemeleri)

İçindekiler

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Konutta Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Üretilen Elektrik İçin Gelir Vergisi Muafiyeti Tanınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Kreş ve Gündüz Bakımevi Şeklinde Sağlanan Menfaatler Gelir Vergisinden İstisna Tutulacaktır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Hizmet Erbabına Hizmet Sözleşmesi Sonrasında Yapılan Ödemeler ve Yardımlar Gelir Vergisinden İstisna Olacaktır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Asgari Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisinin Vergiye Esas Tarifenin İlk Dilimi Üzerinden Hesaplanması Kalıcı Hale Getirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

Mükelleflerce Kamu Kurumlarına Yapılacak Bilgi Paylaşımları Kolaylaştırılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Mükellefiyetin Sona Ermesi Halinde Sonradan Çıkacak Tarhiyatta ve Kesilecek Cezada Muhatap Tutulacaklar Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Belli Malların İmha Edilmesi İşlemini Sürekli Şekilde  Yapmak Zorunda Olan Mükelleflere Uygulama Kolaylığı Sağlanmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paralar Özel Fon Hesabında Takip Edilebilecektir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Elektronik Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenmesi Halinde Özel Usulsüzlük Cezası Kesilecektir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Mükellefiyete İlişkin Ödevlere Uyulmamasındaki Özel Usulsüzlük Cezası Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin İndirimler Arttırılırken Anılan Cezalar Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamından Çıkarılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Amortisman Uygulamasında Faydalı Ömür Sürelerini Yarısı Olarak Dikkate Alma İmkanı Getirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.05.2018)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Elektrikli Araçlara İlişkin Olarak Motor Gücü Tanımlanarak Bu Araçlar MTV Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Sanayi Bölgeleri İçin Altyapı Hizmetlerine Yönelik İstisna Tanınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesi İstisna Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

İmalat Sanayi İle AR-GE, Yenilik Ve Tasarım Kapsamındaki Teçhizat Ve Makine Teslimlerine İlişkin İstisna Uygulaması:  (Yürürlük Tarihi: 01.05.2018)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Özel Tüketim Vergisi Kanununun Ekinde Yer Alan Listeler Değiştirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Özel Tüketim Vergisinde İhraç Kayıtlı teslimlere İlişkin Tecilin 3 Ay Daha Uzatılmasının Önü Açılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Vergiye Tabi Malın İmalatında Kullanılan Mallara İlişkin Yüklenilen Özel Tüketim Vergilerinin İadesi

DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kurumlar Vergisi Kanununda Bölgesel Yönetim Merkezlerine Tanınan Muafiyet Kaldırılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

Kurumlar Vergisi Mülekkeflerinin Mükellefiyetlerinin Sonlanmasına İlişkin Düzenleme Vergi Usul Kanununa Taşınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözülmesine İlişkin Alınacak Harç Tutarı Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi:  27.03.2018)

6183 Sayılı Kanuna Göre Bazı Hallerde Haczin Kaldırılmasına İlişkin Şartlar Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin Belli Şartlar Çerçevesinde İadesi: (Yürürlük Tarihi: 01.05.2018)

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Ölüm Aylığı Alan Gençlerin Çalışma Hayatına Katılmaları, Bu Aylığın Kesilmesine Neden Olmayacaktır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Ay İçinde Bazı Günlerde Çalıştırılmayan Sigortalılara İlişkin Bildirimde, İşverenin Beyanı Yeterli Kabul Edilecektir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

Geçmiş Dönemlere İlişkin Olup Yararlanılmayan Teşviklerden Yararlanılabilinmesine Yönelik Düzenleme: (Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında Sağlanan İstihdam Teşvikleri: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, çeşitli mevzuat hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Kanun ile vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Konutta Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Üretilen Elektrik İçin Gelir Vergisi Muafiyeti Tanınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Gelir Vergisi Kanununun eklenen 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf tutulacaktır.

Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulanlar da bu kapsamda sayılacak olup bu hükmün uygulamasında muafiyetten yararlanabilmek için ilgili esnaf odasına kayıt olma ve belediyeden "Esnaf Muaflığı Belgesi" alma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Kreş ve Gündüz Bakımevi Şeklinde Sağlanan Menfaatler Gelir Vergisinden İstisna Tutulacaktır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile, işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda ise, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacaktır. İstisna tutarını aşan kısım ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.

Ayrıca bu istisnanın uygulamasında, Bakanlar Kurulu’na %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırma konusunda yetki verilmiş olup uygulanmaya ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.

Hizmet Erbabına Hizmet Sözleşmesi Sonrasında Yapılan Ödemeler ve Yardımlar Gelir Vergisinden İstisna Olacaktır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bent hükmü ile, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar ücret sayılması hükme bağlanmıştır.

Ayrıca anılan Kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının yedinci bendinde yapılan değişiklik ile, hizmet erbabına ödenen 1475 sayılı Kanun ile 854 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarlarının yanında,  yukarıda ifade edilen ödeme ve yardımlar da gelir vergisinden istisna hale getirilmiştir.

Ancak istisnanın uygulamasında, hizmet sözleşmesi sonrasındaki ödeme ve yardımlar, hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre belirlenen kıdem tazminatı tutarının hesabında dikkate alınacaktır. Böylelikle, söz konusu ödeme ve yardımlar, istisna kapsamına alınırken bu tutarların birden fazla kez istisnaya konu edilmesi nedeniyle ücret gelirinin bir kısmının vergi dışı kalmasının önüne geçilmiştir.

Asgari Ücretlilere İlişkin Gelir Vergisinin Vergiye Esas Tarifenin İlk Dilimi Üzerinden Hesaplanması Kalıcı Hale Getirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Gelir Vergisi Kanununun 32’nci maddesine eklenen fıkra ile, net ücretleri, vergiye esas tarife nedeniyle sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden vergiye esas tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

Net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

Böylece daha önce geçici madde ile düzenlenmiş olan ve bekâr veya evli olup eşi çalışmayan çocuksuz asgari ücretlilerin ödeyecekleri gelir vergisinin vergiye esas tarifenin ilk dilimine göre belirlenecek oran (%15) üzerinden hesaplanmasını sağlayan düzenleme kalıcı hale getirilmiştir.

VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

Mükelleflerce Kamu Kurumlarına Yapılacak Bilgi Paylaşımları Kolaylaştırılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesine eklenen fıkra ile, vergi mahremiyeti nedeniyle mükelleflerce bilgi paylaşımına yönelik yaşanan güçlük çözüme kavuşturulmuştur. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacaktır.

Bu durumda, kendilerine bilgi verilenler, bu maddede yazılı yasaklara uyacak ve bu bilgilerin muhafazasını sağlamaya yönelik tedbirleri alacaklardır.

Mükellefiyetin Sona Ermesi Halinde Sonradan Çıkacak Tarhiyatta ve Kesilecek Cezada Muhatap Tutulacaklar Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesine eklenen fıkralar ile, mükellefiyetin sona ermesi durumunda vergi dairesinin muhatabı olacaklar belirlenmiştir. Esasen kurumlar vergisi mükelleflerinin mükellefiyetlerinin sonlanması durumuna ilişkin belirleme kurumlar vergisinde bulunmaktaydı. Ancak yasal düzenlemede bütünlük sağlamak üzere, düzenleme bu maddeye taşındı.

Buna göre, tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılacaktır. 

Ayrıca limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili doğacak kamu alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olacaklardır. Tasfiye memurlarının sorumluluğu da, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlı olacaktır.

Bu kapsama girmeyen tüzel kişilerin tüzel kişiliklerinin veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin sona ermesi halinde, sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi,  müteselsilen  sorumlu olmak üzere, tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri) ve varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına yapılacaktır.

Belli Malların İmha Edilmesi İşlemini Sürekli Şekilde Yapmak Zorunda Olan Mükelleflere Uygulama Kolaylığı Sağlanmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Vergi Usul Kanununa “İmha edilmesi gereken mallar” başlıklı 278/A maddesi eklenmiştir. Buna göre, bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, takdir esasına bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilecektir.

Bu hükümden yararlanmak için yapılan başvurular, Maliye Bakanlığınca mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilecektir. Bu değerlendirme neticesinde, Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilecektir.

Ayrıca mükellefler, imha işlemine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakı muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorunda olacaktır.

Bu hükümden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek mükelleflerde aranacak şartları, tayin olunan imha oranının geçerli olacağı süreyi, imha oranının süresinden önce iptaline ilişkin kriterleri, bu madde kapsamına giren emtiayı, sektörler, iş kolları ve işletme büyüklüklerini ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paralar Özel Fon Hesabında Takip Edilebilecektir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Vergi Usul Kanununa “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlıklı 280/A maddesi eklenmiştir. Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınabilecektir. Bu durumda olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise bu hesabın borcuna kaydedilecektir. 

Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf edilmeyen kısmı; bu hesap dönemlerine ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar mukayyet (kayıtlı) değeriyle, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonu itibarıyla 280’inci maddeye göre değerlenecektir.

Bu hüküm uyarınca oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, aynı dönemde vergiye tabi tutulacaktır. Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri hariç, şirketin tasfiyesi halinde de bu hüküm uygulanacaktır.

Mükelleflerin, bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için;

 • ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak için başvuruda bulunmuş,
 • işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar bu belgeyi almış

olmaları gerekmektedir.

Başvurunun süresi içinde yapılmaması halinde müteakip ilk vergilendirme döneminde, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde ise işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibarıyla söz konusu yabancı paralar 280’inci maddeye göre değerlenecektir. 

Elektronik Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenmesi Halinde Özel Usulsüzlük Cezası Kesilecektir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, fatura ve benzeri evrakın verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasında uygulanacak özel usulsüzlük cezalarının kapsamına elektronik belgeler de dâhil edilmiştir.

Buna göre, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması veya süresi içinde düzenlememiş olması nedenleriyle hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgelere ilişkin olarak düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Benzer şekilde, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması nedeniyle hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Mükellefiyete İlişkin Ödevlere Uyulmamasındaki Özel Usulsüzlük Cezası Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesinde yapılan başlık değişikliği ve eklenen cümle ile, elektronik ortamda tebliğ, defter ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyeti, vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti sırasındaki ödevler ile muhasebe usul ve esaslarına riayet etme, ödemeleri banka ve finans kurumları üzerinden yapma, kayıtların elektronik ortamda yapılması, sürekli bilgi verme ödevleri ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesine usul ve esaslara uymayanlar için özel usulsüzlük cezası belirlenmiştir.

Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin İndirimler Arttırılırken Anılan Cezalar Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamından Çıkarılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Vergi Usul Kanununun 376’ncı  maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, mükellef veya vergi sorumlusunun adına kesilen cezayı zamanında ödeyeceğini bildirilmesi halinde, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasında uygulanacak indirim üçte birinden yarısına arttırılmıştır.

Vergi Usul Kanununun ek 11’inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

Amortisman Uygulamasında Faydalı Ömür Sürelerini Yarısı Olarak Dikkate Alma İmkanı Getirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.05.2018)

Vergi Usul Kanununa geçici madde eklenmiş olup buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 2019 takvim yılı sonuna kadar, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat  sanayinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarih aralığında yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak  amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemeyecektir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Elektrikli Araçlara İlişkin Olarak Motor Gücü Tanımlanarak Bu Araçlar MTV Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak yer alan minibüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on yedi kişiye, otobüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on sekiz kişiye çıkarılmıştır. Ayrıca aynı maddenin birinci fıkrasına elektrikle çalışan motorlu araçlara yönelik motor gücü tanımlaması eklenmiştir. Buna göre motor gücü, taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güç olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanunun 5’inci maddesine eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan alınacak vergi şu şekilde belirlenmiştir:

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri,  Kanuna ekli (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

 • 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı  geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı  geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı  geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı  geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı  geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı  geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı  geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,
 • 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

Motosikletler, Kanuna Ekli (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı  geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı  geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
 • 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı  geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
 • 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Panel van ve motorlu karavanlar, Kanuna ekli (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Ayrıca (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Diğer yandan 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri araçlardan Kanuna ekli (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

 • 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı  geçmeyenler ikinci satırında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı  geçmeyenler dördüncü satırında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı  geçmeyenler beşinci satırında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı  geçmeyenler yedinci satırında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı  geçmeyenler sekizinci satırında,
 • 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının  %25’i oranında vergilendirilecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Sanayi Bölgeleri İçin Altyapı Hizmetlerine Yönelik İstisna Tanınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent hükmü ile, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları vergiden istisna hale getirilmiştir.

Okul Kantinlerinin Kiraya Verilmesi İstisna Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendine yapılan ekleme ile, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri vergiden müstesna tutulmuştur.

İmalat Sanayi İle AR-GE, Yenilik Ve Tasarım Kapsamındaki Teçhizat Ve Makine Teslimlerine İlişkin İstisna Uygulaması: (Yürürlük Tarihi: 01.05.2018)

Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici madde ile, imalat sanayinde ya da Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni teçhizat ve makine teslimleri için 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisi aranmayacaktır.

Buna göre, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanıl-mak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenme-sine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, ye-nilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacaktır.

Ayrıca bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek olup indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

Ancak istisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayi veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı ise, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Özel Tüketim Vergisi Kanununun Ekinde Yer Alan Listeler Değiştirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler değiştirilmiş olup bu çerçevede Kanunun ilgili maddelerinde aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır:

 • Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “9302.00” ibaresi “9302.00.00.00.00” şeklinde,
 • Kanunun 7/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41. 00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.43.00. 11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde,
 • Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00. 11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.62. 00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00. 11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde ve “2710.19.41. 00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numara-lı” ibaresi “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiştir.

Öte yandan Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendine yapılan ekleme ile,  Savunma Sanayii Müsteşarlığı da belli malların kendilerine tesliminde veya ithalinde istisna uygulanacak kurumların kapsamına alınmıştır.

Özel Tüketim Vergisinde İhraç Kayıtlı teslimlere İlişkin Tecilin 3 Ay Daha Uzatılmasının Önü Açılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen paragraf ile, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisinin tecil edilme süresinin üç aya kadar uzatılabilmesi düzenlenmiştir. 

Buna göre, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren on beş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilecektir.

Vergiye Tabi Malın İmalatında Kullanılan Mallara İlişkin Yüklenilen Özel Tüketim Vergilerinin İadesi:

Özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması durumunda ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilebilmekteydi.

Bu defa, Özel Tüketim Vergisi Kanuna eklenen 9/A maddesi ile, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilmesi hükme bağlanmıştır. Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetkili olacaktır.

DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Kurumlar Vergisi Kanununda Bölgesel Yönetim Merkezlerine Tanınan Muafiyet Kaldırılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

5904 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerine, giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlarca karşılanmaması ve Türkiye’de bulunan tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması şartıyla tanınan muafiyet ortadan kaldırılmıştır

01.01.2019 tarihi itibariyle kurulu olan bölgesel yönetim merkezleri için düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi olarak 01.01.2022 tarihi dikkate alınacaktır. 

Kurumlar Vergisi Mülekkeflerinin Mükellefiyetlerinin Sonlanmasına İlişkin Düzenleme Vergi Usul Kanununa Taşınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

Tasfiye yoluyla mükellefiyeti sona eren tüzel kişilere ilişkin düzenleme Kurumlar Vergisi Kanunundan çıkarılarak Vergi Usul Kanununa taşınmıştır. Bu çerçevede, Kurumlar Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve Vergi Usul Kanununun 10’uncu maddesine fıkralar eklenmiş olup konuya ilişkin detaylı açıklamaya bu Rehberin III/B bölümünde yer verilmiştir.

Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözülmesine İlişkin Alınacak Harç Tutarı Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 03.2018)

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı fıkrasına eklenen bent hükmü ile, açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90 TL tutarında karar ve ilam harcı alınması düzenlenmiştir. 

6183 Sayılı Kanuna Göre Bazı Hallerde Haczin Kaldırılmasına İlişkin Şartlar Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

6183 sayılı Kanuna eklenen 74/A maddesi ile, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler kaldırılmasına ilişkin şartlar belirlenmiştir. Buna göre;

 • Haczedilen malın ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı kamu idaresince haciz varakasına dayanarak haczedilen menkul ve gayrimenkul mallardan olması,
 • Haczedilmiş mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz uygulayan tahsil dairesine ödenmesi (Ancak ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya vadesi gelen borçların toplamından fazla olamayacaktır.)
 • Haczedilen mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi,
 • Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi,

şartlarının sağlanması, haczin kaldırılması aşamasında aranmaktadır.

Haczedilen malın değer tespiti bu Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. Ancak menkul (taşınır) mallar için her durumda tahsil dairesince bilirkişiye değer biçtirilecektir.

Bu şekilde haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, ihtiyati haciz hükümleri saklı kalmak kaydıyla, haciz uygulanmayacaktır. Haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar tarafından kamu borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın kamu borçları için bu hüküm uygulanmayacaktır.

Bu hükümden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek olup herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılacaktır.

Tahsil edilen paralar, öncelikle söz konusu malın aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı alacaklara ve vergi cezalarına mahsup edilecektir. Sonrasında, haciz uygulamış dairelerin sırasıyla; takip konusu olan, vadesi gelmiş olan, ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edilmiş bulunan alacaklarına, haciz sırasına göre mahsup edilecek ve kalan tutar, haciz uygulamamış olan dairelerin alacaklarına garameten dağıtılacaktır.

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin Belli Şartlar Çerçevesinde İadesi: (Yürürlük Tarihi: 05.2018)

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenen ek madde ile, sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının iadesinin önü açılmıştır.

Buna göre, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarları, ilgili işverence Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaplara, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 6183 sayılı Kanundaki mahsup hükmü uygulanmaksızın red ve iade edilecektir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamayacaktır:

 • Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler (Bu hesaptan yapılan ödeme, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.),
 • Yukarıda belirtilen sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyet-lerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları.

Özel hesapta yer alan tutarlar, rehnedilemeyecek ve haczedilemeye-cektir. Ancak özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamayacaktır.

Ayrıca özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Ölüm Aylığı Alan Gençlerin Çalışma Hayatına Katılmaları, Bu Aylığın Kesilmesine Neden Olmayacaktır: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

5510 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki eklenen cümle hükmüne göre, ölüm aylığı hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların hizmet akdi ile bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışması, bunlara ölüm aylığı bağlanmasına engel oluşturmayacaktır.

Ay İçinde Bazı Günlerde Çalıştırılmayan Sigortalılara İlişkin Bildirimde, İşverenin Beyanı Yeterli Kabul Edilecektir: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinde yapılan değişiklik ile, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi yoluyla beyan edileceği belirlenmiştir.

Ayrıca anılan Kanunun ek 9’uncu maddesinin başlığında değişiklik ve birinci fıkrasında ekleme yapılarak konut kapıcılığına ilişkin sigortalı bildirimine ilişkin kolaylık sağlanmıştır.

Geçmiş Dönemlere İlişkin Olup Yararlanılmayan Teşviklerden Yararlanılabilinmesine Yönelik Düzenleme: (Yürürlük Tarihi: 01.04.2018)

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 17’nci madde hükmü ile geçmiş dönemlere ilişkin olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkânı sağlanmıştır. Buna göre;

 • Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabile-ceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere,
 • Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması halinde,

yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.

İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında Sağlanan İstihdam Teşvikleri: (Yürürlük Tarihi: 27.03.2018)

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19’uncu madde ile, ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanmaktadır.

Buna göre, kayıtlı işsizler arasından 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince işe alınanların;

 • işe girdiği aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla çalıştırıldıklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç kendi namına çalışmak suretiyle sigortalı olmamaları,
 • işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,

1. işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde;ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

2. işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde; sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

Bu hükümle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak bu süre, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile engelli sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

Diğer yandan 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 20’inci madde ile kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ile 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan küçük işletmelere, yukarıda bahsedilen şartların sağlanması kaydıyla,  işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

Son olarak 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 21’inci madde uyarınca, yukarıda açıklandığı şekilde işe alınanlara ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Ayrıca yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

Bu hükümler, yürürlük tarihi 27.03.2018 olarak belirlenmiş olmakla birlikte, 01.01.2018  tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Saygılarımızla.

Dosyalar