Sizi Arayalım
7161 Sayılı Kanun (Vergi Düzenlemeleri)

Rehber: 2019/03

7161 Sayılı Kanun (Vergi Düzenlemeleri)

İçindekiler

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Pilotların ve Uçuş Görevlilerinin Gerçek Safi Gelirlerinin %70’i Vergiden İstisna Tutulacaktır: (Yürürlük Tarihi: 01.02.2019)

Uçuşlarda Görev Alan TSK Dışındaki Kamu Kurumu Personeline Yapılan Ödemeler de İstisna Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.02.2019)

Tarım Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlara Yönelik Gelir ve Kurumlar Vergisinden İstisnası Uzatılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

İmalat Sanayi Yatırımları İçin Öngörülen Teşviklerden Daha Fazla Yararlanılmasını Sağlayan Geçici Düzenlemenin Uygulaması 2019 Sonuna Kadar Uzatılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Yenilenebilir ve Diğer Enerji Tesislerinin İnşasına İlişkin Mal Teslimleri Ve Hizmet İfaları İstisna Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

Sertifikalı Yayıncılar Tarafından Yapılan Kitap ve Süreli Yayınların Teslimi İstisna Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.02. 2019)

Kur Farkının Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Olduğu Yasal Zeminde Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Hazineye Teslim İşlemlerine Yönelik İstisna Uygulaması Uzatılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

İmalat Sanayi Yatırımları Kapsamında 2019 Yılında Yapılan İnşaat Harcamaları Dolayısıyla Yüklenilen Vergilerin de İade Edilebilmesinin Önü Açılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Şalgam Suyu İle Türk Gıda Kodeksine Göre Çeşnili Ve Aromalı/Aromalandırılmış İçme Sütleri, Bebek Ve Devam Sütleri ÖTV’nin Kapsamından Çıkarılmış ve Bunlara İlişkin Önceki Dönemlere İlişkin ÖTV ve Bu Vergiye İsabet Eden KDV Tarhiyatı Yapılmayacağı Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Varlık Finansmanı Fonlarının Elde Ettikleri Paralar BSMV İstisnası Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN VERGİSEL DÜZENLEMELER

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, çeşitli mevzuat hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kanun ile vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Pilotların ve Uçuş Görevlilerinin Gerçek Safi Gelirlerinin %70’i Vergiden İstisna Tutulacaktır: (Yürürlük Tarihi: 01.02.2019)

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 29/1. maddesinin ikinci bendinde Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlarda uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele, fiilen uçuş hizmeti dolayısıyla yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna tutulmaktaydı. Bu durumda, yapılan ödemelerin ne kadarının fiili uçuş hizmetiyle ilgili olduğunun belirlenmesi gerekmekteydi.

Bu defa, GVK’nın ücretlerde uygulanacak istisnaları belirleyen 23. maddesine eklenen 17. bent hükmüyle, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlarda uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safı değerinin %70’i istisna kapsamına alınmıştır. Ayrıca bu oranı %100’e kadar artırma, sıfıra kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. 

Böylelikle yapılan ödemelerin tamamı, fiilen uçuşla ilgili olsun ya da olmasın, istisna kapsamına alınmıştır. Ayrıca ücretin gerçek safi değerinin istisna kapsamında olacağı belirlenmiştir. Dolayısıyla, söz konusu ödemelerden GVK’nın 63. maddesinde sayılan indirimler düşüldükten sonra kalan tutara %70 oranındaki istisna uygulanacaktır.

Uçuşlarda Görev Alan TSK Dışındaki Kamu Kurumu Personeline Yapılan Ödemeler de İstisna Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.02.2019)

GVK’nın 29. maddesinde yukarıda açıklanan düzenleme çerçevesinde değişiklik yapılmış olup buna göre, subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlara ilişkin fiilen uçuş veya dalış hizmetleri kapsamındaki ödemelerin istisna uygulaması aynen sürdürülmüştür. Ayrıca TSK dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetlerine ilişkin yapılan ödemeler de istisna kapsamına alınmıştır.

Tarım Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlara Yönelik Gelir ve Kurumlar Vergisinden İstisnası Uzatılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019)

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara yönelik istisna uygulaması, 31.12.2018 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, sözü edilen kazançlara ilişkin olarak GVK’nın 94. maddesi kapsamında tevkifat yapılmayacak olup gelir vergisi mükelleflerince münhasıran bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek ve verilecek beyannamelere bu kazançlar dâhil edilmeyecektir.

İmalat Sanayi Yatırımları İçin Öngörülen Teşviklerden Daha Fazla Yararlanılmasını Sağlayan Geçici Düzenlemenin Uygulaması 2019 Sonuna Kadar Uzatılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9. maddesinde değişikliğe gidilerek imalat sanayi yatırımları için aynı Kanunun 32/A maddesinde öngörülen teşviklerden 2017, 2018 yıllarında daha yüksek oranda yararlanılmasına imkân veren düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasının önü açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına söz konusu süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda yetki verilmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Yenilenebilir ve Diğer Enerji Tesislerinin İnşasına İlişkin Mal Teslimleri Ve Hizmet İfaları İstisna Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 13. maddesinde değişiklik yapılarak organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesislerinin yanında yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin (rüzgar, güneş, jeotermal vs.) inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarının vergiden istisna olduğu belirlenmiştir.  

Sertifikalı Yayıncılar Tarafından Yapılan Kitap ve Süreli Yayınların Teslimi İstisna Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 01.02. 2019)

KDVK’nın 13. maddesine eklenen bent hükmü ile,  Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi vergiden istisna hale getirilmiştir.

Kur Farkının Katma Değer Vergisi Matrahına Dahil Olduğu Yasal Zeminde Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

KDVK’nın 24. maddesine eklenen “kur farkı,” ibaresi ile verginin doğduğu tarih ile ödeme yapıldığı tarih arasında ortaya çıkan değer artırıcı mahiyetteki kur farklarının da katma değer vergisine dahil olduğu ve matraha ilave edilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Böylelikle, KDV Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümünün Danıştay tarafından iptal edilmesine varan kadim tartışmanın sonuna gelinmiş ve kur farklarının vergiye tabi olduğu yasal zeminde hükme bağlanmıştır. 

Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Hazineye Teslim İşlemlerine Yönelik İstisna Uygulaması Uzatılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

KDVK’nın geçici 35. maddesi ile 31.12.2018 tarihine kadar yürürlükte olan ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenerek sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri (kentsel dönüşüm projeleri) kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerine yönelik istisna uygulaması 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İmalat Sanayi Yatırımları Kapsamında 2019 Yılında Yapılan İnşaat Harcamaları Dolayısıyla Yüklenilen Vergilerin de İade Edilebilmesinin Önü Açılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

KDVK’nın geçici 37. maddesinde değişiklik yapılarak imalat sanayi yatırımları nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi sağlanmıştır. Ayrıca madde kapsamında Cumhurbaşkanına, uygulama süresini beş yıla kadar uzatma konusunda yetki verilmiştir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Şalgam Suyu İle Türk Gıda Kodeksine Göre Çeşnili Ve Aromalı/Aromalandırılmış İçme Sütleri, Bebek Ve Devam Sütleri ÖTV’nin Kapsamından Çıkarılmış ve Bunlara İlişkin Önceki Dönemlere İlişkin ÖTV ve Bu Vergiye İsabet Eden KDV Tarhiyatı Yapılmayacağı Belirlenmiştir: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde değişiklik yapılarak şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılan içecekler ÖTV’nin kapsamından çıkarılmıştır.

Diğer yandan anılan Kanuna eklenen geçici madde ile 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından;

  • vergi tarhiyatı yapılmayacağı,
  • vergi cezası kesilmeyeceği,
  • daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği,
  • tahakkuk eden tutarlar terkin edileceği

belirlenmiştir. Ancak konuya ilişkin olarak tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Varlık Finansmanı Fonlarının Elde Ettikleri Paralar BSMV İstisnası Kapsamına Alınmıştır: (Yürürlük Tarihi: 18.01.2019)

Gider Vergileri Kanunu’nun istisna hükümlerinin düzenlendiği 29. maddesine eklenen bent hükmü ile, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paraların  banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olacağı belirlenmiştir.

Saygılarımızla.

Dosyalar