Sizi Arayalım
7166 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

Rehber: 2019/5

7166 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

7166 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE GETİRİLEN MALİ DÜZENLEMELER

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, başta basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnasının kapsamının genişletilmesi olmak üzere, çeşitli mali mevzuat hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kanun ile mali mevzuatta yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarda KDV İstisnasının Kapsamı Genişletilmiştir:

Bilindiği üzere, 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7161 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 13. maddesine (n) bendi eklenerek Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin katma değer vergisinden istisna olacağı belirlenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımıza 19.01.2019 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer verilmişti.

Yapılan düzenleme ile, sertifika sahibi olan yayıncılar tarafından yapılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde katma değer vergisinden istisna olması sağlanmış olmasına karşın söz konusu malların dağıtıcıları ve perakende satıcıları (kitapevleri ya da internet üzerinden satış yapanlar) tarafından yapılacak teslimlerde verginin istisna olacağına yönelik bir düzenleme bulunmadığından bu aşamalarda katma değer vergisinin hesaplanmasına devam edilmekteydi. Bu bakımdan, basılı kitap ve süreli yayınların nihai tüketiciye vergisiz şekilde sunulması temin edilmemişti.

Bu defa, KDV Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde değişiklik yapılarak 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi katma değer vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca istisna hükmünün düzenlendiği KDV Kanunu’nun 13. maddesindeki istisnalara ilişkin olarak belirlenen 100 TL tutarındaki istisna alt sınırının, basılı kitap ve süreli yayınlara ilişkin istisna uygulamasında dikkate alınmayacağı belirlenmiştir. 

Buna göre, istisna uygulaması basılı kitap ve süreli yayınların üretim ve tedarik zincirinin her aşamasında geçerli olacaktır ve nihai tüketici için söz konusu malları katma değer vergisi ödemeksizin satın alma imkânı sağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile;

  • Basılı kitap ve süreli yayınların satışını gerçekleştiren işletmenin yayıncılık sertifikasına sahip olup olmaması, 
  • Satılan kitabın veya süreli yayının yayıncının kendisine veya başkasına ait olması, 
  • Satışın perakende veya toptan olması, 
  • Satışın yayıncı, dağıtıcı veya bayi tarafından yapılması,
  • Satışın “al-sat” veya “ürettikten sonra sat” şeklinde yapılması

hususlarının istisna uygulamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır. 

Diğer yandan söz konusu istisna tam istisna kapsamında olduğundan, anılan Kanunun 32. maddesi uyarınca, istisna edilmiş olan işlemlerle ilgili yüklenilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilecektir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde ise, indirilemeyen katma değer vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade olunacaktır

Cep Telefonu İle Portatif Telsiz Telefon Cihazlarına İlişkin Vergilendirme Usulü Değiştirilmiştir:

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 GTİP numaralı mallara (cep telefonu ile diğer alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları) ilişkin vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak farklı vergi dilimleri ihdas edilmiştir.

Buna göre, sözü edilen mallar için özel tüketim vergi oranlarının belirlenmesinde esas alınacak özel tüketim vergisi matrah dilimleri aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

GTİP No.

Eşyanın Tanımı

Eski Oran

Yeni Oran

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

- Diğerleri

25

25

25

25

Ayrıca yapılan değişiklik kapsamında, Cumhurbaşkanına söz konusu mallara yönelik ÖTV oranlarını %50’ye kadar artırma ve bu mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirme ve dört katına kadar artırma konularında yetki verilmiştir.

DİĞER DÜZENLEMELER

Şubat-Nisan 2019 Dönemlerine İlişkin Ek İşveren Prim Desteği Getirilmiştir:

Bilindiği üzere, 27.03.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 19. maddesi eklenerek işverenlere sağlanacak SGK işveren prim desteğine ilişkin uygulama esasları belirlenmişti.

Bu defa, anılan Kanun maddesine eklenen fıkra hükmü ile, belli şartları sağlayan işverenlere yönelik olarak ilgili Kanun maddesinde ön görülen teşvik unsurlarının yanı sıra ek teşvik tutarı belirlenmiştir. Buna göre, düzenleme ile getirilen teşvikten faydalanmak için gerekli şartlar şöyledir;

  • 01.02.2019 ile 30.4.2019 tarihleri arasında işe alınması,
  • Sigortalının, işyerlerinde 2018 yılında aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/ dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık süre boyunca iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları.

Söz konusu şartları sağlayan işverenlere sağlanan teşvik ise şu şekildedir;

  • İşsizlik Fonundan karşılanmak üzere, sigortalıların işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (30 günlük toplam için 2020,80 TL ve 3 ay için toplam 6.062,40 TL) destek olarak işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilmek suretiyle sağlanacaktır.

Poşetlere ve Belirlenmiş Diğer Mallara Yönelik Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyan ve Ödeme Tarihleri Yeniden Belirlenmiştir:

Bilindiği üzere, 10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı Kanunun 8. maddesiyle 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11. madde eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre, yurt içinde piyasaya arz edilen Kanuna ekli listede sayılı ürünlerden, poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden veya ithalatçılarından geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. Buna göre, geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilecek ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenecektir.

Bu defa, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11. maddesinde değişiklik yapılarak geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödeneceği belirlenmiştir.

Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecektir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilecek olup bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecektir.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirleme konusunda yetki verilmiştir. Bununla beraber, geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Diğer yandan değişikliğin yürürlüğe gireceği tarih öncesindeki dönemlere ilişkin payların ödeme süresinin de değişikliğe uyumlu hale getirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24.04.2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilecek ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30.04.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar