Sizi Arayalım
7226 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

Rehber: 2020/04

7226 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

İçindekiler

Turizm Sektörüne İlişkin Düzenlemeler

Konaklama Vergisinin Yürürlüğü Ertelenmiştir

Turizm Arazilerinden Tahsil Edilmesi Gereken Kira, Kesin İzin, Kesin Tahsis, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni, Yararlanma, İlave Yararlanma Bedelleri Ve Hasılat Payları İle Ecrimisillerin Ödeme Süreleri Ertelenmiştir

Borçlanma Piyasasına İlişkin Düzenlemeler

Yabancı Para Cinsinden Kurulan Emeklilik Yatırım Fonlarından Elde Edilen Vergiye Tabi İrat Tutarının Tespitinde Kur Farkları Dikkate Alınmayacaktır

Hazine Ve Maliye Bakanının, Kredi Garanti Kurumlarına Nakit Kaynak Aktarma Veya Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi  İhraç Etme Yetkisi, 25 Milyar Tl’den 50 Milyar Tl’ye Yükseltilmiştir

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Mücbir Sebep İlan Yetkisi Verilmesi

3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamındaki Mükellefler Bakımından Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Mücbir Sebep İlan Yetkisi Verilmiştir

Koronavirüs (Covil-19) Salgınının Olumsuz Etkisini Azaltmak İçin Mükelleflere Sağlanan Kolaylıklar

2020 Yılı Mart – Haziran Dönemi İşyeri Kiralarının Ödenmemesi Fesih Ve Tahliye Nedeni Olmayacaktır

Karşılıksız Çeklere Sicil Affı Getirilmiştir

Karşılıksız Çeklere İlişkin Cezaların İnfazı Belirli Şartlarla Durdurulmuştur

Elektrik Ve Doğal Gaz Faturalarının Ertelenmesi Konusunda Cumhurbaşkanı Yetkili Kılınmıştır

Çalışma Hayatına İlişkin Düzenlemeler

Kısa Çalışma Ödeneği Konusunda Düzenleme Yapılmıştır

Telafi Çalışması Süresi 2 Aydan 4 Aya Çıkarılmıştır

İşverenlere Sağlanan Ücret Desteği 2020 Yılı İçin De Uygulanacaktır

Yargı İşlemlerinin Geçici Süreyle Durdurulması

Dava Açma, İcra Takibi Başlatma, Başvuru, Şikâyet, İtiraz, İhtar, Bildirim, İbraz Ve Zamanaşımı Süreleri, Hak Düşürücü Süreler Ve Zorunlu İdari Başvuru Süreleri De Dâhil Olmak Üzere Bir Hakkın Doğumu, Kullanımı Veya Sona Ermesine İlişkin Süreler 30.04.2020 Tarihine Kadar Durdurulmuştur

Geçici Süreyle Durdurulma Kapsamına Girmeyen Yargısal İşlemler

7221 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN MALİ VE HUKUKİ DÜZENLEMELER

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile, koronavirüs (COVİD-19) salgınının etkilerini azaltmak üzere önemli ekonomik tedbirler içeren mali ve hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede;

 • Konaklama vergisinin yürürlüğü ertelenmiştir,
 • Turizm arazilerinden tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri ertelenmiştir,
 • Yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen vergiye tabi irat tutarının tespitinde kur farkları dikkate alınmayacaktır,
 • Hazine ve maliye bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip devlet iç borçlanma senedi  ihraç etme yetkisi, 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilmiştir,
 • Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına mücbir sebep yetkisi verilmiştir,
 • Koronavirüs (Covil-19) salgınının olumsuz etkisini azaltmak için mükelleflere çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır,
 • Kısa çalışma ödeneği konusunda kolaylaştırıcı nitelikte düzenleme yapılmıştır,
 • Telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır,
 • İşverenlere sağlanan ücret desteği uygulaması 2020 yılında da uygulanacaktır,
 • Bazı yargı işlemleri geçici süreyle durdurulmuştur.

Sözü edilen Kanun ile yapılan mali düzenlemeler özetle aşağıdaki şekildedir.

TURİZM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KONAKLAMA VERGİSİNİN YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlük maddesi olan 52. maddesinde değişiklik yapılarak 01.04.2020 olan konaklama vergisinin yürürlüğü 01.01.2021 tarihine ertelenmiştir.

TURİZM ARAZİLERİNDEN TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN KİRA, KESİN İZİN, KESİN TAHSİS, İRTİFAK HAKKI, KULLANMA İZNİ, YARARLANMA, İLAVE YARARLANMA BEDELLERİ VE HASILAT PAYLARI İLE ECRİMİSİLLERİN ÖDEME SÜRELERİ ERTELENMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 25. madde ile; 

 • Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile 
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımları dolayısıyla aynı tarih aralığında tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin 

ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiştir.

Öte yandan bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

BORÇLANMA PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YABANCI PARA CİNSİNDEN KURULAN EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN VERGİYE TABİ İRAT TUTARININ TESPİTİNDE KUR FARKLARI DİKKATE ALINMAYACAKTIR

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesine eklenen fıkra ile, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan işbu Duyuru konusu Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamındaki kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı payı ödenebileceği hükme bağlanmıştır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANININ, KREDİ GARANTİ KURUMLARINA NAKİT KAYNAK AKTARMA VEYA ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ  İHRAÇ ETME YETKİSİ, 25 MİLYAR TL’DEN 50 MİLYAR TL’YE YÜKSELTİLMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, Hazine ve Maliye Bakanına verilen Kredi Garanti Kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etme yetkisi artırılarak 25 milyar TL’den 50 Milyar TL’ye çıkarılmıştır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA MÜCBİR SEBEP İLAN YETKİSİ VERİLMESİ

3213 SAYILI MADEN KANUNU KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER BAKIMINDAN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA MÜCBİR SEBEP İLAN YETKİSİ VERİLMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 01.01.2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 26.03.2020)

3213 sayılı Maden Kanununa eklenen Ek-19. madde ile, mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Maden Kanunu kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilecektir. Bu kapsamda, mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süreler erteleme süresince işlemeyecektir. 

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle, bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu sürede ilgili Kanunda belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

KORONAVİRÜS (COVİL-19) SALGINININ OLUMSUZ ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN MÜKELLEFLERE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

2020 YILI MART – HAZİRAN DÖNEMİ İŞYERİ KİRALARININ ÖDENMEMESİ FESİH VE TAHLİYE NEDENİ OLMAYACAKTIR

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

İşbu Duyuru konusu Kanunun geçici 2. maddesine göre 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadarki dönemde işyeri kira bedelinin ödenememesi ilgili kira sözleşmesinin feshi ve kiraya konu taşınmazın tahliye sebebi olmayacaktır.

KARŞILIKSIZ ÇEKLERE SİCİL AFFI GETİRİLMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde ile, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24.03.2020 tarihinden önce olup, kullandığı nakdî ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1. maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31.12.2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması sağlanmıştır. 

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu hüküm uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır.

KARŞILIKSIZ ÇEKLERE İLİŞKİN CEZALARIN İNFAZI BELİRLİ ŞARTLARLA DURDURULMUŞTUR

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

5941 sayılı Çek Kanununa eklenen geçici madde ile, 24.03.2020 tarihine kadar karşılıksız çekten dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 26.03.2020 tarihi itibariyle durdurulmaktadır.

Buna göre mahkeme tarafından ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilmesi için hükümlünün;

 • Tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemesi ve
 • Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi

gerekmektedir. 

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir. 

Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir. 

Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemeyecektir. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre adli kontrol tedbirine karar verilebilecektir. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir.

Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecektir. Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilmesi mümkündür. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu'nca belirlenen itiraz usulü uygulanacaktır. 

Düzenleme kapsamında getirilen hükümler, her bir suç için ancak bir kez uygulanabilecektir.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARININ ERTELENMESİ KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI YETKİLİ KILINMIŞTIR

(Yürürlük Tarihi: 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 26.03.2020)

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna eklenen Ek 13. madde ile, elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanması konusunda Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dâhil olmak üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecektir.

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KONUSUNDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

(Yürürlük Tarihi: 29.02.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020 tarihinde)

4447 sayılı Kanuna eklenen  geçici madde ile, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, zorlayıcı sebep (yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını) gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesinde öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü;

 • Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün (Önceki düzenlemede 120 gün)
 • Hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün (Önceki düzenlemede 600 gün)

sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir. 

Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle derhal haklı fesih halleri dışında, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecektir. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bu konudaki başvuru tarihini, 31.12.2020 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetkili verilmiştir.

TELAFİ ÇALIŞMASI SÜRESİ 2 AYDAN 4 AYA ÇIKARILMIŞTIR

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

4857 sayılı Kanunun 64. maddesinde yapılan değişiklikle işçilerin ücret kaybının ve işletmelerin işgücü kaybının en aza indirilmesi ile işletmelerin değişen şartlara ve olağanüstü durumlara uyum yeteneğinin artırılması amacıyla, iki ay içinde yaptırılması gereken telafi çalışmasının dört ay içinde yaptırılabilmesine imkân sağlanmıştır. Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar artırma konusunda yetki verilmiştir.

İŞVERENLERE SAĞLANAN ÜCRET DESTEĞİ 2020 YILI İÇİN DE UYGULANACAKTIR

(Yürürlük Tarihi: 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 26.03.2020)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 80. madde ile, 2020 yılı Ocak-Aralık ayları için koşulları sağlayan işverenler için, yine koşulları sağlayan sigortalı çalışanlarının toplam prim ödeme gün sayısının 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı hükmedilmiştir.

Buna göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

 • 2019 yılının aynı ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 
 • 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ancak yukarıda belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 Türk lirası olarak esas alınacaktır

Bu kapsamda destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu hükümler uygulanmayacaktır 

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu iş yerleri hakkında bu hükümler uygulanmayacaktır. 

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediğinin, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediğinin, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi, SGKya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde destek hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılacaktır. Bu maddenin uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun ek 14. madde hükümleri uygulanmayacaktır. 

Destek uygulamasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır. 2019 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2019 yılında sigortalı çalıştırmamış iş yerleri hakkında 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınanlara ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır. 

3213 sayılı Kanunun ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için günlük kazanç 341 Türk lirası olarak ve 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır. 

2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenecektir. 

YARGI İŞLEMLERİNİN GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULMASI

DAVA AÇMA, İCRA TAKİBİ BAŞLATMA, BAŞVURU, ŞİKÂYET, İTİRAZ, İHTAR, BİLDİRİM, İBRAZ VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER VE ZORUNLU İDARİ BAŞVURU SÜRELERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE BİR HAKKIN DOĞUMU, KULLANIMI VEYA SONA ERMESİNE İLİŞKİN SÜRELER 30.04.2020 TARİHİNE KADAR DURDURULMUŞTUR

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

7226 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesine göre koronaviris (Covid-19) salgınının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, 

 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durmuştur.  

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. 

Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecek olup bu duruma ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanacaktır. 

GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULMA KAPSAMINA GİRMEYEN YARGISAL İŞLEMLER

(Yürürlük Tarihi: 26.03.2020)

Aşağıdaki süreler bu düzenlemenin kapsamı dışında olup aynen işlemeye devam edecektir: 

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri. 
 • 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.
 • 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler. 

Ayrıca, 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında; 

 • İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak olup ilan için ücret alınmayacaktır, 
 • Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir, 
 • Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecektir, 
 • İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır. 

Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esaslar

 • Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu, 
 • İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 
 • Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı, 

tarafından belirlenecektir. 

Saygılarımızla.

Dosyalar