Sizi Arayalım
7244 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

Rehber: 2020/05

7244 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

İçindekiler

Ticaret Şirketleri, Perakende Sektörü, Seyahat Acentaları İle Ar-Ge Ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yönelik Düzenlemeler

Sermaye Şirketlerince Dağıtılabilecek Nakit Kar Payı Sınırlandırılmılştır

Fahiş Fiyat Artışının Ve Stokçuluğun Engellenmesi İçin “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” İhdas Edilmiştir

Perakende Ticarete İlişkin Ceza Hükümler Getirilmiştir

Seyahat Acentalığı İşletme Belgesi Devredilebileceği Hükme Bağlanırken Seyahat Acentalarından 2020 Yılı İçin Yıllık Aidat Alınmayacağı Belirlenmiştir

Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Uzaktan Çalışmaya İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Çalışma Mevzuatına Yönelik Düzenlemeler

Ücretsiz İzine Ayrılanlara Günlük 39,24 Tl Tutarında Nakdi Destek Verilecektir

Koronavirüs Kaynaklı Kısa Çalışma Başvurularında Uygunluk Testi Beklenmeyecek Ve Başvurular Uygunluk Testi Hariç 60 Gün İçinde Sonuçlandırılacaktır

Geçici İstihdam Güvencesi Getirilerek 3 Ay Süreyle İşçi Çıkarılması Konusunda Yasak Getirilmiştir

Toplu İş Sözleşmelerinin Yapılması Ve Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü İle Grev Ve Lokavta İlişkin Süreçler Geçici Olarak Durdurulmştur

Geçici Süreyle Engelli Bakım Merkezleri İle Özel Huzurevleri Yararlanma Şartları Esnetilmiştir

Bazı Kamu Alacaklarının Ertelenmesi, Alınmaması Veya Yapılandırılması

Süre Uzatımı, Toplantı Erteleme Ve Uzaktan Çalışma Konularında Yapılan Düzenlemeler

Diğer Düzenlemeler

5018 Sayılı Kanuna Mücbir Sebep Uygulaması Getirilmiştir

Kaçakçılık Kanunu Kapsamında El Konulan Sağlık Malzemeleri İlgili Kamu Kurumuna Tahsis Edilebilecektir

7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN MALİ DÜZENLEMELER

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, koronavirüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak üzere;

 • bazı kamu alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması ile
 • bazı uygulamalara ve toplantılara ilişkin yasal sürelerin uzatılması

konularının yanı sıra mali alanda sermaye şirketlerinin kar dağıtımının sınırlandırılmasından perakende sektörüne yönelik fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarının önüne geçilmesine, ücretsiz izne ayrılan işçilere nakdi destek verilmesinden toplu iş sözleşmeleri süreçlerinin geçici olarak durdurulmasına kadar pek çok konuda çeşitli önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Sözü edilen Kanun ile yapılan düzenlemelerin detayları özetle aşağıdaki gibidir.

TİCARET ŞİRKETLERİ, PERAKENDE SEKTÖRÜ, SEYAHAT ACENTALARI İLE AR-GE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

SERMAYE ŞİRKETLERİNCE DAĞITILABİLECEK NAKİT KAR PAYI SINIRLANDIRILMIŞTIR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

6102 sayılı Kanuna eklenen geçici 13. madde uyarınca, Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan fonlar hariç olmak üzere; sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşamayacak ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Bu düzenlemenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili olacaktır.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞININ VE STOKÇULUĞUN ENGELLENMESİ İÇİN “HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU” İHDAS EDİLMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a, "Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" başlıklı madde eklenerek üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Buna göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacaktır.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü tarafından Başkanlık edilerek yönetilecek olan Kurul;

 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü,
 • Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü,
 • Adalet Bakanlığı,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür,
 • İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından görevlendirilen birer üye,
 • Üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye

olmak üzere 13 üyeden oluşacaktır.

Anılan Kurul, ihtiyaç halinde başkanın çağrısı üzerine, başkan dahil en az 7 üye ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınacaktır. Oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek olup Kurulun kararları Ticaret Bakanlığınca uygulamaya konulacaktır. Kurulun, sekretarya hizmetleri İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

PERAKENDE TİCARETE İLİŞKİN CEZA HÜKÜMLER GETİRİLMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ceza hükümlerini belirleyen 18. maddesine eklenen bent hükümleri ile, diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde;

 • üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar,
 • üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar

idari para cezası verilecektir.

Söz konusu idari para cezalarını uygulama yetkisi Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, ilgili maddede öngörülen diğer idari para cezalarını uygulama yetkisi ise Ticaret Bakanlığa ait olacaktır.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı idari para cezası uygulama yetkisini taşra birimlerine devredilebilecektir.

SEYAHAT ACENTALIĞI İŞLETME BELGESİ DEVREDİLEBİLECEĞİ HÜKME BAĞLANIRKEN SEYAHAT ACENTALARINDAN 2020 YILI İÇİN YILLIK AİDAT ALINMAYACAĞI BELİRLENMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile, işletme belgesinin bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verileceği belirtilerek Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak kaydıyla işletme belgesinin acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebileceği ve devrin Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmayacaktır. İşletme belgesini devreden tüzel kişiliğe üç yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmeyecektir. Belge devrine ilişkin usul ve esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecektir.

Diğer taraftan 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 35. maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacaktır.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU KAPSAMINDA UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

Yapılan düzenleme ile, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılabilmesine ve Teknoloji Bölge sınırlarının içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, bu süreyi 3 aya kadar uzatabilecektir.

Yukarıda belirtilen iznin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilebilecektir.

ÇALIŞMA MEVZUATINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

ÜCRETSİZ İZİNE AYRILANLARA GÜNLÜK 39,24 TL TUTARINDA NAKDİ DESTEK VERİLECEKTİR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)   

4447 sayılı İşsizlik Kanununa eklenen geçici 24. madde ile, 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere;

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ve
 • 4857 sayılı Kanuna bu düzenleme kapsamında eklenecek olan geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılmayacak süreyi (salgın süresince işten çıkarmayı engelleyen 3 aylık süreyi) geçmemek

kaydıyla, işçiler için ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılacak ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Uygulamanın kötüye kullanılmaması bakımından, ücret desteğinden yararlanan işçilerin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret desteğinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Bu madde kapsamında ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

KORONAVİRÜS KAYNAKLI KISA ÇALIŞMA BAŞVURULARINDA UYGUNLUK TESTİ BEKLENMEYECEK VE BAŞVURULAR UYGUNLUK TESTİ HARİÇ 60 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRILACAKTIR

4447 sayılı İşsizlik Kanununa eklenen geçici 10. madde ile, koronavirüs sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli Kısa Çalışma başvurularının hızlı bir şekilde sonuca ulaşması için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin İŞKUR’a beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek olup işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemelerin, yasal faizi ile birlikte işverenden geri alınacaktır. Düzenleme 29.02.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Diğer yandan, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesinde yapılan değişiklik ile, kısa çalışma için yapılan başvuruların, uygunluk tespitleri hariç olmak üzere başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacağı belirlenmiş olup bu düzenleme 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ İSTİHDAM GÜVENCESİ GETİRİLEREK 3 AY SÜREYLE İŞÇİ ÇIKARILMASI KONUSUNDA YASAK GETİRİLMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile, bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILMASI VE TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ İLE GREV VE LOKAVTA İLİŞKİN SÜREÇLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULMŞTUR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki

 • toplu iş sözleşmelerinin yapılması,
 • toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü,
 • grev ve lokavta

ilişkin süreçler 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle durdurulmuştur. Cumhurbaşkanı, bu süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmaya yetkilidir.

GEÇİCİ SÜREYLE ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİ İLE ÖZEL HUZUREVLERİ YARARLANMA ŞARTLARI ESNETİLMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen geçici madde ile, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle engelli bakım merkezlerinden ve özel huzurevlerinden hizmet alınması uygulamasının kolaylaştırılması amacıyla Kanunun ilgili maddelerinde aranan gelir ölçütü ile ağır engellilik şartları üç ay süreyle dikkate alınmayacak ve ihtiyaç duyulması halinde bu süre, Cumhurbaşkanı tarafından bir yıla kadar uzatılabilecektir.

BAZI KAMU ALACAKLARININ ERTELENMESİ, ALINMAMASI VEYA YAPILANDIRILMASI

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

Yeni koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

 • Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkili olacaktır. Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.
 • Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. Ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilecektir.
 • 2873 sayılı Millî Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan kiralamalardan 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.
 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.
 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmeyecektir.
 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerinden, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay ertelenecektir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecektir. Bunlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. Erteleme süresince Vergi Usul Kanununda yer alan tarh ve ceza kesme zamanaşımı süreleri işlemeyecek ve zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzayacaktır.
 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacakları, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclisi tarafından 3 ay ertelenebilecektir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilecektir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.
 • Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecektir, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay Çevre ve Şehircilik Bakanı bu süreleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.
 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.
 • 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 16. maddesi kapsamındaki kredi borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle Bu süreler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Söz konusu borçlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı, faiz veya Yİ-ÜFE uygulanmadan tahsil edilecektir.
 • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) aşağıdaki hükümler uyarınca yapılandırılacaktır.
 • Vadesi 01.02.2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde 17.04.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş ve 6824 sayılı Kanunun 2. ve geçici 1. maddeleri uyarınca yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının, 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar;

- TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması ve

- ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferilerinin tahsilinden vazgeçilecektir. Bu alt bent hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde, 17.04.2020 tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacaktır.

 • Bu kapsama giren alacaklarla ilgili olarak dava açılması ya da icra takibi yapılması hâlinde 6824 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri gereğince işlem yapılacaktır.
 • Bu kapsama giren tüm alacaklarla ilgili olarak, 01.02.2020 tarihinden itibaren 2023 yılı Ekim ayı son gününe kadar ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemeyecektir.
 • Bu kapsama giren alacaklara karşılık 17.04.2020 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarların bu bent hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmayacaktır.
 • Bu kapsamda belirlenen ödemelerin süresinde gerçekleştirilmemesi halinde bu bent hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

SÜRE UZATIMI, TOPLANTI ERTELEME VE UZAKTAN ÇALIŞMA KONULARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Yeni koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

 • 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştır (Yürürlük tarihi: 17.04.2020).
 • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11.03.2020 tarihi ile 31.07.2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi, 01.08.2020 tarihine kadar uzatılacaktır. Bu süreyi, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir (Yürürlük tarihi: 17.04.2020).
 • 4922 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında yapılacak denetlemeler 01.08.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir (Yürürlük tarihi: 17.04.2020).
 • 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilecektir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir (Yürürlük tarihi: 10.03.2020).
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilecektir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir (Yürürlük tarihi: 10.03.2020).
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecektir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir (Yürürlük tarihi: 10.03.2020).
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 61. maddesi uyarınca 2020 yılı mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılacaktır (Yürürlük tarihi: 17.04.2020).
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit 2020 yılı için 07.2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilecek ve en geç 31.07.2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilecektir. Aynı fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak tespit ise 15.07.2020 tarihi esas alınarak yapılacak ve Eylül ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Bu süreleri 15.05.2021 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir (Yürürlük tarihi: 17.04.2020).
 • Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri, 31.07.2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilecektir. Bu süre Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilecektir. Bu ihalelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecektir (Yürürlük tarihi: 17.04.2020).

DİĞER DÜZENLEMELER

5018 SAYILI KANUNA MÜCBİR SEBEP UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa eklenen “Mücbir sebep” başlıklı ek madde ile, deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir sebep hallerinde; veri, bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Mücbir sebep hallerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulanmayacaktır.

KAÇAKÇILIK KANUNU KAPSAMINDA EL KONULAN SAĞLIK MALZEMELERİ İLGİLİ KAMU KURUMUNA TAHSİS EDİLEBİLECEKTİR

(Yürürlük Tarihi: 17.04.2020)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa eklenen geçici 13. madde ile, 30.09.2020 tarihine kadar bu Kanun kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hâkim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilecektir. Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilecektir. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Hakim veya mahkemece tahsisi uygun bulunan eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödenecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar