Sizi Arayalım
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvuru, Beyan ve Bildirim Süreleri ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 27.08.2021/121

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvuru, Beyan ve Bildirim Süreleri ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

27.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren “4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 7326 sayılı Kanun’da (Yapılandırma Kanunu) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin birer ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunda “Af Kanunu” ya da “Yapılandırma Kanunu” olarak anılan “7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sonrasında, 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Seri No.lu Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile anılan Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen alacaklara yönelik hükümlerinin uygulama usul ve esasları açıklanmıştı. Konuya ilişkin detaylar ise 22.06.2021 tarihinde yayımladığımız Rehberde yer almıştı.

Mevcut Kanun gereğince, Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların (ilgili maddelerdeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla);

  • 31.08.2021 tarihine kadar ilgili idarelere başvuruda bulunmaları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30.09.2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31.10.2021 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri

gerekmektedir. Cumhurbaşkanı’nın Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır.

Sözü edilen yetki, 27.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar)” ile kullanılmış ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır. Buna göre, Kanun kapsamındaki yapılandırmalar için 31.08.2021 tarihine kadar yapılması gereken başvuru ve 30.09.2021 (SGK için 31.10.2021) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süreleri bir ay uzatılmıştır.

Diğer taksitlere ilişkin uzatma söz konusu değildir. Bu taksitlerin normal sürelerinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, ikinci taksit ile ilk taksit arasında 2 aylık süre farkı olmayacak ve ilk taksitten 1 ay sonra ikinci taksitlerin ödenmesi gerekecektir. İzleyen taksit ödemeleri ise ikişer aylık dönemler halinde yapılacaktır.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, başvuru, bildirim ve beyan süresi 30.09.2021 tarihine, ilk taksitlerin ödeme süresi ise (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 01.11.2021 tarihine ertelenen işlemler aşağıdaki gibidir:

  • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması işlemleri (7326 sayılı Kanun, md. 2)
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması işlemleri (7326 sayılı Kanun, md. 3)
  • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemler neticesinde ortaya çıkan alacakların yapılandırılması ile Vergi Usul Kanunu kapsamında pişmanlıkla veya kendiliğinden verilen beyannamelerin yapılandırılması işlemleri (7326 sayılı Kanun, md. 4)
  • Matrah ve vergi artırımları (7326 sayılı Kanun, md. 5)
  • Kasa, ortaklardan alacaklar, stoklar ve demirbaşlar ile ilgili hesapların düzeltilmesi imkanları (7326 sayılı Kanun, md. 6)

7326 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için tahsil dairelerine yapılacak olan başvurular da 30.09.2021 tarihine kadar yapılabilecek, yapılandırılan alacakların ilk taksitleri ise 30.11.2021 tarihine kadar ödenebilecektir. Benzer şekilde, Kanunun 8. maddesi kapsamındaki ön değerlendirme, araştırma veya eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları için 30.09.2021 tarihine kadar yapılandırma talep edilebilecektir.

İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulunulan her türlü borçlar (7326 sayılı Kanun, md. 10) için 30.09.2021 tarihine kadar yapılandırma talep edilebilecek, sözü edilen borçlara ilişkin ödeme işlemleri 30.11.2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilecektir.

Oda ve borsalara olan bazı aidat ve borçlar (7326 sayılı Kanun, md. 10/4) ise 30.09.2021 tarihine kadar yapılandırılabilecek, bunların ödeme süreleri 31.10.2021 olarak dikkate alınabilecektir.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar