Sizi Arayalım
7349 Sayılı Kanun (Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

REHBER: 31.12.2021/12

7349 Sayılı Kanun (Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili olarak Centrum tarafından hazırlanan Rehbere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, asgari ücretin gelir vergisinden istisna edilmesi başta olmak üzere, mali mevzuat alanına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kanun’da yer alan düzenlemeler, tüm detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Edilmiştir

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlerde istisna” başlıklı 23. maddesine 18. bent eklenmek suretiyle, hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak, birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Söz konusu düzenleme,1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

Asgari Ücret Tutarında Ücret Elde Edenler Açısından Uygulama

Sözü edilen düzenleme ile, hizmet erbabına yapılan ücret ödemesinin, yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşülerek bulunan tutarı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

17.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 2022 yılında uygulanacak günlük asgari ücret 166,80 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, aylık brüt asgari ücret 5.004 TL olarak hesaplanmaktadır. Buna göre, asgari ücret için brütten nete maaş hesabı aşağıdaki gibidir:

Dönem

Brüt (TL)

SSK İşçi (TL)

İşsizlik İşçi (TL)

Aylık Gelir Vergisi İstisnası (TL)

Damga Vergisi İstisnası (TL)

Kümülatif Vergi Matrahı (TL)

Net Ödenecek (TL)

SSK İşveren (TL)

İşsizlik İşveren (TL)

Toplam Maliyet (TL)

Ocak

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

4.253,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Şubat

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

8.506,80

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Mart

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

12.760,20

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Nisan

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

17.013,60

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Mayıs

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

21.267,00

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Haziran

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

25.520,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Temmuz

5.004,00

700,56

50,04

638,01

37,98

29.773,80

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Ağustos

5.004,00

700,56

50,04

739,37

37,98

34.027,20

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Eylül

5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

38.280,60

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Ekim

5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

42.534,00

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Kasım

5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

46.787,40

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

Aralık

5.004,00

700,56

50,04

850,68

37,98

51.040,80

4.253,40

775,62

100,08

5.879,70

TOPLAM

60.048,00

8.406,72

600,48

8.608,16

455,76

51.040,80

51.040,80

9.307,44

1.200,96

70.556,40

Asgari Ücretten Daha Yüksek Ücret Elde Edenler Açısından Uygulama

Yapılan düzenlemeye göre, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilimi tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak tespit edilecektir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.

Sözü edilen hesaplama şekliyle, asgari ücret tutarına ilişkin istisnadan tüm ücretlilerin, asgari ücretlilerin yararlandığı istisna tutarını aşmayacak şekilde, avantajdan yararlanmalarının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı İçin Damga Vergisi İstisnası Getirilmiştir

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) no.lu fıkrasında yer alan “Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) ile Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Bu maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır).” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir. Sözü edilen düzenlemeyle, asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

Düzenleme 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Kaldırılmıştır

Ücretlerin gerçek usulde vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi gereğince asgari geçim indirimi (AGİ) olarak adlandırılan ve ücretlinin medeni durumuna göre vergi miktarında indirim sağlayan bir müessese uygulanmaktaydı. Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’i olarak belirlenmişti. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde ise, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınmaktaydı.

Bu şekilde bulunan tutarın %15 ile çarpılmasıyla hesaplanan tutar, işverence hizmet erbabının ödenecek gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle Devlete vergi olarak ödenmeyip çalışana ödeniyordu.

Bu defa, 7349 sayılı Kanun ile 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerine uygulanmak üzere GVK’nın 32. maddesinde düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kaldırılmıştır. Buna göre, 2022 yılından itibaren ücretlilerin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre ücret farklılaşması olmayacaktır.

GVK’da Yer Alan Diğer Ücretlere İlişkin Düzenlemeler Yürürlükten Kaldırılmıştır

Hizmet erbabından bazılarının vergiye tabi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25'i olarak uygulanmakta ve bu tutar üzerinden hizmetin verileceği yılın Şubat ayı içerisinde normal gelir vergisi tarifesine göre gelir vergisi hesaplanmaktaydı. GVK uygulamasında “Diğer Ücret” olarak adlandırılan bu ücretler aşağıdaki gibidir:

 • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar
 • Özel hizmetlerde çalışan şoförler
 • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri
 • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar
 • Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet mütalaasiyle, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmemekte, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye dahil edilmemekteydi.

Bu defa, hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmının gelir vergisinden istisna tutulmuş olması nedeniyle, 7349 sayılı Kanun ile GVK’nın;

 • Diğer ücretlerin vergilendirilmesine yönelik 64. maddesi,
 • Diğer ücretlerin vergilendirme dönemine yönelik 108/1-3. maddesi,
 • Diğer ücretlerde verginin tarh zamanına yönelik 109/1-2. maddesi ile 109/2 ve 109/3. maddeleri,
 • Vergilendirme dönemi içinde işe başlayan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı ve vergilerine yönelik maddesi,
 • Diğer ücretlerde tahakkuk eden vergilerin ödenmesine yönelik 118. maddesi,
 • Diğer ücret vergisinin mahsubuna yönelik 122. maddesi

yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle, GVK’nın Diğer Ücretlerin vergilendirilmesine yönelik hükümleri uygulamadan kalkmış olmaktadır.

Yukarıda düzenleme 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanacaktır.

Yenilenebilir Enerji Üretiminin Teşviki İçin Gelir Vergisi Muafiyet Sınırında Değişiklik Yapılmıştır

Mevcut durumda, GVK’nın 9/1.fıkrasının 9. bendine göre, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW'a kadar (10 kW dahil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dahil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf bulunmaktadır.

Bu defa, 7349 sayılı Kanun ile yukarıda belirtilen “10 kW'a kadar (10 kW dâhil)” ibaresi “25 kW'a kadar (25 kW dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir. Sözü edilen düzenlemeyle, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son tedarik şirketine satılması durumuna yönelik muafiyet uygulamasında 10 kW olan üretim tesisi kurulu gücü 25 kW olarak değiştirilmiş olmaktadır.

Söz konusu düzenleme Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Savunma Sanayi Projelerinde KDV İstisnası Getirilmiştir

7349 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanun’unun 13/1(f) bendinde yer alan “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve bende “bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

Sözü edilen düzenlemeyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı olarak yapılandırıldığından, KDV Kanunu’nun 13/1. fıkrasının (f) bendi söz konusu kurumların bu yapılarına uygun olarak değiştirilmiş, ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktar ve nitelikleri Başkanlıkça onaylanan teslim ve hizmetlerin istisna kapsamına alınması sağlanmıştır.

Dolayısıyla, savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bentte sayılan kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna olacaktır.

Söz konusu düzenleme Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerine Olan Vergi Borçlarının Hazineden Görevlendirme Bedeli Alacaklarına Mahsubu Yoluyla Terkini

7349 sayılı Kanun ile Doğal Gaz Piyasası Kanun’una eklenen geçici maddeye göre, BOTAŞ’ın, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları ile “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında yapılandırılmış borçları (vadesi gelmemiş taksitler dâhil); adı geçen şirketin Hazineden, 31.12.2021 tarihine kadar oluşan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle, Ticaret Bakanlığınca terkin edilecektir. Bu kapsamda mahsuba konu olacak borçlara bu maddenin yayımlandığı tarihten sonra fer’i alacak hesaplanmayacaktır.

Yapılan düzenleme ile BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen Şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu düzenleme Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7349 sayılı Kanun’un orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar