Sizi Arayalım
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

DUYURU: 07.04.2021/52

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

02.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve halen Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde, 6183 sayılı Kanunda yapılması öngörülen çeşitli değişikliklerin yanı sıra, kurumlar vergisi oranının geçici süreyle artırılması öngörülmekte ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin bazı konularda düzenleme yapılmaktadır. Teklifte yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir. - Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı için %25 ve 2022 yılı için %23 oranında uygulanması önerilmektedir. - Yiyecek ve içecek sektörüne yönelik prim desteği ile ücretsiz izne ayrılanlara nakdi ödeme yapılması sağlanmaktadır. - Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında son on iki ayın dikkate alınması planlanmaktadır. - Sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son verilmektedir.

02.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve halen Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde, 6183 sayılı Kanunda yapılması öngörülen çeşitli değişikliklerin yanı sıra, kurumlar vergisi oranının geçici süreyle artırılması planlanmakta ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin bazı konularda düzenlemeler yapılmaktadır.

Sözü edilen Teklifte yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Kurumlar Vergisi Oranının Geçici Süreyle Artırılması Öngörülmektedir:

2021 yılı itibariyle %20 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının 2021 yılı için %25 ve 2022 yılı için %23 oranında uygulanması düzenlenmektedir. Özel hesap dönemi uygulayan kurumlar bakımından ise, söz konusu oranların ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanması öngörülmektedir.

Yiyecek ve İçecek Sektörüne Yönelik Prim Desteği Verilmesi ve Ücretsiz İzne Ayrılanlara Nakdi Ödeme Yapılması Sağlanmaktadır:

Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan, nakdi ücret desteğinden faydalanamayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için günlük 50 TL ödeme yapılması ve hâlihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye çıkarılması amaçlanmaktadır.

Diğer yandan, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve anılan dönemlerde fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi kapsamında; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri prim borçlarından mahsup edilmesi suretiyle İşsizlik Fonu’ndan karşılanması öngörülmektedir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazancın Hesabında Son On İki Ayın Dikkate Alınması Planlanmaktadır:

Mevcut durumda, geçici iş göremezlik ödeneği hesaplaması, sigortalının son 3 aylık ortalama kazancı esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Dolayısıyla, sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde gerçek durumdan daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş görmezlik ödenekleri alınabilmektedir.  

Bu durumun önüne geçilmesi bakımından, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplamasında sigortalının iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son 12 ayının esas alınması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden 6 Ay Geriye Dönük Olarak Yararlanabilme Uygulamasına Son Verilmektedir:

Geriye yönelik teşvik uygulamalarının süreklilik arz etmesinin, Hazine veya finansman sağlayan kurum ya da fonun yükünün artmasına neden olması ve uygulamada çeşitli karışıklıkların yaşanması sebebiyle, bu uygulamanın kaldırılması öngörülmektedir.

Söz konusu Kanun Teklifi’nin tam metnine bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla. 

Dosyalar