Sizi Arayalım
Anayasa Mahkemesi, Uluslararası İhalelerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Yabancı Firmaların İhaleye Katılma Şartını Öngören Düzenlemeleri İptal Etmiştir

DUYURU: 29.04.2021/63

Anayasa Mahkemesi, Uluslararası İhalelerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Yabancı Firmaların İhaleye Katılma Şartını Öngören Düzenlemeleri İptal Etmiştir

Anayasa Mahkemesi, uluslararası ihalelerde damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için yabancı firmaların ihaleye katılma şartını öngören düzenlemeleri iptal etmiştir.

Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2. maddesi ve Harçlar Kanunu’nun ek 1. maddesinde, ihracat ve ihracatla bağlantılı bazı işlemler ile söz konusu maddelerde sayılan döviz kazandırıcı işlemlerde damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Sözü edilen Kanun maddelerinde, vergi, resim ve harç istisna belgesine bağlanarak damga vergisi ve harçtan istisna tutulacak olan döviz kazandırıcı faaliyetler arasında uluslararası ihaleler de sayılmıştır.

Diğer yandan, anılan maddelerin 4 no.lu fıkralarında, istisna uygulaması bakımından uluslararası ihale kavramı,kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihale” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, bir ihalenin uluslararası ihale olarak kabul edilip bu ihalelerle ilgili olarak damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, ihalenin yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte katılabilmesine açık olması ve yabancı firmaların ihaleye teklif vermesi şartlarını taşıması gerekmekteydi.

Kendisine intikal eden davada Danıştay 9. Dairesi’nin itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne yaptığı başvuruda, yukarıda belirtilen Kanun düzenlemelerinde geçen "ve yabancı firmalarca da teklif verilen" ibaresinin kaldırılması istenmiş, yapılan bu başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi ise başvuruyu haklı bularak, söz konusu düzenlemelerde geçen "ve yabancı firmalarca da teklif verilen" ibaresini iptal etmiştir. (24.12.2020 tarihli ve E.2020/15, K.2020/78 sayılı AYM Kararı) Sözü edilen karar 28.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesi, iptal gerekçesinde özetle;

  • Mevcut düzenlemenin ihale uhdesinde kalan katılımcının söz konusu ihaleden kaynaklanan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar nedeniyle ödemek zorunda olduğu damga vergisi ve harçlara ilişkin istisnadan yararlanma imkanının bulunup bulunmadığı konusunda bir belirsizliğe yol açtığı,
  • Bir ihalenin uluslararası ihale niteliğinde kabul edilmesi ve bu sayede döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında değerlendirilmek suretiyle damga vergisi ve harç istisnasının uygulanması için öngörülen yabancı firmalarca da teklif verilmesi şartının hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olacak şekilde düzenlendiği sonucuna varıldığını belirtilmiştir.

Konuyla ilgili yeni bir kanuni düzenleme yapılmaması durumunda, bundan sonra yabancı katılımcılara açık olan uluslararası ihalelere yabancı bir katılımcının teklif verip vermemesi, bu ihalelerde damga vergisi ve harç istisnasının uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin kararın yürürlüğünden önce yapılmış yabancı katılımcılara açık olan ihalelerde, yabancı bir firma tarafından teklif verilmemiş olsa dahi, bu ihalelerle ilgili olarak söz konusu kararın yürürlük tarihinden sonra yapılacak olan damga vergisine veya harca tabi işlemlerde de mevcut istisnanın uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.

Saygılarımızla. 

Dosyalar