Sizi Arayalım
Asgari Ücretin Gelir Vergisinden İstisna Tutulmasına İlişkin 7349 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulama Usul ve Esaslarını İçeren 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 03.02.2022/16

Asgari Ücretin Gelir Vergisinden İstisna Tutulmasına İlişkin 7349 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulama Usul ve Esaslarını İçeren 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile asgari ücretin gelir vergisinden istisna edilmesi başta olmak üzere, mali mevzuat alanına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştı. Söz konusu Kanun ile;

 • Ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş,
 • Ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı için damga vergisi istisnası getirilmiş,
 • Asgari geçim indirimi kaldırılmış,
 • Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’da yer alan diğer ücretlere ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştı.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler hakkında detaylı açıklamalarımız ise 31.12.2021 tarihli, 12 sayılı Rehberimiz’de yer almıştı.

Bu defa, 7349 sayılı Kanunun ücretlerdeki gelir vergisi istisnasına ilişkin hükümlerinin uygulama usul ve esaslarını içeren “319 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği”, 27.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamalar, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Ücretin tanımı;

Gelir Vergisi Kanununda ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış ve ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilmektedir.

Ücretin Gerçek Safi Değeri

GVK’nın 63. maddesinde ücretin gerçek safi değerinin, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından sigorta primi, şahıs sigortası primi ve sendika aidatı gibi kesinti ve ödemeler indirildikten sonra kalan miktar olduğu hüküm altına alınmıştır.

GVK’nın 23. ve müteakip maddelerinde gelir vergisinden istisna edilen ücret ödemelerine, aynı Kanunun 31. maddesinde ise engellilik indirimine yer verilmiştir.

İstisna ve indirimler ücret bordrosunda gösterilmekte, ancak gelir vergisi matrahına dâhil edilmemektedir.

Ücretlerin vergilendirilmesi;

Bilindiği üzere, ücret gelirleri genel olarak tevkif suretiyle vergilendirilmekte olup, yapılan kesintiler işverenler tarafından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilmek suretiyle ödenmektedir.

GVK’nın 94. maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden belirlenen tarifeler üzerinden vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak, GVK’nın 95. maddesine göre, tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri ise tutarı ne olursa olsun yıllık beyannameyle beyan edilmektedir.

193 sayılı Kanunun 86/1-(b) bendi kapsamında tevkif suretiyle vergilendirilmiş;

 • Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, bu ücret gelirinin yıllık toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması veya
 • Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması ya da
 • Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aşması,

halinde ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilmektedir.

Yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden, 193 sayılı Kanunun 94. maddesine göre yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilmektedir.

Ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmesi durumunda, GVK’nın 89. maddesinde yer alan eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamalar da beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilmektedir.

7349 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İSTİSNANIN KAPSAMI VE UYGULANMASI

GVK’nın ücretlerde istisna maddesinin birinci fıkrasına 7349 sayılı Kanunla eklenen (18) numaralı bent ile 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilimi tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır.

Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esas alınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu ödemelerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisnanın uygulanması mümkündür.

7394 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle 01.01.2022 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 32. maddesinde düzenlenmiş bulunan asgari geçim indirimi uygulaması yürürlükten kaldırıldığından, bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere GVK’nın 31. maddesi kapsamında engellilik indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların, engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecektir. Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde, hem engellilik indiriminden hem de brüt asgari ücrete isabet eden gelirleri için istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.

Asgari Ücretli Olarak Çalışanlarda Gelir Vergisi İstisnası

Hizmet erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Örnek 1: İşveren (A)'nın işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bay (B)'ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve ben-zeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır. Bay (B)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Aylar

Brüt Ücret (TL)

Sigorta Primi (TL)

Matrah

İstisna Matrah

Hesaplanan Gelir Vergisi (TL)

Hesaplanan Damga Vergisi (TL)

Net Ücret (TL)

 

(a)

(b) (ax%15)

(C) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(e) (c-e-f)

Ocak

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Şubat

5.004,00

750,6

4.253,40

4,253,40

0

0

4.253,40

Mart

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Temmuz

5,004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Ağustos

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Eylül

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,6

4.253,40

4.253,40

0

0

4.253,40

TOPLAM

60.048,00

9.007,20

51.040,80

51.040,80

0

0

51.040,80

Hizmet erbabının asgari ücretiyle birlikte mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret sayılan gelirler elde etmesi durumunda ise toplam ücret gelirinin; ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilen-dirilecektir. İstisna tutarını aşan kısmın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da dikkate alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi oranı belirlenecektir. İstisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

Örnek 2: İşveren (C)'nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (D)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bayan (D)'ye bu ücreti dışında, aylık mesai ve sosyal yardım olarak da 996 TL ödeme yapılmaktadır.

Bayan (D)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Aylar

Brüt Ücret

Sigorta Primi

Matrah

Küm.
Matrah

Hes. Gelir Vergisi

Asgari Ücretin Kümülatif Matrahı

Asgari Ücretin Vergisi

İstisna Matrah

Kesilecek Gelir Vergisi

Kesilecek Damga Vergisi

Net Ücret

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(I)

(i)

(j)

 

 

(b) (aX%15}

(a-b)

 

(dx%15,%20-önceki ayların vergisi)

 

(fx%15, %20- önceki ayların vergisi)

 

(e-g)

(a-5.004) x 0.00759

(c-ı-l)

Ocak

6.000,00

900

5.100,00

5.100,00

765

4.253,40

638,01

4.253,40

126.99

7,56

4.965,45

Şubat

6.000,00

900

5.100,00

10.200.00

765

8.506,80

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965.45

Mart

6.000,00

900

5.100,00

15.300.00

765

12.760.20

638.01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Nisan

6.000,00

900

5.100,00

20.400,00

765

17.013,60

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4.965,45

Mayıs

6.000,00

900

5.100,00

25.500,00

765

21.267,00

638,01

4.253,40

126,99

7,56

4 955,45

Haziran

6.000,00

900

5.100,00

30.600,00

765

25.520,40

638,01

4.253,40

126.99

7,56

4.965,45

Temmuz

6.000,00

900

5.100,00

35.700,00

950

29.773.80

638,01

4.253,40

311,99

7,56

4.780,45

Ağustos

6.000,00

900

5.100,00

40.800.00

1.020,00

34.027,20

739.37

4.253,40

280,63

7,56

4.811,81

Eylül

6.000,00

900

5.100,00

45.900,00

1.020,00

38.280,60

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Ekim

6.000,00

900

5.100,00

51.000,00

1.020,00

42.534,00

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Kasım

6.000,00

900

5.100,00

56.100,00

1.020,00

46.787,41

850,68

4.253,40

169,32

7,56

4.923,12

Aralık

6.000,00

900

5.100,00

61.200,00

1.020,00

51.040,80

850,68

4.253.40

169,32

7,56

4.923,12

TOPLAM

72.000,00

10.800,00

61.200,00

61.200,00

10.640,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

2.031,84

90,72

59.077,44

Örnek 3: İşveren (E)'nin işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bayan (F)'nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL'dir. Bayan (F)'ye bu ücreti dışında, Ocak ve Temmuz aylarında 10.000 TL ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bayan (F)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Aylar

Brüt Ücret

Sigorta Primi

Matrah

Kümülatif Matrah

Hesaplanan Gelir Vergisi

Asgari Ücretin Kümülatif Matrahı

Asgari Ücretin Vergisi

İstisna Matrah

Kesilecek Gelir

Kesilecek Damga Vergisi (TL)

Net Ücret

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(İ)

(J)

 

 

(B) (Ax%15}

(A-B)

 

(Dx%15,%20- Önceki Ayların Vergisi)

 

(Fx%15, %20- Önceki Ayların Vergisi)

 

(E-G)

(A-5.004) X 0.00759

(C-I-L)

Ocak

15.004,00

2.250,60

12.753,40

12.753,40

1.913,01

4.253,40

638,01

4.253,40

1.275,00

75,9

11.402,50

Şubat

5.004,00

750,6

4.253,40

17.006.80

638.01

8.506,80

638,01

4.253,40

0

0

4.253,40

Mart

5.004,00

750,6

4.253,40

21.260,20

638,01

12.760,20

638,01

4.253,40

0

0

4.253,40

Nisan

5.004,00

750,6

4.253,40

25.513,60

638,01

17.013,60

638,01

4.253,40

0

0

4.253,40

Mayıs

5.004,00

750,6

4.253,40

29.767,00

638,01

21.267,00

638,01

4.253,40

0

0

4.253,40

Haziran

5.004,00

750,6

4.253,40

34.020,40

739,03

25.520,40

638,01

4.253,40

101,02

0

4.152,38

Temmuz

15.004,00

2.250,60

12.753,40

46.773,80

2.550,68

29.773,80

638,01

4.253,40

1.912,67

75,9

10.764,83

Ağustos

5.004,00

750,6

4.253,40

51.027,20

850,68

34.027,20

739,37

4.253,40

111,31

0

4.142,09

Eylül

5.004,00

750,6

4.253,40

55.280,60

850,68

38.280,60

850,68

4.253,40

0

0

4.253,40

Ekim

5.004,00

750,6

4,253.40

59.534,00

850,68

42.534,00

850,68

4.253,40

0

0

4.253,40

Kasım

5.004,00

750,6

4.253,40

63.787,40

850,68

46.787,40

850.68

4.253,40

0

0

4.253,40

Aralık

5.004,00

750,6

4.253,40

68.040,80

850,68

51.040,80

850,68

4.253,40

0

0

4.253,40

Toplam

80.048,00

12.007,20

68.040,80

68.040,80

12.008,16

51.040,80

8.608,16

51.040,80

3.400,00

151,8

64.489,00

GVK’nın 23/1-(18) numaralı bendinde yapılan düzenleme ile getirilen istisna, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından çalışana ait sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri ile sınırlı olup, 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle yeniden çalışmaya başlayan hizmet erbabının ödeyeceği sosyal güvenlik destek primi işçi payının % 7,5 olması istisna tutarını değiştirmeyecektir.

Örnek 4: Bay (G), emekli olduktan sonra işveren (H)'nin yanında asgari ücretle çalışmaya başlamıştır. Bay (G)'nin ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.

Bay (G)'ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

Aylar

Brüt Ücret

Sigorta Primi

Matrah

Kümülatif Matrah

Hesaplanan Gelir Vergisi

Asgari Ücretin Kümülatif Matrahı

Asgari Ücretin Vergisi

İstisna Matrah

Kesilecek Gelir Vergisi

Kesilecek Damga Vergisi (TL)

Net Ücret

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(I)

(i)

(j)

 

 

(b) (aX%15}

(a-b)

 

(dx%15,%20- önceki ayların vergisi)

 

(fx%15, %20- önceki ayların vergisi)

 

(e-g)

(a-5.004) x 0,00759

(c-ı-l)

Ocak

5.004,00

375,3

4.628,70

4.628,70

694,31

4.253,40

638,01

4.253,40

56,3

0

4.572,41

Şubat

5.004,00

375,3

4.628,70

9.257,40

694,31

8.506,80

638,01

4.253,40

56,3

0

4.572,41

Mart

5.004,00

375,3

4.628,70

13.886,10

694,31

12.760,20

638,01

4.253,40

56,3

0

4.572,41

Nisan

5.004,00

375,3

4.628,70

18.514,80

694,31

17.013,60

638,01

4.253,40

56,3

0

4.572,41

Mayıs

5.004,00

375,3

4.628,70

23.143,50

694,31

21.267,00

638,01

4.253,40

56,3

0

4.572,41

Haziran

5.004,00

375,3

4.628,70

27.772,20

694,31

25.520,40

638,01

4.253,40

56,3

0

4.572,41

Temmuz

5.004,00

375,3

4.628,70

32.400,90

714,35

29.773,80

638,01

4.253,40

76,34

0

4.552,36

Ağustos

5.004,00

375,3

4.628,70

37.029,60

925,74

34.027,20

739,37

4.253,40

186,37

0

4.442,33

Eylül

5.004,00

375,3

4.628,70

41.658,30

925,74

38 280,60

850,58

4.253,40

75,06

0

4.553,64

Ekim

5.004,00

375,3

4.628,70

46.287,00

925,74

42.534,00

850,68

4.253,40

75,06

0

4.553,64

Kasım

5.004,00

375,3

4.628,70

50.915,70

925,74

46.787,40

850,68

4.253,40

75,06

0

4.553,64

Aralık

5.004,00

375,3

4.628,70

55.544,40

925,74

51.040,80

850,68

4.253,40

75,06

0

4.553,64

TOPLAM

60,048,00

4.503,60

55.544,40

55.544,40

9.508,38

51.040,80

8.608,16

51.040,80

900,72

0

54.643,68

Asgari Ücretin Üzerinde Ücret Geliri Elde Edenlerde Gelir Vergisi İstisnası

Hizmet erbabının elde ettiği ücret ve ücret sayılan gelirlerinden GVK’nın engellilik indirimi ve ücretin safi değerine ulaşmak adına yapılan indirimler düşülecek ve varsa Kanunun 23/1-(18) numaralı bendinde yer alan  (hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri)  hariç GVK’nın 23 ve müteakip maddelerinde düzenlenen istisna kapsamındaki ücret ödemeleri gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.

Bu şekilde belirlenen gelir vergisi matrahına gelir vergisi tarifesi uygulanarak vergi hesaplanacaktır. Bu suretle hesaplanan vergiden istisna tutara isabet eden vergi düşülmek suretiyle ödenecek vergi belirlenecektir. Bu istisna suretiyle sağlanan menfaat asgari ücretin ilgili ayda hesaplanan vergisini geçemeyecektir.

Öte yandan; Tam zamanlı çalışmayan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri ile yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına yapılan kıst ücret ödemelerine istisna tam olarak uygulanacaktır.

Örnek 5: İşveren (I)’nın işyerinde çalışan Bay (İ)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 8.000 TL’dir. Bay (İ)’ye başkaca bir ödeme yapılmamakta ve Bay (İ)’nin 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca, kesilen sigorta primi dışında bir indirimi bulunmamaktadır. Bay (İ)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA  PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(ı)

(j)

(ax%15)

(a-b)

(dx%15,%20)

(fx%15,%20)

(e-g)

(a-5004)x0,00759

(c-i-ı)

Ocak

8.000,00

1.200,00

6.800,00

6.800,00

1.020,00

4.253,40

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Şubat

8.000,00

1.200,00

6.800,00

13.600,00

1.020,00

8.506,80

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mart

8.000,00

1.200,00

6.800,00

20.400,00

1.020,00

12.760,20

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Nisan

8.000,00

1.200,00

6.800,00

27.200,00

1.020,00

17.013,60

638,01

4.253,40

381,99

22,74

6.395,27

Mayıs

8.000,00

1.200,00

6.800,00

34.000,00

1.120,00

21.267,00

638,01

4.253,40

481,99

22,74

6.295,27

Haziran

8.000,00

1.200,00

6.800,00

40.800,00

1.360,00

25.520,40

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Temmuz

8.000,00

1.200,00

6.800,00

47.600,00

1.360,00

29.773,80

638,01

4.253,40

721,99

22,74

6.055,27

Ağustos

8.000,00

1.200,00

6.800,00

54.400,00

1.360,00

34.027,20

739,37

4.253,40

620,63

22,74

6.156,63

Eylül

8.000,00

1.200,00

6.800,00

61.200,00

1.360,00

38.280,60

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Ekim

8.000,00

1.200,00

6.800,00

68.000,00

1.360,00

42.534,00

850,68

4.253,40

509,32

22,74

6.267,94

Kasım

8.000,00

1.200,00

6.800,00

74.800,00

1.696,00

46.787,40

850,68

4.253,40

845,32

22,74

5.931,94

Aralık

8.000,00

1.200,00

6.800,00

81.600,00

1.836,00

51.040,80

850,68

4.253,40

985,32

22,74

5.791,94

TOPLAM

96.000,00

14.400,00

81.600,00

81.600,00

15.532,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

6.923,84

272,88

74.403,28

 Örnek 6: İşveren (J)’nin işyerinde çalışan Bayan (K)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 9.000 TL’dir. İşveren (J), ayrıca, Bayan (K)’ye çalıştığı her bir gün için yemek hizmetinde kullanılmak üzere yemek kartına günlük 34 TL, ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere ulaşım kartına günlük 17 TL yüklemekte, çocuğunu gönderdiği özel kreş için de kreş işletmesine 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında 1.000 TL ödeme yapmaktadır. Bayan (K)’nin kendi adına ödediği 500 TL şahıs sigorta primi ödemesi bulunmaktadır. Bayan (K), 3. derece (2022 yılı için 500 TL) engelli vergi indiriminden faydalanmaktadır. Bayan (K)’ye 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET*

SİGORTA PRİMİ

YEMEK, ULAŞIM VE KREŞ İSTİSNA

ŞAHIS SİGORTA PRİMİ VE ENGELLİLİK İNDİRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HES. GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)  (ax%15)

(c)

(d)

(e)                       (a-b-c-d)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (hx%15,%20)

(ı)

(j) (g-i)

(k)
(a-c-5004)x0,00759

(l) (a-b-j-k)

Ocak

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

6.650,00

997,5

4.253,40

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Şubat

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

13.300,00

997,5

8.506,80

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mart

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

19.950,00

997,5

12.760,20

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Nisan

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

26.600,00

997,5

17.013,60

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Mayıs

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

33.250,00

997,5

21.267,00

638,01

4.253,40

359,49

30,33

9.382,18

Haziran

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

39.900,00

1.392,50

25.520,40

638,01

4.253,40

754,49

30,33

8.987,18

Temmuz

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

46.550,00

1.330,00

29.773,80

638,01

4.253,40

691,99

30,33

9.049,68

Ağustos

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

53.200,00

1.330,00

34.027,20

739,37

4.253,40

590,63

30,33

9.151,04

Eylül

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

59.850,00

1.330,00

38.280,60

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Ekim

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

66.500,00

1.330,00

42.534,00

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Kasım

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

73.150,00

1.330,00

46.787,40

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

Aralık

11.122,00

1.350,00

2.122,00

1.000,00

6.650,00

79.800,00

1.330,00

51.040,80

850,68

4.253,40

479,32

30,33

9.262,35

TOPLAM

11.122,00

1.350,00

2.122,00

12.000,00

79.800,00

    79.800,00

14.360,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

5.751,84

363,96

111.148,20

*  Brüt ücret: 9.000 TL üret, 22 çalışma günü karşılığı (17x22=) 374TL ulaşım ücreti ve (34x22) 748 TL yemek ücreti ile 1.000 TL kreş ödemesi toplamından oluşmaktadır. Sigorta primi 9.000 TL brüt ücret üzerinden hesaplanmıştır.

Örnek 7: Bay (L) 10.000 TL brüt ücret ile 16 Eylül 2022 tarihinde, işveren (M)’nin işyerinde çalışmaya başlamıştır. Bay (L)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) (ax%15)

(c) (a-b)

(d)

(e)  (dx%15)

(f)

(g) (fx%15)

(h)

(i)

(ı)

(j)

 

(a-b)

(dx%15)

(e-g)

(a-5004)x%0,00759

(a-b-i-ı)

Eylül

5.000,00

750

4.250,00

4.250,00

637,5

4.253,40

638,01

4.253,40

0

0

4.250,00

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

12.750,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

21.250,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

29.750,00

1.275,00

17.013,60

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

TOPLAM

35.000,00

5.250,00

29.750,00

29.750,00

4.462,50

17.013,60

2.552,04

17.013,60

1.910,97

113,76

27.725,27

Örnek 8: 12.000 TL brüt ücret ile işveren (N)’nin işyerinde çalışan Bayan (O), 10 Ağustos 2022 tarihinde işten ayrılmıştır. Bayan (O)’ya 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j)

(ax%15)

(a-b)

(dx%15,%20,%27)

(a-5004)x%0,00759

(a-b-i-ı)

Ocak

12.000,00

1.800,00

10.200,00

10.200,00

1.530,00

4.253,40

638,01

4.253,40

891,99

53,1

9.254,91

Şubat

12.000,00

1.800,00

10.200,00

20.400,00

1.530,00

8.506,80

638,01

4.253,40

891,99

53,1

9.254,91

Mart

12.000,00

1.800,00

10.200,00

30.600,00

1.530,00

12.760,20

638,01

4.253,40

891,99

53,1

9.254,91

Nisan

12.000,00

1.800,00

10.200,00

40.800,00

1.970,00

17.013,60

638,01

4.254,40

1.331,99

53,1

8.814,91

Mayıs

12.000,00

1.800,00

10.200,00

51.000,00

2.040,00

21.267,00

638,01

4.255,40

1.401,99

53,1

8.744,91

Haziran

12.000,00

1.800,00

10.200,00

61.200,00

2.040,00

25.520,40

638,01

4.256,40

1.401,99

53,1

8.744,91

Temmuz

12.000,00

1.800,00

10.200,00

71.400,00

2.138,00

29.773,80

638,01

4.257,40

1.499,99

53,1

8.646,91

Ağustos

4.000,00

600

3.400,00

74.800,00

918

34.027,20

739,37

4.257,40

178,63

0

3.221,37

TOPLAM

88.000,00

13.200,00

74.800,00

74.800,00

13.696,00

34.027,20

5.205,44

34.041,20

8.490,56

371,7

65.937,74

Örnek 9: İşveren (Ö)’nün işyerinde aylık 15 gün çalışan Bayan (P)’ye bu çalışması karşılığı aylık brüt 4.000 TL ödenmektedir. Bayan (P)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

(a)

(b)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g)

(ax%15)

(c-e-f)

Ocak

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Şubat

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Mart

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Nisan

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Mayıs

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Haziran

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Temmuz

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Ağustos

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Eylül

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Ekim

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Kasım

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Aralık

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

51.040,80

0

0

40.800,00

 Bayan (P)’nin, 15 gün çalışması karşılığı aylık brüt ücretinin 5.500 TL olduğu durumda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b) 

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j)

(ax%15)

(a-5004)x0,00759

(c-i-ı)

Ocak

5.500,00

825

4.675,00

4.675,00

701,25

4.253,40

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Şubat

5.500,00

825

4.675,00

9.350,00

701,25

8.506,80

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Mart

5.500,00

825

4.675,00

14.025,00

701,25

12.760,20

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Nisan

5.500,00

825

4.675,00

18.700,00

701,25

17.013,60

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Mayıs

5.500,00

825

4.675,00

23.375,00

701,25

21.267,00

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Haziran

5.500,00

825

4.675,00

28.050,00

701,25

25.520,40

638,01

4.253,40

63,24

3,76

4.608,00

Temmuz

5.500,00

825

4.675,00

32.725,00

737,5

29.773,80

638,01

4.253,40

99,49

3,76

4.571,75

Ağustos

5.500,00

825

4.675,00

37.400,00

935

34.027,20

739,37

4.253,40

195,63

3,76

4.475,61

Eylül

5.500,00

825

4.675,00

42.075,00

935

38.280,60

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Ekim

5.500,00

825

4.675,00

46.750,00

935

42.534,00

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Kasım

5.500,00

825

4.675,00

51.425,00

935

46.787,40

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

Aralık

5.500,00

825

4.675,00

56.100,00

935

51.040,80

850,68

4.253,40

84,32

3,76

4.586,92

TOPLAM

66.000,00

9.900,00

56.100,00

56.100,00

9.620,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

1.011,84

45,18

55.042,98

Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Durumunda İstisnanın Uygulanması

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu işverene bu durumu bildirme yükümlülüğü hizmet erbabına aittir. Birden fazla işverenden aynı tutarda ücret alındığı durumda, istisnayı uygulayacak olan işvereni hizmet erbabı kendisi belirleyecektir. İstisnadan faydalanılan işverende, istisnanın tamamından faydalanılamaması durumunda kalan tutar için diğer işverende istisnadan faydalanılması mümkün değildir.

Örnek 10: Bay (R) iki ayrı işyerinde işveren (S) ve işveren (Ş)’nin yanında çalışmaktadır. İşveren (S)’den brüt 7.000 TL, işveren (Ş)’den ise brüt 3.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (R)’ye (S) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak ve 2022 yılı ilgili aylarda yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İŞVEREN Ş

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

MATRAH

KÜMÜLATİF

HESAPLANAN

HESAPLANAN

NET ÜCRET

PRİMİ

MATRAH

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

 

(a)

(b)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15)

(f) (ax%0,00759)

(g)

(ax%15)

(c-e-f)

Ocak

3.000,00

450

2.550,00

2.550,00

382,5

22,77

2.144,73

Şubat

3.000,00

450

2.550,00

5.100,00

382,5

22,77

2.144,73

Mart

3.000,00

450

2.550,00

7.650,00

382,5

22,77

2.144,73

Nisan

3.000,00

450

2.550,00

10.200,00

382,5

22,77

2.144,73

Mayıs

3.000,00

450

2.550,00

12.750,00

382,5

22,77

2.144,73

Haziran

3.000,00

450

2.550,00

15.300,00

382,5

22,77

2.144,73

Temmuz

3.000,00

450

2.550,00

17.850,00

382,5

22,77

2.144,73

Ağustos

3.000,00

450

2.550,00

20.400,00

382,5

22,77

2.144,73

Eylül

3.000,00

450

2.550,00

22.950,00

382,5

22,77

2.144,73

Ekim

3.000,00

450

2.550,00

25.500,00

382,5

22,77

2.144,73

Kasım

3.000,00

450

2.550,00

28.050,00

382,5

22,77

2.144,73

Aralık

3.000,00

450

2.550,00

30.600,00

382,5

22,77

2.144,73

TOPLAM

36.000,00

5.400,00

30.600,00

30.600,00

4.590,00

273,24

25.736,76

 

İŞVEREN S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA
PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF
MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK
DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j)

(ax%15)

(dx%15,%20,%27)

(a-5004)x0,00759

(c-i-ı)

Ocak

7.000,00

1.050,00

5.950,00

5.950,00

892,5C

4.253,40

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Şubat

7.000,00

1.050,00

5.950,00

11.900,00

892,5

8.506,80

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Mart

7.000,00

1.050,00

5.950,00

17.850,00

892,5C

12.760,20

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Nisan

7.000,00

1.050,00

5.950,00

23.800,00

892,5

17.013,60

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Mayıs

7.000,00

1.050,00

5.950,00

29.750,00

892,5

21.267,00

638,01

4.253,40

254,49

15,15

5.680,36

Haziran

7.000,00

1.050,00

5.950,00

35.700,00

1.077,50

25.520,40

638,01

4.253,40

439,49

15,15

5.495,36

Temmuz

7.000,00

1.050,00

5.950,00

41.650,00

1.190,00

29.773,80

638,01

4.253,40

551,99

15,15

5.382,86

Ağustos

7.000,00

1.050,00

5.950,00

47.600,00

1.190,00

34.027,20

739,37

4.253,40

450,63

15,15

5.484,22

Eylül

7.000,00

1.050,00

5.950,00

53.550,00

1.190,00

38.280,60

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Ekim

7.000,00

1.050,00

5.950,00

59.500,00

1.190,00

42.534,00

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Kasım

7.000,00

1.050,00

5.950,00

65.450,00

1.190,00

46.787,40

850,68

4.253,40

339,32

15,15

5.595,53

Aralık

7.000,00

1.050,00

5.950,00

71.400,00

1.288,00

51.040,80

850,68

4.253,40

437,32

15,15

5.497,53

TOPLAM

84.000,00

12.600,00

71.400,00

71.400,00

12.778,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

4.169,84

181,8

67.048,36

Örnek 11: Bayan (T) iki ayrı işverenin yanında çalışmaktadır. İşveren (U)’dan brüt 4.000 TL ve işveren (Ü)’den brüt 4.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bayan (T), (U) işvereninden istisna uygulamasını talep etmiştir. Bayan (T)’ye sadece (U) işvereni tarafından ödenen ücrete istisna uygulanacak olup, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İŞVEREN U

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA
PRİMİ

MATRAH

İSTİSNA

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN
DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g)

(ax%15)

(a-b)

Ocak

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Şubat

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Mart

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Nisan

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Mayıs

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Haziran

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Temmuz

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Ağustos

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Eylül

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Ekim

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Kasım

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

Aralık

4.000,00

600

3.400,00

4.253,40

0

0

3.400,00

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

51.040,80

0

0

40.800,00

 

İŞVEREN Ü

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA
PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF
MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN
DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f) (ax%0,00759)

(g)

(ax%15)

(dx%15,%20)

(c-e-f)

Ocak

4.000,00

600

3.400,00

3.400,00

510

30,36

2.859,64

Şubat

4.000,00

600

3.400,00

6.800,00

510

30,36

2.859,64

Mart

4.000,00

600

3.400,00

10.200,00

510

30,36

2.859,64

Nisan

4.000,00

600

3.400,00

13.600,00

510

30,36

2.859,64

Mayıs

4.000,00

600

3.400,00

17.000,00

510

30,36

2.859,64

Haziran

4.000,00

600

3.400,00

20.400,00

510

30,36

2.859,64

Temmuz

4.000,00

600

3.400,00

23.800,00

510

30,36

2.859,64

Ağustos

4.000,00

600

3.400,00

27.200,00

510

30,36

2.859,64

Eylül

4.000,00

600

3.400,00

30.600,00

510

30,36

2.859,64

Ekim

4.000,00

600

3.400,00

34.000,00

610

30,36

2.759,64

Kasım

4.000,00

600

3.400,00

37.400,00

680

30,36

2.689,64

Aralık

4.000,00

600

3.400,00

40.800,00

680

30,36

2.689,64

TOPLAM

48.000,00

7.200,00

40.800,00

40.800,00

6.560,00

364,32

33.875,68

Teşvik ve İstisna Kapsamındaki Ücret Ödemeleri

Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisnadır. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna edildiğinden, bu kanun kapsamında ayrıca istisna uygulanması söz konusu değildir.

Öte yandan;

 • Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca bölgede imalat faaliyetlerinde çalışan personele ödenen ücretler üzerinden,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine göre Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretler üzerinden,
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretler üzerinden,
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 21.maddesine göre, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden

hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmekteydi. Ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi ve asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılması nedeniyle, teşvik kapsamındaki bu ücret ödemelerine, öncelikle ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı için istisna uygulanacak ve istisna sonrası vergi, ilgili düzenlemelerdeki sınırlamalar çerçevesinde tahakkuktan terkin edilecektir. Asgari ücrete isabet eden verginin tahakkuktan terkin edilmesini öngören düzenlemelere göre ise istisna uygulaması nedeniyle asgari ücretten vergi alınmadığından, tahakkuktan terkini gerekecek bir vergi hesabı yapılmayacaktır. Diğer kanunlarda yer alan benzer istisna ve teşvikler için de hesaplama aynı şekilde olacaktır.

Örnek 12: İşveren (V)’nin işyerinde çalışan Bay (Y), aylık brüt 10.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (Y)’nin Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında çalışması ve ücretinin teşvik kapsamında olması durumunda, 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemeleri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

SERBEST BÖLGE KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞMA

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA
PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF
MATRAH

HESAPLANAN
GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA
MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ *

KESİLECEK
DAMGA
VERGİSİ**

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c) (a-b)

(d)

(e) (dx%15,%20,%27)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j)

(ax%15)

(c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

0

7.863,01

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

0

7.863,01

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

0

7.863,01

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

0

7.763,01

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

0

7.438,01

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

0

7.438,01

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

0

7.438,01

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

0

7.539,37

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

0

7.195,68

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

0

7.055,68

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

0

7.055,68

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

0

7.055,68

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

’ 102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

0

89.568,16

*Bu tutar tahakkuktan terkin edilecektir.

** Damga Vergisi Serbest Bölge Kanunu geçici 3. Maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca damga vergisi hesaplanmamıştır.

İşbu örnekte yer alan hesaplamalar Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunları kapsamındaki ücretler için de geçerli olacaktır.

Öte yandan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 21.maddesi kapsamında uygulanan teşvik, asgari ücrete isabet eden gelir ve damga vergisiyle sınırlı olduğundan ve asgari ücretin gelir vergisi matrahı GVK 23/18 uyarınca gelir vergisinden, asgari ücretin brüt tutarı da Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı tablonun 4. bölümünün 34 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna edildiğinden, tahakkuktan terkin edilecek ve beyan edilmeyerek ödenmeyecek bir tutar bulunmamaktadır.

Yıllık Beyanname Verilmesi Halinde İstisna Uygulaması

Hizmet erbabının ücret gelirlerinin GVK’nın 86/1-b bendine göre yıllık beyanname ile beyan edilmesinin gerekmesi durumunda, yıl içinde istisna uygulamasından faydalanıldığı için yıllık beyannamede söz konusu istisna uygulamasına yer verilmeyecek ve yıllık beyannamede ücret gelirlerinin toplamı üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde istisna öncesi hesaplanan vergiler mahsup edilecektir.

Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi matrahının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmaması halinde, bu gelirler beyan edilmeyecektir. Söz konusu, gelirlerin asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşması halinde ise bu gelirlerin tamamı beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücretin yıllık matrahı üzerinden hesaplanan vergi indirim konusu yapılacaktır.

Örnek 13: İşveren (Z)’nin işyerinde çalışan Bay (A), aylık brüt 100.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (A)’nın 2022 yılı yıllık gelir vergisi matrahı gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimindeki tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aştığından, Bay (A)’nın ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir. Bay (A)’ya 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemelerine ilişkin hesaplama ile Bay (A)’nın yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır.

İŞVEREN Z TARAFINDAN YAPILAN VERGİLEME

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA
PRİMİ*

MATRAH

KÜMÜLATİF
MATRAH

HESAPLANAN
GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ
ÜCRETİN

İSTİSNA
MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i) (e-g)

(ı)

(j)

(ax%15)

(a-b)

(dx%15,%20,

%27,

%35,%40)

(a-5004)x

0.00759

(c-i-ı)

Ocak

100.000,00

5.629,50

94.370,50

94.370,50

18.980,04

4.253,40

638,01

4.253,40

18.342,03

721,02

75.307,46

Şubat

100.000,00

5.629,50

94.370,50

188.741,00

25.480,04

8.506,80

638,01

4.253,40

24.842,03

721,02

68.807,46

Mart

100.000,00

5.629,50

94.370,50

283.111,50

28.128,96

12.760,20

638,01

4.253,40

27.490,95

721,02

66.158,54

Nisan

100.000,00

5.629,50

94.370,50

377.482,00

33.029,68

17.013,60

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Mayıs

100.000,00

5.629,50

94.370,50

471.852,50

33.029,68

21.267,00

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Haziran

100.000,00

5.629,50

94.370,50

566.223,00

33.029,68

25.520,40

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Temmuz

100.000,00

5.629,50

94.370,50

660.593,50

33.029,68

29.773,80

638,01

4.253,40

32.391,67

721,02

61.257,82

Ağustos

100.000,00

5.629,50

94.370,50

754.964,00

33.029,68

34.027,20

739,37

4.253,40

32.290,31

721,02

61.359,18

Eylül

100.000,00

5.629,50

94.370,50

849.334,50

33.029,67

38.280,60

850,68

4.253,40

32.178,99

721,02

61.470,49

Ekim

100.000,00

5.629,50

94.370,50

943.705,00

36.214,93

42.534,00

850,68

4.253,40

35.364,25

721,02

58.285,24

Kasım

100.000,00

5.629,50

94.370,50

1.038.075,50

37.748,20

46.787,40

850,68

4.253,40

36.897,52

721,02

56.751,96

Aralık

100.000,00

5.629,50

94.370,50

1.132.446,00

37.748,20

51.040,80

850,68

4.253,40

36.897,52

721,02

56.751,96

TOPLAM

1.200.000,00

67.554,00

1.132.446,00

’ 1.132.446,00

382.478,40

51.040,80

8.608,16

51.040,80

373.870,24

8.652,24

749.923,52

*2022 yılı sigorta prim tavanı 37.530 TL olarak dikkate alınmıştır.

BAY (A)'NIN YILLIK BEYANI

BRÜT ÜCRET

SİGORTA

MATRAH

HESAPLANAN

MAHSUP

ÖDENECEK

1.200.000,00

67.554,00

1.132.446,00

382.478,40

382.478,40

0

Örnek 14: Bayan (B) iki ayrı iş yerinde işveren (C) ve işveren (D)’nin yanında çalışmaktadır. İşveren (C)’den brüt 10.000 TL ve işveren (D)’den brüt 8.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bayan (B)’nin ikinci işverenden elde ettiği ücret geliri 2022 yılı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aştığından, Bayan (B)’nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir. Bayan (B)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemelerine ilişkin hesaplamalar ile Bayan (B)’nin yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır.

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA
PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF
MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRET KÜMÜLATİF MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR VERGİSİ

KESİLECEK DAMGA
VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g) (fx%15,%20)

(h)

(i)

(ı)

(j)

(ax%15)

(dx%15,%20,%27)

(e-g)

(a-5004)x0.00759

(c-i-ı)

Ocak

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

4.253,40

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Şubat

10.000,00

1.500,00

8.500,00

17.000,00

1.275,00

8.506,80

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Mart

10.000,00

1.500,00

8.500,00

25.500,00

1.275,00

12.760,20

638,01

4.253,40

636,99

37,92

7.825,09

Nisan

10.000,00

1.500,00

8.500,00

34.000,00

1.375,00

17.013,60

638,01

4.253,40

736,99

37,92

7.725,09

Mayıs

10.000,00

1.500,00

8.500,00

42.500,00

1.700,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Haziran

10.000,00

1.500,00

8.500,00

51.000,00

1.700,00

25.520,40

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

59.500,00

1.700,00

29.773,80

638,01

4.253,40

1.061,99

37,92

7.400,09

Ağustos

10.000,00

1.500,00

8.500,00

68.000,00

1.700,00

34.027,20

739,37

4.253,40

960,63

37,92

7.501,45

Eylül

10.000,00

1.500,00

8.500,00

76.500,00

2.155,00

38.280,60

850,68

4.253,40

1.304,32

37,92

7.157,76

Ekim

10.000,00

1.500,00

8.500,00

85.000,00

2.295,00

42.534,00

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Kasım

10.000,00

1.500,00

8.500,00

93.500,00

2.295,00

46.787,40

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

Aralık

10.000,00

1.500,00

8.500,00

102.000,00

2.295,00

51.040,80

850,68

4.253,40

1.444,32

37,92

7.017,76

TOPLAM

120.000,00

18.000,00

102.000,00

102.000,00

21.040,00

51.040,80

8.608,16

51.040,80

12.431,84

455,04

89.113,12

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA
PRİMİ

MATRAH

KÜMÜLATİF
MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

HESAPLANAN
DAMGA VERGİSİ

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c) (a-b)

(d)

(e)

(f)

(g)

(ax%15)

(dx%15,%20,%27)

ax0.00759

(c-e-f)

Ocak

8.000,00

1.200,00

6.800,00

6.800,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Şubat

8.000,00

1.200,00

6.800,00

13.600,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Mart

8.000,00

1.200,00

6.800,00

20.400,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Nisan

8.000,00

1.200,00

6.800,00

27.200,00

1.020,00

60,72

5.719,28

Mayıs

8.000,00

1.200,00

6.800,00

34.000,00

1.120,00

60,72

5.619,28

Haziran

8.000,00

1.200,00

6.800,00

40.800,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Temmuz

8.000,00

1.200,00

6.800,00

47.600,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Ağustos

8.000,00

1.200,00

6.800,00

54.400,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Eylül

8.000,00

1.200,00

6.800,00

61.200,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Ekim

8.000,00

1.200,00

6.800,00

68.000,00

1.360,00

60,72

5.379,28

Kasım

8.000,00

1.200,00

6.800,00

74.800,00

1.696,00

60,72

5.043,28

Aralık

8.000,00

1.200,00

6.800,00

81.600,00

1.836,00

60,72

4.903,28

TOPLAM

96.000,00

14.400,00

81.600,00

81.600,00

15.532,00

728,64

65.339,36

 

BAYAN (B)'NİN YILLIK BEYANI

İŞVEREN

BRÜT ÜCRET

SİGORTA
PRİMİ

MATRAH

HESAPLANAN
GELİR VERGİSİ

MAHSUP EDİLECEK GELİR VERGİSİ

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

(Y)

120.000,00

18.000,00

102.000,00

0

21.040,00

 

(Z)

96.000,00

14.400,00

81.600,00

0

15.532,00

 

TOPLAM

216.000,00

32.400,00

183.600,00

43.072,00

36.572,00

6.500,00

Örnek 15: Bay (E), 15.000 TL brüt ücretle çalıştığı işveren (F)’deki işinden 15 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla ayrılmış ve 16 Temmuz 2022 tarihi itibariyle işveren (G)’nin yanında 20.000 TL brüt ücretle çalışmaya başlamıştır. Bay (E)’nin ikinci işverenden elde ettiği ücret geliri 2022 yılı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutarı (2022 yılı için 70.000 TL) aştığından, Bay (E)’nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir. Bay (E)’ye 2022 yılının ilgili aylarında yapılacak net ücret ödemelerine ilişkin hesaplamalar ile Bay (E)’nin yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplamalar aşağıdaki şekilde olacaktır.

İŞVEREN (F) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

 

 

 

 

 

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

Matrah

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(I)

(i)

(j)

 

 

(b) (aX%15}

(a-b)

 

(dx%15,%20, %27- önceki ayların vergisi)

 

(fx%15, %20- önceki ayların vergisi)

 

(e-g)

(a-5.004) x 0,00759

(c-ı-l)

Ocak

15.000,00

2.250,00

12.750,00

12.750,00

1.912,50

4.253,40

638,01

4.253,40

1.274,49

     75,87

 11.399,64

Şubat

15.000,00

2.250.00

12.750,00

25.500,00

1.912,50

8.506,80

638,01

4.253,40

1.274,49

     75,87

 11.399,64

Mart

15.000,00

2.250,00

12.750,00

38.250,00

2.225,00

12.760,20

638,01

4.253,40

1.586,99

     75,87

 11.087,14

Nisan

15.000,00

2.250.00

12.750,00

51.000.00

2.550,00

17.013,60

638,01

4.253,40

1.911.99

     75,87

 10.762,14

Mayıs

15.000,00

2.250,00

12.750,00

63.750,00

2.550,00

21.267,00

638,01

4.253,40

1.911,99

     75,87

 10.762,14

Haziran

15.000,00

2.250,00

12,750,00

76.500,00

3.005,00

25.520,40

638,01

4.253,40

2.366,99

     75,87

 10.307,14

Temmuz

7.500,00

1.125,00

6.375,00

82.875,00

1.721,25

29.773,80

638,01

4.253,40

1.083.24

     18,94

   5.272,82

TOPLAM

97.500,00

14.625,00

82.875,00

82.875,00

15.876,25

29.773,80

4.466,07

29.773,80

11.410,18

   474,16

 70.990,66

 

İSVEREN (G) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME

 

 

 

AYLAR

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

Matrah

KÜMÜLATİF MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

ASGARİ ÜCRETİN KÜMÜLATİF MATRAHI

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

KESİLECEK GELİR

KESİLECEK DAMGA VERGİSİ (TL)

NET ÜCRET

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(I)

(i)

(j)

 

 

(b) (aX%15}

(a-b)

 

(dx%15,%20, %27- önceki ayların vergisi)

 

(fx%15, %20- önceki ayların vergisi)

 

(e-g)

(a-5.004) x 0,00759

(c-ı-l)

Temmuz

10.000,00

1.500,00

8.500,00

8.500,00

1.275,00

0

0

0

1.275,49

     75,90

   7.149,10

Ağustos

20.000,00

3.000,00

17.000,00

25.500,00

2.550,00

4.253,40

638,01

4.253,40

1.911,99

   113,82

 14.974,19

Eylül

20.000,00

3.000,00

17.000,00

42.500,00

3.075,00

8.506,80

638,01

4.253,40

2.436,99

   113,82

 14.449,19

Ekim

20.000,00

3.000,00

17.000,00

59.500.00

3.400,00

12.760,20

638,01

4.253,40

2.761,99

   113,82

 14.124,19

Kasım

20.000,00

3.000,00

17.000,00

76.500,00

3.855,00

17.013,60

638,01

4.253,40

3.216,99

   113,82

 13.669,19

Aralık

20.000,00

3.000,00

17.000,00

93.500,00

4.590,00

21.267,00

638,01

4.253,40

3.951,99

   113,82

 12.934,19

TOPLAM

110.000,00

16.500,00

93.500,00

93.500,00

18.745,00

21.267,00

3.190,05

21.267,00

15.555,44

   645,00

 77.300,05

 

BAY(E)'NİN YILLIK BEYANI

İŞVEREN

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

MAHSUP EDİLECEK GELİR VERGİSİ

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

(F)

97.500,00

14.625,00

82.875,00

 

15.876,25

 

(S)

110.000,00

16.500,00

93.500,00

 

18,745,00

 

TOPLAM

207.500,00

31.125,00

176.375,00

41.121,25

34.621,25

6.500,00

Örnek 16: Bay (H) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 7.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Ücret geliri tevkif suretiyle vergilendirilmediğinden, Bay (H)’nin ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan etmesi gerekmektedir. Bay (H)’nin 2022 yılı yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

BAY (H)'NİN YILLIK BEYANI

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

84.000,00

12.600,00

71.400,00

12.778,00

51.040,80

8.608,16

4.169,84

ÜCRET BORDROSU VE HESAPLAMALAR

Vergi Usul Kanununun 238. maddesinde ücret bordrosuna ilişkin hükümlere yer verilmiş ve ücret bordrosunda yer alması gereken bilgiler sayılmış olup, işverenlerin bu bilgilere yer vermek suretiyle ücret bordrolarını diledikleri şekilde düzenleyebilecekleri belirtilmiştir.

Tebliğin önceki bölümlerinde yer verilen örnekler istisna suretiyle alınmayacak olan vergi tutarının belirlenebilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla ücret bordrolarının ve bordro düzenlenmesine esas hesaplamaların, örneklerle aynı sonucu doğuracak, diğer bir ifadeyle, istisna nedeniyle alınmayacak verginin ilgili aydaki asgari ücretin vergisini geçmeyecek şekilde, farklı yöntemlerle yapılması mümkündür.

DİĞER ÜCRETLİLERİN DURUMU

GVK’nın 64. maddesi 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu düzenleme ile bu madde kapsamında bulunan;

 • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların,
 • Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin,
 • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin,
 • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanların,

elde ettikleri ücretler, işverenlerin tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmadığından tevkifata tabi olmayan ücret kapsamında değerlendirilecektir.

Diğer ücretlilere ilişkin hükümlerin kaldırılması nedeniyle, bu kapsamda bulunan hizmet erbabının vergi karnesi almasına ve bu karneyi vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu kapsamda olanların 01.01.2022 tarihinden itibaren elde ettikleri tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri Kanunun genel hükümlerine tabi olacaktır.

Ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmının gelir vergisinden istisna edilmiş olması nedeniyle, bu kapsamda bulunan hizmet erbabının 01.01.2022 tarihinden itibaren elde ettiği ücret gelirlerine ilişkin matrahlarının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmaması halinde, istisna kapsamına giren bu ücretleri için yıllık beyanname de verilmeyecektir.

Hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirlerinin, istisna tutarını aşması halinde ise elde edilen ücret gelirinin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisi mahsup edilerek ödenecek vergi hesaplanacaktır.

Örnek 17: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (I), tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 5.004 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (I)’nın 2022 yılında elde ettiği ücret gelirinin gelir vergisi matrahı, asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını aşmadığından, istisna kapsamında kalan bu ücret geliri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Örnek 18: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (İ), tevkif suretiyle vergilendirilmemiş aylık brüt 6.000 TL ücret geliri elde etmektedir. Bay (İ) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş 2022 yılı toplam ücret gelirini yıllık beyannameyle beyan edecek ve yıllık beyanı üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

BAY (İ)'NİN YILLIK BEYANI

BRÜT ÜCRET

SİGORTA PRİMİ

MATRAH

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

İSTİSNA MATRAH

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

72.000,00

10.800,00

61.200,00

10.640,00

51.040,80

8.608,16

2.031,84

İşbu Duyurumuzda yer verilen 319 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandığı 27.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin Resmi Gazete’deki haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar