Sizi Arayalım
Bağımsız Denetime Tabi Olup Nakdi Döviz Varlığı Karşılığı 15 Milyon TL’yi Aşan Şirketlere TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredi Kullandırılmasını Sınırlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

DUYURU: 25.06.2022/73

Bağımsız Denetime Tabi Olup Nakdi Döviz Varlığı Karşılığı 15 Milyon TL’yi Aşan Şirketlere TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredi Kullandırılmasını Sınırlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Yayımlanmıştır

24.06.2022 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan “10250 sayılı Kurul Kararı” ile Bankacılık Kanunu’nun 93. maddesine dayanılarak döviz varlığı karşılığı 15 milyon TL’yi aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılmasına sınırlama getirilmiştir.

24.06.2022 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan “10250 sayılı Kurul Kararı” ile, nakdi döviz varlığı karşılığı 15 milyon TL’yi aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılmasına sınırlama getirilmiştir.

Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:

NAKDİ YABANCI PARA VARLIĞI 15 MİLYON TL’Yİ AŞAN ŞİRKETLER

Şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla döviz (yabancı para) varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması durumunda, bu şirketlerin döviz varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10’unu aşması halinde, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılamayacaktır.

Örneğin, aktif toplamı 200 milyon TL, net satış hasılatı 300 milyon TL olan bir şirketin 15 milyon TL karşılığını aşan döviz varlığı varsa ve bu döviz varlığı (300*%10=) 30 milyonun üzerindeyse, ilgili şirketin TL cinsinden kredi kullanması mümkün olmayacaktır. Ancak, döviz varlığı değerinin 30 milyon TL’nin altında olması durumunda TL kredi kullanmasında herhangi bir sınırlama söz konusu olmayacaktır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanın tespitinde konsolide bilançolar esas alınacaktır.

Diğer yandan, ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlere, belirli koşul ve sürelerle sınırlı olmak üzere, yukarıda belirtilen düzenlemeden kısmi bir istisna sağlanmıştır. Buna göre, YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerden bankaya kredi başvurusunda bulundukları tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunanlara, yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere, TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesi mümkün olacaktır. Ancak, bu kredinin kullandırılması KGK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre döviz açığı bulunduğunun tespit ettirilmesi ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurulması şartına bağlanmıştır.

İlgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olan şirketlerin ise, yabancı para net pozisyon açıkları bulunsa bile, belirlenen sınırı (15 milyon TL’yi) aşan tutarda nakdi döviz varlığına sahip olmaları durumunda TL ile borçlanmaları mümkün olmayacaktır.

NAKDİ YABANCI PARA VARLIĞI 15 MİLYON TL’Yİ AŞMAYAN ŞİRKETLER

YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlerin TL ile borçlanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak, bu durumda dahi kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut YP nakdi varlıklar ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamının ve son 1 yıllık net satış hasılatının bağımsız denetim kuruluşlarına tespit ettirilmesi ve kullanılacak kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağının beyan ve taahhüt edilmesi şartı aranacaktır.

Bununla birlikte, dövizli varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmadığının banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen, bu Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri gerekecektir.

DİĞER KONULAR

Kredi kullandırma yasağı “660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler için getirilmiş bir uygulamadır. Buna göre, bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu olmayan şirketlerin kredi kullanımlarında bu Karar kapsamında yeni bir kısıtlama söz konusu olmamıştır.

TL cinsi kredi kullanımı açısından yapılacak değerlendirmelerde, nakdi döviz varlığı olarak; altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki yabancı para cinsinden mevduat hesaplarındaki bakiyelerin TL karşılığının toplamı dikkate alınacaktır.

YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında ise, hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılacaktır.

Karara konu kısıtlama sadece nakdi kredileri kapsamakta, gayrinakdi krediler (teminat mektupları, kefaletler, vb) için mevcut uygulama aynen devam etmektedir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Yukarıda belirtilen Kurul Kararı, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere, 24.06.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“10250 sayılı Kurul Kararı”na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar