Sizi Arayalım
Banka ve Diğer Finansal Kuruluşların Yapacakları Raporlamalar ve Diğer Bildirimler İle Bankalarca Tahsis Edilen Kredilere İlişkin Belgelerin Tamamlanmasına Yönelik Ek Süreler Tanınmıştır

DUYURU: 06.04.2020/62

Banka ve Diğer Finansal Kuruluşların Yapacakları Raporlamalar ve Diğer Bildirimler İle Bankalarca Tahsis Edilen Kredilere İlişkin Belgelerin Tamamlanmasına Yönelik Ek Süreler Tanınmıştır

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK)’nun 02.04.2020 tarihinde yayımlanan “02.04.2020 tarih ve 8976 sayılı Kararı” ile, COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde operasyonel süreçlerde görevlendirilen personel sayısının sınırlandırılması nedeniyle;

  • Bankalar ve ilgili diğer kuruluşların BDDK ve ilgili diğer mercilere olan finansal tablo, rapor, faaliyet raporu ve bildirimlerin raporlama, yayım veya bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak ek süre tanınması ve
  • Bankaların kredi müşterilerinden talep edilen belgelerin teslimatının tamamlanması konusunda esnekliğe gidilmesi

hususlarında karara varılmıştır. Sözü edilen Karar’da yer alan hususlar, özetle aşağıdaki gibidir:

1. FİNANSAL KURULUŞLARA AİT RAPORLARA YÖNELİK SÜRE UZATIMLARI

İlgili mevzuat çerçevesinde bankalar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince BDDK ve ilgili diğer mercilere gönderilmesi gereken;

  • 31.12.2019 yıl sonu ve 31.03.2020 ara döneme ilişkin finansal raporlamalar,
  • Bağımsız denetim raporları ve
  • Faaliyet raporları

için belirlenmiş olan süreler ile 31.12.2020’ye kadar geçerli olmak üzere ilgili mevzuatta düzenlenmiş bulunan muhtelif bildirimler için belirlenmiş olan sürelere 60 gün ilave edilmek suretiyle süre uzatımına gidilmiştir.

Ayrıca, 31.12.2019 tarihine ilişkin olarak bankaların tikel ve tümel stres testi uygulama sonuçlarına ilişkin Stres Testi Raporları ile İSEDES raporlarının BDDK’ya KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilebilmesine imkan sağlanmıştır.

2. BANKALARCA KREDİ TAHSİSİNDE VE SONRASINDA DÜZENLİ ARALIKLARLA TALEP EDİLECEK OLAN BELGELERİN TAMAMLANABİLMESİNE YÖNELİK OLARAK MÜŞTERİLERE SUNULAN EK SÜRELER

İşbu Duyuru konusu Karar ile, bankaların kredi tahsislerinde meydana gelebilecek olan aksaklıkların giderilebilmesini teminen;

  • “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in 11/A maddesinin (1) no.lu fıkrası kapsamında kredi tahsisi aşamasında müşteriden alınması gereken, ancak ilgili kredi müşterisinden temin edilemeyen belgelerin (kredi tahsis aşamasında 100 milyon TL üzerinde kredi riski olanlardan talep edilmesi gereken bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, bağımsız denetçi güvence raporu ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun) eksikliğine dair kayıtlar bankalar tarafından tutulacak, sözü edilen eksik bilgi ve belgelerin kredi tahsisini müteakip 6 ay içinde ilgili müşteriler tarafından tamamlanması mümkün olacaktır.
  • Anılan Yönetmelik’in 11/A maddesinin (2) no.lu fıkrası uyarınca mevcut kredi müşterilerinden istenen bilgi ve belgelerden (kredi tahsisi sonrasında her yılın sonundan itibaren 6 ay içinde ilgili kredi müşterisinden istenmesi gereken yukarıda belirtilen finansal tablolar ve raporlardan) eksik olanlar ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlanabilecektir. 

Saygılarımızla. 

Dosyalar