Sizi Arayalım
Bankaların Karşılıksız Çeklere İlişkin Olarak Sorumlu Oldukları Tutar Artırılmıştır

DUYURU: 01.02.2021/14

Bankaların Karşılıksız Çeklere İlişkin Olarak Sorumlu Oldukları Tutar Artırılmıştır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 25.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2021/1 Sayılı Tebliğ” ile, bankaların karşılıksız çeklere ilişkin olarak sorumlu oldukları üst tutar, 29.01.2021 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, 2.225 TL’den 2.670 TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca, 2010/2 sayılı Tebliğ’in yayımlandığı 20.01.2010 tarihinden önce bastırılan çekler ile ilgili olarak, her bir çek yaprağı için söz konusu tutar 1.345 TL’den 1.680 TL’ye artırılmıştır. Buna göre, anılan tarih itibariyle çeklere bağlı alacakların şüpheli hale gelmesi ve diğer şartları sağlaması durumunda, 2.670 TL’ye kadar (20.01.2010 tarihinden önce bastırılan çekler için 1.680 TL’ye kadar) olan kısım için karşılık ayrılmayacak, buna karşın, çek tutarının bu tutarı aşan kısmı karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılabilecektir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 25.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine Ve Duyurulmasına İlişkin 2010/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/1 Sayılı Tebliğ” ile,  bankaların karşılıksız çeklere ilişkin sorumlu oldukları üst tutar, 29.01.2021 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 2.225 TL’den 2.670 TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca, anılan düzenleme kapsamında, 2010/2 sayılı Tebliğ’in yayımlandığı 20.01.2010 tarihinden önce bastırılan çekler ile ilgili olarak, her bir çek yaprağı için söz konusu tutar 1.345 TL’den 1.680 TL’ye artırılmıştır. 

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde, mükelleflerin tahsil edemedikleri alacaklar üzerinden vergi ödemelerinin önüne geçmek ve mali tablolarının gerçek durumu göstermesini sağlamak amacıyla, şüpheli hale gelen ticari alacakları için karşılık ayrılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Buna göre, şüpheli hale gelen ticari alacaklar için karşılık ayrılmasının şartları aşağıdaki gibidir:

  • Alacak, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olmalıdır.
  • Alacağın tahsili şüpheli hale gelmelidir. Bu koşulun tespiti bakımından, alacaklar;
    • Dava ve icra safhasında olmalı veya
    • Yapılan protesto veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olmalıdır.
  • Bilanço usulüne göre defter tutulması gerekmektedir.
  • Uygulamaya konu alacak teminatsız olmalıdır. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılması mümkün olmayıp, alacağın teminatsız kısmı için karşılık ayrılabilmektedir. 

Bu çerçevede, çeklere bağlı ticari alacakların tahsilinin şüpheli hale geldiği durumlarda, sözü edilen şartların sağlanması kaydıyla, ilgili alacaklar VUK’un 323. maddesi kapsamına girmiş olmaktadır. Bununla birlikte, bankalar tarafından karşılıksız kalan çeklere ilişkin olarak hamiline ödenmekle yükümlü olunan tutarlar teminat kapsamında değerlendirilmekte ve bu kısma isabet eden alacaklar için şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılamamaktadır.

Buna göre, 29.01.2021 tarihi itibariyle çeklere bağlı alacakların şüpheli hale gelmesi ve anılan diğer şartları sağlaması durumunda, 2.670 TL’ye kadar (20.01.2010 tarihinden önce bastırılan çekler için 1.680 TL’ye kadar) olan kısım için karşılık ayrılmayacak; buna karşın çek tutarının anılan tutarı aşan kısmı (diğer şartların da sağlanması kaydıyla) karşılık ayrılmak suretiyle gider kaydedilebilecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar