Sizi Arayalım
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulmuştur

DUYURU: 10.01.2022/9

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulmuştur

04.01.2022 tarihinde TBMM'ye sunulan "Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile muhtelif konularda önemli düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir Kanun Teklifi ile vergi ve mali mevzuatta yapılması öngörülen değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nezdinde Bulunan Yabancı Ülke Merkez Bankalarına Ait Para, Alacak, Mal, Hak ve Varlıklar Haczedilemeyecektir

Kanun Teklifi’nin 1. maddesiyle, Merkez Bankalarıyla kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini teminen diğer merkez bankalarının TCMB nezdindeki para, mal, alacak, hak ve varlıkların haczedilememesi amaçlanmış, bu kapsamda TCMB Kanunu’nun 40.maddesine “Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz.” hükmünün eklenmesi öngörülmektedir.

Vergi Kanunları Uyarınca İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak Açılan Davalarda Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Asgari %50 Teminat Şartı Getirilmektedir

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması halinde yürütmenin durdurulmasına karar verebilmekte olup, bu kararların esasen teminat karşılığında verilmesi gerekmekle birlikte; durumun gereklerine göre teminat aranmayabilmektedir.

Vergi kanunları uyarınca iade talep eden mükelleflerin taleplerinin gerekli şartları taşımaması nedeniyle kabul edilmemesi veya vergi incelemesi sonucu yerine getirileceğinin bildirilmesi üzerine iade yapılmakta ve yapılan incelemeler sonucunda bu iadelerin haksız yere alındığı yönünde tespit yapıldığında iade edilmiş tutarların büyük bir çoğunluğunun geri alımı sağlanamamaktadır.

Yukarıdaki gerekçeler dikkate alınarak Kanun Teklifi’nin 2. maddesiyle; İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. maddesine “Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.” hükmünün eklenmesi öngörülmektedir.

Bireysel Emeklilikte Halihazırda %25 Olarak Belirlenmiş Olan Devlet Katkısı Oranının %30’a Yükseltilmektedir

Kanun Teklifi’nin 9. maddesiyle bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenlemenin halihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanmasına imkan sağlanarak, mevcutta %25 olarak belirlenmiş olan Devlet katkısı oranının %30’a yükseltilmesi öngörülmektedir.

Botaş Tarafından Bölgesel ve İklimsel Koşullar Dikkate Alınarak İl veya Bölge Bazında Kademeli Doğal Gaz Satışı Uygulanabilecektir

Kanun Teklifi’nin 10. maddesiyle, enerji verimliliğini artırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır.  

Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketimin artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılması sağlanacaktır.

Sözü edilen gerekçelerle, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 11. maddesine “BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilir.” hükmü eklenmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılması Öngörülen Değişiklikler

Tam Mükellefiyete Tabi Diğer Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Karlar da İstisna Kapsamına Alınmaktadır

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde kurumlar vergisinden istisna olan kazançlara yer verilmiş, maddenin 1/a fıkrasında ise, kurumların;

  • Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,
  • Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları,
  • Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları

kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Bununla birlikte, yine aynı maddede “Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, sadece girişim sermayesi yatırım fonlarından elde edilen kar payları için iştirak kazancı istisnası uygulanmaktadır.

Bu defa, Kanun Teklifiyle öngörülen düzenleme ile girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da istisna uygulanması sağlanmaktadır. Söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına uygulanmayacaktır.

Bazı Şartları Sağlayan Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Kurumlar Vergisi Oranı %1 İndirimli Olarak Uygulanacaktır

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’na göre normal kurumlar vergisi oranı %20 olmakla birlikte, KVK’nın geçici 13. maddesinde yer alan düzenlemeyle 2022 yılı için kurumlar vergisi %23 oranında uygulanmaktadır.

KVK’nın 32. maddesinin 5 ve 6. fıkralarında ise borsaya açılma ve KOBİ birleşmeleri gibi hallerde kurumlar vergisi oranının indirimli uygulanacağına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Bu defa, Kanun Teklifi ile;

  • Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve/veya
  • İhracat yapan,

kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının geçerli olan kurumlar vergisi oranına göre bir puan indirimli olarak uygulanması sağlanmaktadır.

Böylelikle, 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim yapan kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranın 1 puan indirimli olarak uygulanacaktır.

Kur Korumalı Mevduat/Katılma Payı Hesaplarına Kur Artışı Nedeniyle Yapılacak Olan Destek Ödemelerinin Yasal Dayanağını Oluşturmak Üzere, Çeşitli Konularda Hazine ve Maliye Bakanı İle Cumhurbaşkanı’na Yetki Verilmektedir

Ülkemizde tasarruf kompozisyonunun makroekonomik politikalarla uyumlu olması için Türk Lirası finansal araçların özendirilmesi önem arz etmektedir. Yapılan düzenleme ile Türk Lirası araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkı bulunulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla madde kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmektedir.

Hazine kaynağının aktarılması kapsamında ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesaplarının vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmasını, madde kapsamında destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği hüküm altına alınmaktadır.

5510 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Uyarınca Gelir ve Aylık Ödemesi Yapılanlara 1.500 TL Olarak Öngörülen Aylık Asgari Ödeme Tutarının 2.500 TL’ye Yükseltilmesi Öngörülmektedir

Kanun Teklifi’nin 13. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “1.500” ibaresi “2500 TL” şeklinde değiştirilerek; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 1.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2.500 TL’ye yükseltilmektedir.

Kamu Görevlilerinin Aylık ve Ücretlerinde 01.01.2022 - 30.06.2022 Tarihleri Arasındaki Dönem İçin Uygulanacak Olan Artış Oranının %5’ten %7,5’e Çıkarılması Öngörülmektedir

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 - 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi” ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 01.01.2022 - 30.06.2022 tarihleri arasındaki dönem için uygulanacak artış oranının %5’ten %7,5’e çıkartılması ve böylece 2021 yılı 2. yarısından kaynaklanan enflasyon farkı dahil 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere %27,9 yapılması gereken zammın %30,95’e yükseltilmesi öngörülmektedir.

Kanun Teklifi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar