Sizi Arayalım
Diğer Düzenlemeler Yanında Bazı Vergisel Düzenlemelerin Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

DUYURU: 30.06.2022/75

Diğer Düzenlemeler Yanında Bazı Vergisel Düzenlemelerin Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulmuştur

28.06.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, diğer düzenlemeler yanında bazı vergisel düzenlemelerin yapılması da öngörülmektedir.

28.06.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunulan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, diğer düzenlemeler yanında bazı vergisel düzenlemelerin yapılması da öngörülmektedir.

Kanun Teklifi ile öngörülen bazı vergi düzenlemeleri, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndiriminin 5 Yılla Sınırlandırılması Öngörülmektedir:

07.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı Kanun ile , Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 10/1. maddesine (ı) bendi eklenerek, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına her yıl için tekrar kullanabilecekleri teşvik getirilmişti.

Kanun Teklifi ile, söz konusu 10/(ı) bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, indirim düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılmaktadır. Diğer taraftan, bu süre zarfında, kazanılan indirim tutarlarından, kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemlerde indirim konusu yapılamayan tutarlar sonraki dönemlere devretmeye devam edecek ve beş yıllık süre dolduktan sonra da indirime konu edilebilecek olup, bu kapsamda bir sınırlama öngörülmemiştir.

Sözü edilen değişikliğin, böyle bir süre sınırlamasının olmadığı dönemde yapılan nakit sermaye artışları için de, 2022 yılından başlamak üzere 5 hesap dönemi için uygulanacağı düzenlenmektedir. Buna göre, önceki dönemlerde artırım yapmış ve indirimden faydalanmış olan mükellefler, geçmiş dönemlerde indirimden faydalandıkları dönem sayısına bakılmaksızın 2022 dönemi dahil 5 hesap dönemi daha indirimden faydalanabilmesi mümkün olacaktır.

7394 Sayılı Kanun’la Yapılan Kurumlar Vergisi Oran Değişikliğinin Yürürlük Süresi Açıklığa Kavuşturulmaktadır:

15.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Kanun ile;

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı” başlıklı 32. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle; bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması hükme bağlanmış,
 • Söz konusu %25’lik oranın 01.07.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere 2022 takvim yılında da uygulanabilmesi düzenlenmiş,
 • KVK’nın 5/1-d. bendinin (4) no.lu alt bendinde yapılan değişiklikle, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının istisna kapsamında olmadığı hususuna açıklık getirilmiş,
 • Yukarıda yer verilen düzenlemelerin 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğine hükmedilmişti. (17.04.2022 tarihli, 5 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, Kanun Teklifi ile, 7394 sayılı Kanunun yürürlüğüne ilişkin yukarıda belirtilen “2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” ibaresi “2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” şeklinde değiştirilerek, ilgili düzenlemelerin 2023 yılıyla sınırlı olmayacağı hususuna açıklık getirilmektedir.

Bazı Özel Usulsüzlük Cezalarının Artırılması Öngörülmektedir:

Vergi Usul Kanunu’nun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması” başlıklı 353. maddesinin 1. fıkrasının; (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan “240” ibareleri “1.000” şeklinde, “120.000” ibareleri “500.000” şeklinde, “12.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilmektedir.

Sözü edilen değişiklik ile;

 • Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi ve alınmaması halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının alt sınırı 240 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 500 TL olarak uygulanıyor) 1.000 TL’ye;  bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek cezanın üst sınırı ise 120.000 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 250.000 TL olarak uygulanıyor) 500.000 TL’ye yükseltilmektedir.
 • Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için kesilecek özel usulsüzlük cezası 240 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 500 TL olarak uygulanıyor) 1.000 TL’ye; bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek cezanın üst sınırı ise 12.000 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 25.000 TL olarak uygulanıyor) 50.000 TL’ye yükseltilmesi öngörülmektedir.

Buna göre, fatura veya benzeri belge verilmemesi ve alınmamasına ilişkin olarak 2022 yılında uygulanmakta olan özel usulsüzlük cezalarının 1 kat artırılması ve izleyen yıllarda yapılacak olan güncellemelerin de yeni belirlenen yüksek tutarlar üzerinden yapılabilmesi sağlanmaktadır.

Kefalet Sigortası Senetlerinin Teminat Olarak Kabul Edilmesi İmkanı Getirilmektedir:

Kanun Teklifi ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’nın 10. maddesinde yapılacak değişiklikle, sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin AATUHK uygulamalarında teminat olarak kabul edilebilmesi önerilmektedir.

Bu değişikliğe paralel olarak, menkul mal satışlarına iştirak edeceklerin vermeleri gereken teminatın türüne yönelik hükümlerin düzenlendiği 85. maddede de değişiklik yapılması ve para yerine teminat mektubu alınabilmesi hükmünün revize edilerek, Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine olanak sağlanmaktadır.

Gerçek Faydalanıcı Bilgisinin Temin Edilmesine Yönelik Düzenleme Yapılmaktadır:

13.07.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmişti. (14.07.2021 tarihli, 103 sayılı Duyurumuz)

Gerçek Faydalanıcı Bilgileri Bildiriminin elektronik ortamda verilmemesi gerekçesiyle adlarına (2022 yılı için 2.500 TL tutarında) Özel Usulsüzlük Cezası kesilen çok sayıda mükellef Tebliğ ile böyle bir bildirim yükümlülüğünün getirilemeyeceği gerekçesiyle Mali İdare aleyhine dava açmış ve kazanmıştı.

Bu defa, Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanununun “Yetki” başlıklı mükerrer 257/1. maddesine eklenmesi öngörülen 9 no.lu bent ile, Hazine ve Maliye Bakanlığına, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yönelik Vergi Usul Kanunu’nda yer alan mevcut genel yetkilerine ilave olarak özel bir yetki verilmektedir.

Bildirim Yükümlülüklerinden Bazıları İçin, İlgili Yükümlülüğü Yerine Getirmeyenlere Artırımlı Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilecektir:

Bazı bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen yükümlülere artırımlı özel usulsüzlük cezaları uygulanması öngörülmektedir. Bu kapsamda yapılması önerilen düzenlemeye göre,

 • Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin getirilen bildirim verme yükümlülüğüne uymayan
 • Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabına 17.000 TL,
 • İkinci sınıf tüccarlar ve defter tutan çiftçilere 8.500 TL,
 • Bunlar dışında kalanlara ise 1.760 TL,
 • Gerçek faydalanıcı bilgisinin temin edilmesine yönelik olarak getirilecek yükümlülüklere uymayanlara 10.200 TL,

özel usulsüzlük cezasının kesilebilecektir.

Defter ve Belgelerin Zayi Olması Durumunda Dava Açma Süresinin 30 Güne Çıkartılmaktadır:

Mevcut uygulamada saklamakla yükümlü olunan defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayi olması halinde, ziyaı öğrenme anından itibaren 15 gün içinde dava açılarak zayi belgesi alınması gerekmektedir.

Kanun Teklifi ile, sözü edilen sürenin kısalığı göz önünde tutularak, dava açma süresinin 15 günden 30 güne çıkarılması öngörülmektedir.

Kanun Teklifi’nin TBMM’ye sunulan haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar