Sizi Arayalım
Döviz Tevdiat/Katılma Hesaplarına Ödenen Faizlerin Stopaj Oranı %25’e Yükseltilmiş, Bazı Gelir ve Kazançlar İçin Tatbik Edilen İndirimli Stopaj Uygulamalarının Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 03.07.2023/76

Döviz Tevdiat/Katılma Hesaplarına Ödenen Faizlerin Stopaj Oranı %25’e Yükseltilmiş, Bazı Gelir ve Kazançlar İçin Tatbik Edilen İndirimli Stopaj Uygulamalarının Süreleri Uzatılmıştır

28.06.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, döviz tevdiat hesapları üzerinden tahakkuk ettirilen faizlerden yapılacak olan stopajın oranı %’e çıkarılmış, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde düzenlenen bazı kazanç ve iratlardaki indirimli stopaj uygulamalarının süresi 30.06.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine uzatılmıştır.

28.06.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, döviz tevdiat hesapları üzerinden tahakkuk ettirilen faizlerden yapılacak olan stopajın oranı %25’e çıkarılmış, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde düzenlenen bazı kazanç ve iratlardaki indirimli stopaj uygulamalarının süresi 30.06.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine uzatılmıştır.

Döviz tevdiat hesaplarında uygulanan stopaj oranında yapılan değişiklik ile indirimli stopaj uygulaması kapsamındaki gelir ve kazançlar hakkındaki açıklamalarımız, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Döviz Tevdiat Hesabı Faizleri ile Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kâr Paylarına İlişkin Stopaj Oranı %25’e Yükseltilmiştir:

İşbu Duyuru konusu Karar öncesinde, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %20,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,

oranında stopaj uygulanmaktaydı.

Bu defa, 7332 sayılı Karar ile yapılan değişiklik uyarınca, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından; vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplarda %25 oranında stopaj yapılacaktır. Dolayısıyla, söz konusu dövizli hesaplarda vade ayrımı olmaksızın, elde edilen faiz ve kar payı gelirlerinin tamamı %25 oranında stopaja tabi olacaktır.

Bu düzenleme, 28.06.2023 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek olan faiz ve kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek olan faiz ve kar payları için uygulanacaktır.

İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süreleri 6 Ay Uzatılan Gelirler:

Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Benzeri Gelirler İçin Uygulanan Stopaj Oranında Geçici Süreyle Belirlenen İndirimlerin Uygulanma Süresi 12.2023 Tarihine Uzatılmıştır:

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla gelir vergisi tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK eki Karara eklenen geçici 2. madde ile, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 30.09.2020 tarihi ila 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak oranlar geçici süreyle düşürülmüştü. Geçici olarak belirlenen bu süreler çeşitli Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılmış ve indirimli oranların uygulanacağı süre en son 6618 sayılı Kararla 30.06.2023 olarak belirlenmişti (02.01.2023 tarihli, 129 sayılı Duyurumuz).

Bu defa, 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, maddede yer alan 30.06.2023 ibaresi 31.12.2023 olarak değiştirilmek suretiyle, madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak olan indirimli stopaj oranlarının 31.12.2023 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre, 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve maddenin ilk yürürlüğe girdiği tarih (30.09.2020) ila 31.12.2023 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

Dövizli Fonlar Dışındaki Yatırım Fonu Gelirleri ile Bankalarca İhraç Edilen Tahvil Gelirlerinde Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifatın Süresi 31.12.2023 Tarihine Uzatılmıştır:

23.12.2020 ila 31.12.2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır:

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

Ayrıca, 23.12.2020 ila 31.12.2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara da %0 oranında stopaj uygulanacaktır.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile 4749 sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifatın Süresi 31.12.2023 Tarihine Uzatılmıştır:

22.12.2021 ila 31.12.2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile “4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için %0 oranında stopaj uygulanacaktır.

İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar İçin Öngörülen %5 Oranındaki İndirimli Stopaj Uygulamasının Süresi 31.12.2023 Tarihine Uzatılmıştır:

28.06.2022 ila 31.12.2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen;

  • Varlığa dayalı menkul kıymetler,
  • İpoteğe dayalı menkul kıymetler,
  • İpotek teminatlı menkul kıymetler ve
  • Varlık teminatlı menkul kıymetlerden

elde edilen gelir ve kazançlara %5 oranında stopaj uygulanacaktır.

Yürürlük Tarihi

Yukarıda belirtilen düzenlemeler, 7332 sayılı Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 28.06.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

Dosyalar