Sizi Arayalım
Elektronik Defter Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

DUYURU 27.05.2024/33

Elektronik Defter Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22.05.2024 tarihli Duyuru’da, e-Belgelere yeni zorunlu alanlar eklendiği ve e-Arşiv Teknik Kılavuzu, e-Arşiv Paketi ile e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Paketinin güncellendiği açıklanmıştır.

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

  • e-Defter uygulamasına dahil olmak zorunda olmasına rağmen uygulamaya dahil olmayanların Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından re’sen uygulamaya dahil edilebilmesi sağlanmış,
  • e-Defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması/onaylanması ve GİB sistemlerine yüklenmesine ilişkin sürelerde değişiklik yapılmış,
  • e-Defter ve berat dosyalarının GİB’ten bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma yetkisi bulunan muhasebe meslek mensuplarının mali mührü ya da nitelikli elektronik sertifikası ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından GİB sistemlerine yüklenebilmesi için verilecek olan muvafakatnamenin Dijital Vergi Dairesi üzerinden de verilebilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

e-Defter Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunda Kapsam Genişletilmiştir

e-Defter uygulamasına dahil olduktan sonra veya dahil olmak zorundayken işi bırakıp daha sonra yeniden mükellefiyet tesis ettiren gerçek kişiler, bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğünün bulunması halinde, işe başladıkları tarih itibarıyla e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

e-Defter uygulamasına dahil olan veya dahil olmak zorunda olan bir gerçek kişinin ticaret şirketine dönüşmesi halinde de, yeni kurulan ticaret şirketi e-Defter uygulamasına dahil olacaktır. Uygulamaya dahil olma süresi hiçbir koşulda, işlemin ticaret siciline tescil tarihini takip eden ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir

Haklarında iflas kararı verilen mükelleflerin e-Defter hesapları, iflas idaresi/dairesinin talebine istinaden kapatılabilecektir. e-Defter hesapları kapatılanların defterleri kağıt ortamında tutulmaya devam edilecektir. İflas kararının kaldırılması halinde ise, söz konusu mükellefler yeniden e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olacaktır. Bu durumda uygulamaya geçme süresi hiçbir koşulda, işlemin ticaret siciline tescil tarihini takip eden ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir.

e-Defter uygulamasına dahil olmak zorunda olmasına rağmen uygulamaya dahil olmayan mükelleflerin e-Defter hesapları, zorunluluğun başladığı tarih itibarıyla GİB tarafından re’sen açılacak ve durum mükellefe bildirilecektir. Bu bildirimin yapılmamış olması, e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Anılan mükellefler, e-Defter uygulamasına dahil olmaları gereken tarihten itibaren kağıt ortamında defter tutamayacaklar, kağıt ortamında tuttukları defterler hiç tutulmamış sayılacaktır.

21.05.2024 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dâhil olmak zorunda olmasına rağmen uygulamaya dahil olmayan mükelleflerin e-Defter hesapları, GİB tarafından mükelleflere yapılan bildirimin tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere re’sen açılacak ve bu durum mükellefe bildirilecektir. Söz konusu mükellefler, bahse konu ay başından itibaren kağıt ortamında defter tutamayacaklar, kağıt ortamında tuttukları defterler hiç tutulmamış sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler, Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.05.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Defter ve Berat Dosyalarının Oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemlerine Yüklenmesine İlişkin Sürelerde Değişiklik Yapılmıştır

Elektronik Defter Genel Tebliği’nin “e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi” başlıklı bölümünde e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yüklenmesine ilişkin süreler belirlenmiştir. Bu defa, işbu Duyuru konusu Tebliğ ile söz konusu sürelerde yapılan değişiklik ile, e-defter dosyalarının oluşturulması ve e-defter ile berat dosyalarının GİB sistemlerine yüklenmesi için geçerli süre;

  • Aylık yükleme tercihinde bulunan mükellefler için ilgili olduğu ayı takip eden 4. ayın 10. günü sonuna kadar,
  • Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunan mükellefler için ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayı takip eden ayın 10. günü sonuna kadar

olacak şekilde yeniden belirlenmiştir. Buna göre, defter ve berat dosyalarının oluşturulma, imzalanma/onaylanma ve GİB onaylı berat dosyalarının alınma süreleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Dönem

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Ocak

Mayıs ayının 10. gün sonu

 Ocak-
Şubat-
Mart

Haziran ayının 10. gün sonu

Şubat

Haziran ayının 10. gün sonu

Mart

Temmuz avının 10. gün sonu

Nisan

Ağustos ayının 10. gün sonu

 Nisan-
Mayıs-
Haziran

Eylül ayının 10. gün sonu

Mayıs

Eylül ayının 10. gün sonu

Haziran

Ekim ayının 10. gün sonu

Temmuz

Kasım ayının 10. gün sonu

 Temmuz-
Ağustos-
Eylül

Aralık ayının 10. gün sonu

Ağustos

Aralık ayının 10. gün sonu

Eylül

Ocak ayının 10. gün sonu

Ekim

Şubat ayının 10. gün sonu

 Ekim-
Kasım-
Aralık

 Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayı takip eden aynı 10. günü sonuna kadar.

Kasım

Mart avının 10. gün sonu

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayı takip eden ayın 10. günü sonuna kadar.

Özel hesap dönemini kullanan mükellefler, tabloda yer alan bilgileri, hesap dönemlerinin başlangıç ve bitiş aylarına uygun olarak dikkate alacaklardır.

Yukarıdaki tabloda özetlenen yeni süreler, 2024/I. dönemi için oluşturulacak e-Defterlerden başlamak ve bu dönem ile bu dönemi takip eden dönemlere uygulanmak üzere, Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

"Mücbir Sebep" Halleri Nedeniyle e-Defter Zayi Belgesi Başvurusunda Süre Uzatılmıştır

e-Defter tutanların, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen "Mücbir Sebep" halleri nedeniyle e-Defter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem görememesi ve e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-Defter saklama hizmeti veren özel entegratör kuruluşlardan veya Başkanlıktan temin edilememesi halinde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeleri ile birlikte 30 gün içinde (değişiklik öncesi 15 gündü) ticari işletmelerinin bulunduğu yerdeki yetkili mahkemeye başvurarak kendilerine bir zayi belgesi verilmesini istemeleri gerekmektedir.

Muvafakatnamenin Dijital Vergi Dairesi Üzerinden de Verilebilmesine İmkan Sağlanmıştır

e-Defter ve berat dosyalarının Başkanlık (GİB)’ten bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda yetkisi bulunan muhasebe meslek mensuplarının mali mührü ya da nitelikli elektronik sertifikası ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından GİB sistemlerine yüklenebilmesi için verilecek olan muvafakatnamenin Dijital Vergi Dairesi üzerinden de verilebilmesi mümkün kılınmıştır. Anılan düzenleme, Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“4 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar