Sizi Arayalım
Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulamasının Süresi 2 Yıl Uzatılmıştır

DUYURU: 16.07.2021/104

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulamasının Süresi 2 Yıl Uzatılmıştır

15.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “4299 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesinde düzenlenen finansal borçların yapılandırılması uygulamasının geçerlilik süresi 2 yıl uzatılmıştır. Buna göre, sözü edilen düzenleme 19.07.2023 tarihine kadar uygulanabilecektir.

15.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “4299 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesinde düzenlenen finansal borçların yapılandırılması uygulamasının geçerlilik süresi, ilgili maddenin Cumhurbaşkanına verdiği yetki çerçevesinde, 2 yıl uzatılmıştır. Buna göre, kamuoyunda “finansal yeniden yapılandırma” olarak adlandırılan finansal borç yapılandırmasına yönelik imkanın 19.07.2023 tarihine kadar uygulanması mümkün olacaktır.

Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesinde yer alan düzenlemenin detayları, hatırlatma amaçlı olarak, aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

YENİDEN YAPILANDIRMANIN KAPSAMI

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketleri ile Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesinde tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (kısaca BDDK veya Kurum) tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam edebilmeleri amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilmektedir.

Bu kapsamda yapılacak olan finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenmektedir.

YENİDEN YAPILANDIRMA SONRASINDA BORÇLARIN GERİ ÖDEME KABİLİYETİ KAZANACAĞINA KANAAT GETİRİLMESİ

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının tespit edilmesi ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağına kanaat getirilmesi şartı aranmaktadır. 

Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme, bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşmaları kapsamında belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi halinde alacaklı kuruluşlara yaptırılmaktadır.

Kredilerin teminatlarının ya da alacaklı kuruluşlar tarafından iştirak olarak edinilecek borçluların varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerleme, taraflardan birinin talep etmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

ÇERÇEVE ANLAŞMALARI VE BU ANLAŞMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖZLEŞMELER DAMGA VERGİSİ, BSMV VE KKDF’ DEN MÜSTESNADIR

Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesine göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmeler uyarınca;

  • Yapılacak işlemler cezaevi harcı ve Harçlar Kanunu’na göre alınan harçlardan (yargı harcı dahil),
  • Düzenlenecek kağıtlar (Çerçeve Anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) Damga Vergisi Kanunu’na göre alınan damga vergisinden,
  • Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,
  • Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme fonundan

müstesnadır.

Yukarıdaki istisnalar, alacaklı kuruluşların Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmeler kapsamındaki işlemleri dolayısıyla doğrudan veya dolaylı edindikleri varlıkları ve teminatları, alacaklı kuruluşların kendi aralarında veya borçluya devri hariç, elden çıkardıkları hallerde uygulanmamaktadır.

DİĞER İSTİSNALAR

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-(f) bendinde yer alan istisna, kanuni takibe alınma şartı aranmaksızın, alacaklı kuruluşlara ilgili varlıklarını Çerçeve Anlaşmaları ve düzenlenen Sözleşmeler kapsamında devreden kurumlar ile bu suretle ilgili varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları satışından doğan kazançları hakkında da uygulanır.

Benzer şekilde, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 17 /4-(r) bendinde yer alan istisna da, ilgili varlıkların Çerçeve Anlaşmaları ve düzenlenen Sözleşmeler kapsamında alacaklı kuruluşlara devir ve teslimi ile bu suretle ilgili varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları devir ve tesliminde de geçerlidir.

Sözleşme hükümleri uyarınca tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alacaklı için değersiz alacak, borçlu için ise vazgeçilen alacak olarak dikkate alınır. Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınan bir borçlunun borçlarının sözleşmenin imza tarihini izleyen yılın başından itibaren iki yıl içerisinde tekrar finansal yeniden yapılandırmaya konu edilmesi halinde, bu madde hükmünde belirtilen vergi istisnaları ve teşvikler uygulanmaz. 

Yukarıda özetlenen finansal yeniden yapılandırma düzenlemesinin yer aldığı Bankacılık Kanunu’nun tam metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar