Sizi Arayalım
Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Oranın Belirlendiği Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

DUYURU: 05.02.2021/21

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Oranın Belirlendiği Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

04.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerinde uygulanmak üzere, finansman gider kısıtlamasına ilişkin oran %10 olarak belirlenmiştir. Buna göre, kapsama giren mükelleflerce kullanılan yabancı kaynaklardan öz kaynakları aşan kısma ilişkin faiz ve benzeri ödemelerin (yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler hariç) %10’u gider olarak kabul edilmeyecek olup, bunların beyanname üzerinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekecektir.

15.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanun ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılan düzenlemeler ile;

  • Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri hariç olmak üzere,
  • Kullanılan yabancı kaynakların öz kaynakları aşan kısmına ilişkin faiz ve benzeri ödemelerin (yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler hariç)

en fazla %10’u olmak üzere Bakanlar Kurulu (daha sonra Cumhurbaşkanı) tarafından belirlenecek olan kısmının gider olarak dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Sözü edilen düzenleme, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, şimdiye kadar Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı) tarafından kısıtlama oranı belirlenmediğinden fiilen uygulanmamıştı.

Bu defa, 04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerinde uygulanmak üzere, finansman gider kısıtlamasına ilişkin oran %10 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, kapsama giren mükelleflerce kullanılan yabancı kaynaklardan öz kaynakları aşan kısma isabet eden faiz ve benzeri ödemelerin (yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler hariç) %10’u gider olarak kabul edilmeyecek olup, sözü edilen giderlerin beyanname üzerinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekecektir.

Diğer yandan, uygulamaya ilişkin olarak öz kaynak ve yabancı kaynak tanımları, kaynak karşılaştırmasının yapılacağı tarih, vade farklarının ödenecek bedelin içinde olduğu durumlar ya da finansman gideriyle birlikte finansman geliri olan işletmelerdeki uygulama gibi konular tereddüt oluşturmaktadır. Ayrıca, gider kısıtlaması dışında kalan yatırım maliyetine eklenecek gider ve maliyet unsurlarına yönelik olarak yatırım ifadesi tanımlanmamış ve finansman gider kısıtlaması çerçevesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazancın tespitinde dikkate alınmayacak giderler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin de indirimi konusu yapılıp yapılmayacağı belirlenmemiştir.

Önceki yıllardaki (1996 ila 2003 yılları arasında) uygulamaya esas olan yasal düzenlemede aynı hükümlere yer verilmiş olup, bahsi geçen konularla ilgili olarak;

  • Mülga 54 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yatırım kavramı, her türlü (teşvik belgeli veya belgesiz) amortismana tabi iktisadi kıymet yatırımı olarak tanımlanmış ve
  • Mülga 55 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile kanunen kabul edilmeyen gider olarak kazancın tespitinde dikkate alınmayacak giderler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin de indirimi uygun görülmüştü.

İlave olarak, finansman gideriyle birlikte finansman geliri olan işletmelerde finansman gelirleri dikkate alınmaksızın finansman giderleri hesaplanmış ve bu uygulama Danıştay Vergi Dava Daireleri tarafından da onanmıştı. Yeni uygulamada da benzer yaklaşımların sergileneceği tahmin edilmekle birlikte, tüm bu konuların ilerleyen günlerde Mali İdare tarafından yayımlanacak olan bir tebliğle netleştirilmesinde fayda vardır.

Saygılarımızla.

Dosyalar