Sizi Arayalım
Güncel İstihdam Teşvikleri

Rehber: 2019/06

Güncel İstihdam Teşvikleri

BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİM TEŞVİKİ

5763 sayılı Kanun ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81/1. maddesine (ı) bendi eklenerek, bu Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalıları hizmet akdi ile çalıştıran özel sektör işverenlerinin, belirli şartlar altında, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazinece karşılanacağı belirlenmiş ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İşverenlerin Sağlaması Gereken Şartlar

İşverenlerin beş puanlık prim indirim teşvikinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin (APHB) yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya verilmiş olması,
 • Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresinde ödenmesi, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması.

SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile 4958 sayılı Kanuna ve 5458 sayılı Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu indirim hükmünden yararlanabilecektir.

Teşviklerden Yararlanılamayacak Durumlar

İşverenlerin aşağıdan sayılan sigortalılardan dolayı beş puanlık indirimden yararlanması mümkün değildir:

 • Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalıştırılan 5510 sayılı kanunun (4/a) ve (4/c) kapsamında sigortalılar,
 • işyerlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar,
 • Yurtdışındaçalışansigortalılar,
 • 4(b) kapsamındaki sigortalılar,
 • Aday çırak, çırak ve öğrencilerden uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayanlar,
 • Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife aylığı alanlardan sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar,
 • Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesisi atölye ve benzeri yerlerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
 • İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler.

Ayrıca 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamayacaktır.

Diğer yandan Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanılması Halinde İndirim Uygulaması

Gerek özürlü çalıştıran gerekse mevcut istihdama ilave çalıştırılan 18-29 yaş arası genç ve kadın istihdamına ilişkin ile diğer teşvik kanunlarına istinaden uzun vadeli sigorta kollarından işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı ayda, aynı sigortalılar için beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Aynı sigortalı için mükerrerliği önlemek adına birden fazla teşvik uygulaması yapılmamakta olup sadece işveren tarafından seçilen ve durumuna uygun tek bir teşvik kapsamında işveren hissesi sigorta priminden yararlanılabilecektir

Teşvik Tutarının Hesaplaması

27.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25.12.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret taban ve tavan tutarlar üzerinden alınabilecek teşvik tutarları ve kazanılacak olan teşvik tutarının kazancı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

Açıklama

Tutar

Teşvik Oranı (%)

Teşvik Tutarı

Asgari Ücret Teşviki

2.558,40

5

127,92

SGK Tavan Teşviki

19.188,00

5

959,40

 Örnek:

Y işyerinde, Aralık ayı başında işe giren ve kanun kapsamına uyan G işçisinin, gün sayısı 30, PEK tutarı ise, 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında durum şöyledir:

3.000,00*37,5/100 = 1.125,00 TL toplam ödenecek prim, 3.000,00*5/100 = 150,00 TL destek tutarı (%5), 3.000,00*%32,5 = 975,00 TL teşvik sonrası kuruma ödenecek tutar.

Diğer Hükümler

Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan projelerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi işler, bu teşvik kapsamı dışında tutulmaktadır. Dolayısıyla bu işlerde çalıştırılan sigortalılara ilişkin beş puanlık teşvikten faydalanılması mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihalelerini üstlenen işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan dolayı ve bu bankalarca ihale edilen işlerinin konusu “hizmet alımı” olması durumunda, bu işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında olması nedeniyle, bu bankalardan konusu hizmet alımı niteliğinde olan işleri üstlenen işverenlerce bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanabileceklerdir.

FAZLADAN ALTI PUANLIK PRİM İNDİRİM DESTEĞİ

6486 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesine fıkra eklenerek anılan Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine uygulanmak üzere, Hazinece karşılanan beş puanlık indirime, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan ekleme, sosyoekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme hususlarında Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

Sonrasında 26.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile söz konusu yetki çerçevesinde 31.12.2019 tarihine kadar uygulanacak teşvik uygulamasının esasları belirlenmiştir.

Destekten Yararlanma Şartları

İşverenlerin fazladan altı puanlık prim indirim teşvikinden faydalanabilmesi için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81/1. maddesine (ı) bendinde düzenlenen beş puanlık prim indirim teşvikine yönelik şartlara ilave olarak işyerinin, Cumhurbaşkanınca belirlenen teşvik kapsamındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.

Teşvikten Yararlanamayacak Olan İşyerleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81/1. maddesine (ı) bendi kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile aynı Kanunun ek 2. maddesinde “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilen sigortalılar için öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

Teşvikten Yararlanma Süresi ve Yararlanacak

(I) Sayılı Liste

(II) Sayılı Liste

(III) Sayılı Liste

1-Afyonkarahisar

1-Adıyaman

1-Ağrı

2-Amasya

2-Aksaray

2-Ardahan

3-Artvin

3-Bayburt

3-Batman

4-Bartın

4-Çankırı

4-Bingöl

5-Çorum

5-Erzurum

5-Bitlis

6-Düzce

6-Giresun

6-Diyarbakır

7-Elâzığ

7-Gümüşhane

7-Hakkâri

8-Erzincan

8-Kahramanmaraş

8-Iğdır

9-Hatay

9-Kilis

9-Kars

10-Karaman

10-Niğde

10-Mardin

11-Kastamonu

11-Ordu

11-Muş

12-Kırıkkale

12-Osmaniye

12-Siirt

13-Kırşehir

13-Sinop

13-Şanlıurfa

14-Kütahya

14-Tokat

14-Şırnak

15-Malatya

15-Tunceli

15-Van

16-Nevşehir

16-Yozgat

Gökçeada-Bozcaada ilçeleri

17-Rize

 

 

18-Sivas

 

 

19-Trabzon

 

 

20-Uşak

 

 

İller Teşvikten yararlanma süresi tüm iller için 31.12.2019 tarihidir.

Teşvik Tutarının Hesaplaması

Açıklama

Tutar

Teşvik Oranı (%)

Teşvik Tutarı

Asgari Ücret Teşviki

2.558,40

6

153,50

SGK Tavan Teşviki

19.188,00

6

1.151,28

27.12.2018 tarihli Resmi Gazetede ayımlanan 25.12.2018 tarih ve 2018/1 yılı  Asgari  Ücret  Tespit  Komisyonu rarı ile 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret taban ve  tavan  tutarlar  üzerinden alınabilecek teşvik tutarları ve kazanılacak olan teşvik tutarının kazancı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

Örnek:

Y işyerinde, Aralık başında işe giren ve kanun kapsamına uyan G işçisinin, gün sayısı 30, PEK tutarı ise 5.000,00 TL olduğunu varsayarsak durum şöyledir:

5.000,00*5/100 = 250,00 TL destek tutarı (%5),

5.000,00*6/100 = 300,00 TL destek tutarı (%6),

5.000,00*%26,5 = 1.325,00 TL teşvik sonrası tutar.

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN TEŞVİKİ

6111 sayılı Kanun hükmü ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. maddesi ile, işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların belirlenen koşulları sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Sonrasında, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin uygulama süresi, 2015/8321 sayılı BKK ile 31.12.2020’ye uzatılmıştır.

Destekten Yararlanmak İçin Çalışana Yönelik Şartlar

4447 sayılı Kanunun ilgili maddesi kapsamında sigortalı yönünden prim teşvikinden faydalanabilmek için şartlar aşağıdaki gibidir:

 • 01 Mart 2011 – 31 Aralık 2020 tarihlerinin içinde işe girişlerinin olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
 • Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları.

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle teşvik uygulaması söz konusu olacaktır.

Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilecektir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamayacaktır.

Ancak, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların yeniden işe alınmaları durumunda, mesleki yeterlilik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgeleri bu dönemde temin etmeleri kaydıyla destekten yeniden yararlanabilmeleri mümkün olacaktır.

Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülecek ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamayacaktır.

İşverene Yönelik Şartlar

4447 sayılı Kanunun ilgili maddesi kapsamında işveren yönünden prim desteğinden faydalanabilmek için şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Özel sektör işvereni olması,
 • Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde SGK’ya vermesi,
 • Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi,
 • Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması.

SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin teşviklerden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamayacaktır.

Diğer yandan fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Teşvikten Yararlanamayacak Olanlar

5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar kapsam dışındadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemek durumunda olan çalışan emekliler için de teşvik uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Teşvikten Yararlanma Süresi

Teşvikten yararlanma süreleri, İŞKUR’a kayıtlı olma, cinsiyet, yaş grubu ve mesleki yeterliğinin olması gibi hususlara göre değişiklik göstermektedir. Buna göre, teşviklerin uygulanma sürelerini aşağıdaki tablodaki gibi özet olarak göstermek mümkündür:

Cinsiyet

Çalışma Durumu

Yaş Grubu

Mesleki Yeterlilik Belgesi

İŞ-KUR Kursu veya Mesleki ve Teknik Okul

İŞKUR'a Kayıtlı İşsiz

Teşvik Süresi (AY)

KADIN

İşsiz

18+

YOK

YOK

YOK

24

YOK

YOK

VAR

30

YOK

VAR

YOK

36

YOK

VAR

VAR

42

VAR

YOK

YOK

48

VAR

YOK

VAR

54

Çalışan

Tümü

VAR

YOK

YOK

12

YOK

VAR

YOK

12

ERKEK

İşsiz

18-29

YOK

YOK

YOK

24

YOK

YOK

VAR

30

YOK

VAR

YOK

36

YOK

VAR

VAR

42

VAR

YOK

YOK

48

VAR

YOK

VAR

54

29+

VAR

YOK

YOK

24

VAR

YOK

VAR

30

YOK

VAR

YOK

24

YOK

VAR

VAR

30

YOK

YOK

VAR

6

Çalışan

Tümü

VAR

YOK

YOK

12

YOK

VAR

YOK

12

Teşvik Tutarı Hesaplaması

27.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25.12.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret taban ve tavan tutarlar üzerinden alınabilecek teşvik tutarlarının aralığı ve kazanılacak olan teşvik tutarının kazancı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

Açıklama

Tutar

Teşvik Oranı (%)

 Teşvik Tutarı

Asgari Ücret Teşviki

2.558,40

15,50

396,55

SGK Tavan Teşviki

19.188,00

15,50

2,974,14

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

İlave İstihdama Yönelik Prim Desteği

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19’uncu madde ile, ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanmıştır.

Buna göre, kayıtlı işsizler arasından 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince işe alınanların;

 • işe girdiği aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla çalıştırıldıklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç kendi namına çalışmak suretiyle sigortalı olmamaları,
 • işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,
 • işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde; ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde; sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

Bu hükümle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır.

Ancak bu süre, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile engelli sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

İlave İstihdama Yönelik Gelir Vergisi Desteği

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 21’inci madde uyarınca, yukarıda açıklandığı şekilde işe alınanlara ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Ayrıca yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

06.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de ilave istihdamın teşviki düzenlemelerine ilişkin 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış olup yasal düzenlemeye ek olarak şu belirlemeler yapılmıştır:

 • 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. maddesinden yararlanan işverenler için gelir vergisi stopajı teşviki 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere, sigortalının 01.01.2018 tarihinden itibaren işe alındığı aydan başlamak ve öngörülen süreleri aşmamak üzere her ay verilecek muhtasar beyannamelerde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde uygulanacaktır. Üç aylık beyanname veren mükellefler tarafından gelir vergisi stopajı teşviki, üç aylık dönemler itibarıyla dikkate alınacaktır.
 • 4447 sayılı Kanunun Geçici 19. maddesine göre prim desteğinden faydalanılamayan durumlarda gelir vergisi stopajı teşviki de uygulanmayacaktır.
 • Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse ilave istihdam edilenlerin 31.12.2020 tarihinden önce işten çıkarılması durumunda, işten çıkış tarihinden önceki takvim yılında istihdam edilen ortalama sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınacaktır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenecektir.

İLAVE İSTİHDAM ÜCRET DESTEĞİ (ÜÇ AY SÜRELİ)

22.02.2019   tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. maddesine eklenen fıkra hükmü ile, belli şartları sağlayan işverenlere yönelik olarak ilgili Kanun maddesinde öngörülen teşvik unsurlarının yanı sıra ücret desteği olarak ek teşvik tutarı belirlenmiştir. Buna göre, düzenleme ile getirilen teşvikten faydalanmak için gerekli şartlar şöyledir;

 • 01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınması,
 • Sigortalının, işyerlerinde  2018 yılında aylık prim ve hizmet belgesi veya  muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/ dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık süre boyunca iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları.

Söz konusu şartları sağlayan işverenlere sağlanan teşvik ise şu şekildedir;

 • İşsizlik Fonundan karşılanmak üzere, sigortalıların işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (30 günlük toplam için 2.020,80 TL ve 3 ay için toplam 6.062,40 TL) destek olarak işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilmek suretiyle sağlanacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

30.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7162 Sayılı Gelir Vergisi İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 78. madde eklenmiş olup buna göre, asgari ücret desteğinin 01.01.2019 tarihinden itibaren 12 ay süreyle uygulanmaya devam edilmesi sağlanmıştır.

Asgari ücret desteğinin uygulanmasında, destek kapsamına giren gün sayısı belirlenerek belirlenen gün sayısı günlük destek tutarı ile çarpılmak suretiyle SGK priminden düşülecek olan destek tutarı hesaplanacaktır.

Asgari Ücret Desteği Kapsamına Giren Gün Sayısının Belirlenmesi

2019 yılında asgari ücret desteğinden faydalanılacak olan aydaki gün sayısının tespiti için, 2018 yılına ilişkin aynı ayda prime esas günlük kazancı 102 TL (bu tutar, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL olarak esas alınacaktır.) ve altında bildirilen sigortalıların gün sayısı bulunacaktır.

Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde, bildirim yapılmış olan ve takip eden ilk aydaki aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır.

Eğer işyeri 2019 yılında Kanun kapsamına alınmışsa, bildirilen gün sayısının tamamı destek kapsamına giren gün olarak değerlendirilecektir. Benzer şekilde, 2018 yılından önce destek kapsamına alınmış ancak 2018 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında da uygulama bu şekilde olacaktır.

Asgari Ücret Desteğinde Günlük Destek Tutarının Belirlenmesi

2018 yılı Ocak ile Kasım ayları arasında uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirimi yapılan 4/a kapsamındaki sigortalı sayısının on bir aylık ortalaması bulunacak olup bulunan ortalama sigortalı sayısının 500’ün altında olması durumunda, destek kapsamına giren gün sayısı 5 TL ile çarpılacak; 500 ve üstünde olması durumunda ise destek kapsamına giren gün sayısı 3,36 TL ile çarpılacak ve bu kapsamdaki aylık destek tutarı hesaplanacaktır.

Ancak asgari ücret desteğinden yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak ile Kasım ayları aylık prim ve hizmet belgesi ile 4/a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde destekten faydalanılması mümkün olmayacaktır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda (ihale sözleşmesinde sigorta primlerinin Devlet tarafından ödeneceğinin belirlendiği durumlarda olduğu gibi) işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.

Asgari Ücret Desteğinin Kaybedilmesi

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak olup bu işyerleri hakkında asgari ücret desteğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili;

 • 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
 • Aynı döneme ait sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,
 • Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak  bildirmediği  veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,
 • SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması

hallerinde asgari ücret desteğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Ancak, SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler, bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan hükümden yararlandırılacaktır.

Linyit Ve  Kömür  Madenlerine Yönelik Özellikli Durum

Ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı belirlenen “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için asgari ücret desteğinin uygulanmasında, günlük kazanç 271 Türk Lirası olarak dikkate alınacaktır.

Ayrıca, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

Örneğin 2019 yılının Ocak ayı prim ödeme gün sayısı 5000 ve 2018 yılının Ocak ayı 271 TL altındaki prim gün sayısı 4000 kabul edildiğinde, 2018 yılı Ocak ayı toplam prim gün sayısının yarısı da 3500 ise, bu işyerinde 2019 yılı Ocak ayı için uygulanacak destek tutarının hesaplanmasında gün sayısı olarak 3500 esas alınacaktır. Normal durumda hesaplamada 2018 yılının ayın ayındaki gün sayısı olan 4000 dikkate alınacakken yukarıda açıklanan düzenleme gereği 2018 yılı Ocak ayı toplam prim gün sayısının yarısı olan 3500 geçilemeyeceğinden asgari ücret desteğinin belirlenmesinde gün sayısı 3500 olarak dikkate alınmıştır.

Saygılarımızla.

Dosyalar