Sizi Arayalım
İçişleri Bakanlığı Tarafından Getirilen Yeni Kısıtlamalar ve Mücbir Sebep Olarak Değerlendirilme Durumları

DUYURU: 05.04.2020/60

İçişleri Bakanlığı Tarafından Getirilen Yeni Kısıtlamalar ve Mücbir Sebep Olarak Değerlendirilme Durumları

İçişleri Bakanlığı, 03.04.2020 tarihinde internet sitesinde yayınlanan “03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge” ile, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar vermiştir:

  • Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03.04.2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur.
  • 81 İli kapsayacak şekilde, tüm il ve ilçelerde 01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.
  • Tüm illerde 03.04.2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.

Akabinde, 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada yaşanan tereddütlere istinaden 05.04.2020 tarihinde Bakanlık internet sitesinde yayınlanan Genelge ile,  aşağıda belirtilenlerin bu yasağın kapsamı dışında tutulmaları gerektiği değerlendirilmiştir. Buna göre;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
  • Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
  • Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçileri,

sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır.

Diğer taraftan, 24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca sokağa çıkma yasağı kapsamına giren vergi mükelleflerinin yasağın başladığı 22.03.2020 tarihi ile sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığınca 03.04.2020 tarihinde yapılan yeni düzenleme ile sokağa çıkma yasağı kapsamına alınan (ve sonradan getirilen istisnanın kapsamına girmeyen) vergi mükellefleri bakımından da mücbir sebep halinin doğduğunu kabul etmek mümkün görünmektedir. Ayrıca, şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya başlanacak olan ilave tedbirler de ilgili ilde yaşayan vergi mükellefleri bakımından mücbir sebep halini ortaya çıkarabilecektir.

Tereddüde mahal bırakmamak ve gelecekte yaşanması muhtemel ihtilafları ortadan kaldırmak adına, yukarıda belirtilen mükelleflerin durumları ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilave bir açıklama/düzenleme yapılmasının faydalı olacağı görüşündeyiz.

Saygılarımızla. 

Dosyalar