Sizi Arayalım
İhtisas Serbest Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kullanıcı ve Bölge İşleticilerine Yönelik Desteklerin Önü Açılmıştır

DUYURU:15.06.2020/114

İhtisas Serbest Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kullanıcı ve Bölge İşleticilerine Yönelik Desteklerin Önü Açılmıştır

09.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, döviz kazandırıcı alanlarda faaliyet gösteren hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemelerin detayı aşağıdaki gibidir.

I. DESTEĞİN KAPSAMI

İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların;

  • Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları tutarında,
  • Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları tutarında,

Bölge işleticilerinin;

  • Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında

desteklenecektir.

II. DESTEKLERİN SÜRESİ

İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcılar için belirtilen destek unsurlarından (ayrı ayrı olmak üzere) en fazla 5’er yıl süresince yararlanılacaktır.

III. DESTEK UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK GENELGEYLE BELİRLENECEK HUSUSLAR VE YETKİ

A. DESTEKTEN YARARLANACAK KULLANICILAR

Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelge ile belirlenecektir. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşü alınacaktır.

Buna karşın kullanıcı ya da bölge işleticilerinin aynı faaliyet için diğer destek programlarından yararlanmaları halinde, bu kişiler işbu Karar konusu desteklerden yararlandırılmayacaktır.

B. BAŞVURU ESASLARI

Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler, destek başvurularında aranacak bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenecektir.

C. UYGULAMA KONUSUNDA TİCARET BAKANLIĞINA VERİLEN YETKİ

Uygulama usul ve esaslarını belirleyen genelgenin hazırlanması, uygulamada ortaya çıkacak olan ihtilafların haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle incelenip sonuçlandırılması, destek kapsamına alınacak olan kullanıcı ya da bölge işleticilerinin, ilgili stratejilerde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit edilmesi, destek unsurlarının içeriğinin belirlenmesi, kullanıcı ve bölge işleticilerinin destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkartılabilmesi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun bütçesinin etkin ve adil bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla destek kapsamına alınan kullanıcı ve bölge işleticilerine takvim yılı içinde sağlanacak olan destek tutarının sınırlandırılabilmesi, ödenecek olan destek tutarının her türlü kamu alacağına karşılık mahsup edilmesi gibi hususlarda Ticaret Bakanlığı yetkili olacaktır.

IV. DESTEK KAPSAMINDA YAPILACAK ÖDEME İŞLEMLERİ VE MÜEYYİDELER

A. ÖDEME İŞLEMLERİ

Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgeler ile ilgili giderler, vergiler de dahil olmak üzere;

  • Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası,
  • Döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD doları karşılığı Türk lirası

olarak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenecektir. Anılan listede yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınacaktır. Bu tabloda da yer almayan ülke para birimlerinin ABD dolarına çevrilmesinde ise, Ticaret Bakanlığınca uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınacaktır.

Ticaret Bakanlığı, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kullanıcı ve bölge işleticisi ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB’ye) bildirecektir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, TCMB ödemeyi öncelikli olarak yapacaktır. Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak kullanıcılar ve bölge işleticilerinin belirlenmesi ile ödeme tutarlarının TCMB’ye bildirilmesi konusunda gerekli görevlendirme ve düzenlemeleri yapabilecektir.

Haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri ise, ilgililerden “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.

B. MÜEYYİDELER

Destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kullanıcı ya da bölge işleticileri tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılacaktır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilecektir.

Ayrıca, dava/soruşturma sonucunda eylemi sabit görülenlerin, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan ihracata yönelik devlet yardımları kararları kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilecektir. Bakanlık, delil yetersizliği nedeniyle verilecek olan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkili olacaktır.

V. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Duyuru konusu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı 09.06.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar