Sizi Arayalım
İş Sözleşmesi Fesih Yasağı İle İşverenlere Tanınan Çalışanları Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisine Ve Nakdi Ücret Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Süreler 1 Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 01.07.2020/122

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı İle İşverenlere Tanınan Çalışanları Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisine Ve Nakdi Ücret Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Süreler 1 Ay Uzatılmıştır

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile, 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenerek;

  • Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği,
  • 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği,
  • Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği ve
  • Bu hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verileceği

hükme bağlanmıştı. Ayrıca, yine 7244 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 24. madde eklenerek;

  • 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan işçiler ile
  • 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılmayacak süreyi geçmemek kaydıyla, işçiler için ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği verilebilmesine imkan sağlanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 17.04.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen süreler, bir ay uzatılmıştır. Bu süre uzatımının sonucu olarak, ilgili işçilere ödenecek nakdi ücret desteğinin uygulama süresi de aynı süre kadar uzamıştır. 

Buna göre, iş sözleşmesi fesih yasağı ile işverene çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisi tanınması yönündeki uygulamalar ve ilgili işçilere sağlanacak nakdi ücret desteği, 17.08.2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.