Sizi Arayalım
İş Sözleşmesi Fesih Yasağı, İşverenlere Çalışanlarını Ücretsiz İzne Çıkarma Konusunda Tanınan Yetki ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamasının Geçerlilik Süreleri 1 Ay Daha Uzatılmıştır

DUYURU: 01.08.2020/135

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı, İşverenlere Çalışanlarını Ücretsiz İzne Çıkarma Konusunda Tanınan Yetki ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamasının Geçerlilik Süreleri 1 Ay Daha Uzatılmıştır

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7244 sayılı Kanun” ile, İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenerek;

  • Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği,
  • 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği,
  • Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği ve
  • Bu hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verileceği

hükme bağlanmıştı. Ayrıca, “7244 sayılı Kanun” ile yapılan değişiklik kapsamında yine İş Kanunu’na geçici 24. madde eklenmişti. Sözü edilen düzenlemeye göre;

  • 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan işçiler ile
  • 15.03.2020 tarihinden sonra İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere,

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ve İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılmayacak süreyi geçmemek kaydıyla, işçiler için ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği verilmesine imkan sağlanmıştı.

Yukarıda sözü edilen düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız 17.04.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen süreler bir ay uzatılmıştı. Sözü edilen süre uzatımının bir sonucu olarak, ilgili işçilere ödenecek olan nakdi ücret desteğinin uygulama süresi de bir ay uzatılmıştı. (01.07.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru)  

Bu defa, 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen iş sözleşmesi fesih yasağı ile işverenlere tanınan çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisine ilişkin süreler bir ay daha uzatılmıştır. Buna paralel olarak, ilgili işçilere ödenecek olan nakdi ücret desteğinin uygulama süresi de aynı süre kadar uzatılmıştır.

Buna göre, iş sözleşmesi fesih yasağı, işverene çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma konusunda tanınan yetki ve ilgili işçilere sağlanacak olan nakdi ücret desteğinin uygulanma süreleri 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmış olmaktadır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar