Sizi Arayalım
İş Sözleşmesi Fesih Yasağı, İşverenlere Tanınan Çalışanları Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Nakdi Ücret Desteği Uygulanmasına İlişkin Süreler 2 Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 28.10.2020/176

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı, İşverenlere Tanınan Çalışanları Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Nakdi Ücret Desteği Uygulanmasına İlişkin Süreler 2 Ay Uzatılmıştır

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7244 sayılı Kanun” ile, İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenmek suretiyle;

  • Her türlü iş sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle, İş Kanunu’nun 25. maddesinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında, işveren tarafından feshedilemeyeceği,
  • 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği,
  • Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği ve
  • Yukarıda belirtilen hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verileceği

hükme bağlanmıştı. Ayrıca, yine aynı Kanun ile İş Kanunu’na geçici 24. madde eklenerek;

  • 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan işçiler ile
  • 15.03.2020 tarihinden sonra İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ve İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılmayacak süreyi aşmamak kaydıyla, işçiler için ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmek suretiyle günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği verilmesine imkan sağlanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 17.04.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen süreler;

  • 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (01.07.2020 tarihli Duyurumuz),
  • 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tekrar bir ay (01.08.2020 tarihli Duyurumuz),
  • 04.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de iki ay (04.09.2020 tarihli Duyurumuz)

süreyle olmak üzere üç defa uzatılmıştı. Sözü edilen süre uzatımlarının sonucu olarak, işçilere ödenecek olan nakdi ücret desteğinin uygulama süresi de aynı süreler kadar uzamıştı.

Bu defa, 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen iş sözleşmesi fesih yasağı ile işverenlere tanınan çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisine ilişkin süreler, iki ay süreyle tekrar uzatılmış olup, sözü edilen süre uzatımının sonucu olarak, işçilere ödenecek olan nakdi ücret desteğinin uygulama süresi de aynı süreyle uzatılmış olmaktadır.

Buna göre, iş sözleşmesi fesih yasağı ile işverene çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisi tanınması yönündeki uygulamalar ve işçilere sağlanacak olan nakdi ücret desteği uygulamaları, 17.01.2021 tarihine kadar geçerli olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar