Sizi Arayalım
İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin İthalatına Yönelik Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 22.02.2021/34

İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin İthalatına Yönelik Değişiklikler Yapılmıştır

21.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2021-32/60 No.lu Tebliğ” ile; - Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiş, - İthal edilen tüm standart işlenmemiş kıymetli madenler için belirli rafinelerde üretilme şartı getirilmiş ve - İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında kullanılabilecek ödeme şekillerine ilişkin kısıtlamalara gidilmiştir. Aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 No.lu (İhracat Bedelleri Hakkında) Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2021-32/61 No.lu Tebliğ ile de, işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubunun önü açılmıştır.

19.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”da işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali konusunda çeşitli değişiklikler yapılarak;

 • Kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatının düzenlenmesi ve
 • İşlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaların belirlenmesi

konularında Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 19.02.2021 tarihinde yayımladığımız Duyuruda yer almıştı. 

Bu defa, 21.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No.lu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2021-32/60 No.lu Tebliğ” ile, yukarıda belirtilen Karar’da verilen yetki çerçevesinde işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Sözü edilen düzenlemeler ile;

 • Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiş,
 • İthal edilen tüm standart işlenmemiş kıymetli madenler için belirli rafinelerde üretilme şartı getirilmiş ve
 • İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında ödeme şekilleri çerçevesinde bazı kısıtlamalara gidilmiştir.

Diğer taraftan, aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 No.lu (İhracat Bedelleri Hakkında) Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2021-32/61 No.lu Tebliğ” ile, işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubunun önü açılmıştır.

Sözü edilen Tebliğlerde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Standart Dışı İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin İthalinde Ayar Raporu İbraz Edilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir

Kıymetli maden ve taşların ayarına ilişkin ayar raporu Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce veya bu Genel Müdürlükçe yeterlilikleri onaylanan özel ayar evlerince düzenlenmektedir.

Bu defa, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi konusunda zorunluluk öngörülmüş ve sözü edilen ayar raporlarının yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebileceği belirtilmiştir.

İthal Edilen Tüm Standart İşlenmemiş Kıymetli Madenler İçin Belirli Rafinelerde Üretilme Şartı Getirilmiştir

Mevcut düzenlemede, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin;

 • Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve
 • Üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması

zorunluluğu bulunmakta iken, yapılan değişiklik ile, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamını dışında ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli madenler de söz konusu zorunluk kapsamına dahil edilmiştir.

Buna göre değişiklik sonrası düzenleme uyarınca, ithal edilen tüm standart işlenmemiş kıymetli madenler için;

 • Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve
 • Üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması

zorunluluğu geçerli olacaktır.

İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin İthalatında Ödeme Şekilleri Çerçevesinde Çeşitli Kısıtlamalara Gidilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri imkânı yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yanında, işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithaline yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Anılan düzenlemelere göre;

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür.
 • İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatı mümkün olabilecektir.
 • İşlenmemiş kıymetli madenlerin “bedelsiz” ödeme şekliyle ithali aşağıda belirtilen usul ve haller dışında mümkün olmayacaktır:
  • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılan ithalat işlemleri,
  • Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla yapılan ithalatı işlemleri, (Bu uygulamayla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilecektir.)
  • “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 No.lu (İhracat Bedelleri Hakkında) Tebliğ”de ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla yapılan ithalat işlemleri. (Bu durumda, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithal edilmesinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunlu olacaktır. Bu uygulamayla ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecektir. Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin bu kapsamda ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslimini müteakip standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunlu olacak, rafinasyon için gerekli süreçler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.)

Kıymetli Madenlerin İthal Bedelleri Bankalarca İhraç Edilen Diğer Mallara İlişkin İhraç Bedellerinden Mahsup Edilebilecektir

21.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 No.lu (İhracat Bedelleri Hakkında) Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2021-32/61 No.lu Tebliğ” ile, 2018-32/48 No.lu Tebliğin “İhracat bedelinden indirimler” başlıklı 7. maddesinde değişikliğe gidilerek, kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubunun önü açılmıştır. Konuyla ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.

Buna göre, işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihracat bedellerinden mahsuba izin verildiğinden, sözü edilen hallerde ihracat bedellerinin süresi içinde yurda getirildiği kabul edilecektir.

Yürürlük Tarihi

İşbu Duyuru konusu Tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.02.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar