Sizi Arayalım
İşverenlere Sağlanan Bazı Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 04.12.2020/191

İşverenlere Sağlanan Bazı Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatılmıştır

02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan; - 3246 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesine yönelik olarak sağlanan prim teşvikinin uygulanmasına yönelik olarak belirlenen tarih, 31.12.2020 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmış; ayrıca bu destekten yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır. - 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihi itibariyle uygulama süresi dolacak olan genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulamasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. - 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Karar” ile, İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 19. maddesinde düzenlenmiş olan ilave istihdama ilişkin prim teşviki uygulama süresi ile geçici 21. maddesinde yer alan ilave istihdama ilişkin gelir vergisi stopajı teşviki ile damga vergisi desteğinin uygulama süreleri 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile işverenlere çeşitli şekillerde sağlanan sosyal güvenlik prim teşviklerinin uygulama süreleri uzatılmıştır.

Söz konusu Kararlar ile bunlara istinaden uzatılan teşviklere ilişkin detaylar özetle aşağıdaki gibidir.

Normalleşme desteği uygulaması:

28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 26. madde eklenerek, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların;

 • İşyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve
 • Aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda,

31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (2020 yılı için aylık 2.943,00 TL ve günlük 98,10 TL) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacağı ve destek tutarının İşsizlik Fonundan karşılanacağı hükme bağlanmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 28.07.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, 02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3246 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesine yönelik olarak sağlanan prim teşvikinin uygulanmasına yönelik olarak belirlenen tarih, 31.12.2020 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmış; ayrıca aynı Kararla söz konusu destekten yararlanma süresi  3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Mesleki belge sahibi olanların ve genç ile kadın çalışanların istihdamına yönelik teşvik uygulaması:

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile kadınlarla gençlerin ve mesleki bilgi sahibi olanların işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak amacıyla  İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesiyle getirilen prim teşvikinin uygulama süresinin, 31.12.2023 tarihine kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 19.11.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, 02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 31.12.2020 tarihi itibariyle uygulama süresi dolacak olan genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulamasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların;

 • İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin SGK’ya verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
 • Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve
 • Geçici 10. maddede belirtilen diğer koşulları sağlamaları

kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, bu çalışanların işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2022 tarihine kadar, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

İlave istihdam teşvikleri:

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. ve 20. maddelerinde değişikliğe gidilerek özel sektör işverenlerince;

 • Bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay ve
 • Bu kişilerin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay

süreyle işverene sağlanan prim teşviki ve gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamalarının süresinin, 31.12.2023 tarihine kadar uzatılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmişti.  

Bu defa, 02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  “3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

 • İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 19. maddesinde düzenlenmiş olan ilave istihdama ilişkin prim teşviki uygulama süresi,
 • İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 21. maddesinde yer alan ilave istihdama ilişkin  gelir vergisi stopajı teşviki ile damga vergisi desteğinin uygulama süreleri 

31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, kayıtlı işsizler arasından 01.01.2018 ile 31.12.2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince işe alınanların;

 • İşe girdiği aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla çalıştırıldıklarına dair SGK’ya bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç kendi namına çalışmak suretiyle sigortalı olmamaları,
 • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,

işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

 • İlgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde; 

 • Sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.  

Bu kapsamda sağlanan prim desteği 2022 yılı Aralık dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak olup, bu süre, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile engelli sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, açıklandığı şekilde işe alınanlara ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, anılan dönemlere yönelik olarak verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Bununla birlikte, aynı süre içinde yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar