Sizi Arayalım
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Çeşitli Konularda Değişiklik Yapan 34 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 07.02.2021/23

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Çeşitli Konularda Değişiklik Yapan 34 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlanmıştır

05.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ” ile, mücbir sebep halinde tevkifat uygulamasından hizmet ihracında bedelin Türk Lirası olarak belirlenebilmesine; doğalgaz piyasasındaki devirlere yönelik istisna uygulamasından indirimli orandaki konut teslimlerine yönelik iade sürecine kadar KDV uygulamasına ilişkin pek çok konuda düzenleme yapılmıştır.

05.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ” ile, mücbir sebep halinde tevkifat uygulamasından hizmet ihracından bedelin Türk Lirası olarak belirlenebilmesine; doğalgaz piyasasındaki devirlere yönelik istisnadan indirimli orandaki konut teslimlerine yönelik iade sürecine kadar katma değer vergisi uygulamasına ilişkin pek çok konuda düzenleme yapılmıştır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin detayı aşağıdaki gibidir.

Satıcının Mücbir Sebep Kapsamında Olması Halinde KDV Tevkifatı Yapılmaya Devam Edilecektir

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.1.) bölümü uyarınca, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde mücbir sebep hali ilan edildiği durumda, ilgili mükelleflerce mücbir sebep hali süresince kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarda tevkifat uygulanmamaktadır.

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile anılan bölümde yapılan düzenlemeye göre, işleme taraf olan satıcının da mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam edilecektir.

Hizmet İhracı İstisnasında Bedeller Türk Lirası Olarak Belirlenebilecektir

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin hizmet ihracında istisna uygulamasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı (II-A/2.2.) bölümünün;

 • Birinci paragrafında parantez içi hüküm olarak yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiş,
 • Dördüncü paragrafının sonuna “Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.” hükmü eklenmiş,
 • Beşinci paragrafında ve devamındaki “Örnek”te yer alan “döviz olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmış,
 • Ayrıca, (II/A-2.3.) bölümünün birinci paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiştir.

Böylelikle, yurt dışına sunulan hizmetlere ilişkin bedellerin Türk Lirası karşılığının faturada gösterilmesi ve Türkiye’ye getirilmesi halinde de hizmet ihracı istisnası uygulanabilecektir.

İSMEP Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerde İstisnanın Uygulama Süresinin Uzatıldığı Tebliğ Metnine İşlenmiştir

6111 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi ile İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak olan teslim ve hizmetler 31.12.2020 tarihine kadar KDV’den istisna edilmişti.

Akabinde, 17.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile söz konusu istisnanın uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmış ve “İstanbul İl Özel İdaresi” ibaresi “İstanbul Valiliği” olarak değiştirilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarımız 19.11.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Bu defa, işbu Duyuru konusu Tebliğ ile söz konusu değişiklikler, KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerine işlenmek suretiyle Tebliğ düzenlemesi Kanun metniyle uyumlu hale getirilmiştir.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakalarına İlişkin KDV İstisnasında Yapılan Süre Uzatımı Tebliğ Metnine İşlenmiştir

30.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 sayılı Kanun ile KDV Kanununa eklenen geçici 40. madde uyarınca, 2019 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olarak UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 01.02.2019 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2020 yılı yerine 2021 yılı finalinin İstanbul’da yapılması öngörüldüğünden, 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile söz konusu müsabakalara ilişkin KDV istisnasının 2021 yılı finali için geçerli olması temin edilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 19.11.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, söz konusu değişikliklere uygun olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/E-10.) bölümünün başlığında ve birinci paragrafında yer alan “2020” ibareleri “2021” olarak değiştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimlerine Yönelik İstisnanın Uzatıldığı Tebliğe Eklenmiştir

KDV Kanunu’nun geçici 23. maddesinde düzenlenen;

 • Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile
 • Bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak olan teslim ve ifası

hakkındaki KDV istisnasının uygulaması süresi 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 Sayılı Kanunla 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız 19.11.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin konuyla ilgili bölümünde yer alan “31.12.2020” ibaresi “31.12.2023” olarak değiştirilmek suretiyle düzenleme Tebliğ metnine de işlenmiştir.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Ek 1. Maddesi Kapsamında Yapılan Devirlere İlişkin İstisnanın Esasları Açıklanmıştır

7257 sayılı Kanun ile KDV Kanununa eklenen geçici 41. madde uyarınca, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun ek 1. maddesi kapsamındaki devirler KDV’den istisnadır.

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/G.)  bölümünün sonuna yeni bir bölüm eklenerek, istisna uygulamasının esasları açıklanmıştır. Buna göre, belirtilen kapsamda işlem yapan mükellefler tarafından, bu işlemlere ilişkin olarak yüklenilen vergiler indirim konusu yapılabilecek, ancak bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin iadesi mümkün olmayacaktır.

İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinde KDV İadesinin Zamanı ve Teslime İlişkin Gerekli Belgeler Açıklanmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B) bölümüne “Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade” başlığı ile yeni bir bölüm eklenerek;

 • İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsikinin gerektiği,
 • Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devrinin taşınmazın tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleştiği,
 • İmar Kanuna göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni alınmasının zorunlu olduğu,
 • Bu iznin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkin olduğu

hüküm altına alınmıştır. Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.

KDV İadesinin ÖTV Borçlarına Mahsup Edilemeyeceği Belirtilmiştir

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünde, mükelleflerin KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi dairelerine olan bütün borçlarına mahsubunu talep edebilecekleri belirtilmiştir.

Bu defa, işbu Duyuru konusu Tebliğ ile yukarıda belirtilen bölümde yapılan düzenlemeyle, ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç olmak üzere KDV iade alacağının ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlara mahsup edilemeyeceği belirtilmiştir.

KDV İadelerinin Özel Esaslara Göre Yapılmasında İşlemlerin Gerçekliğinin İspatına Yönelik Açıklamalar Yapılmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (IV/E-5.) bölümünün ikinci paragrafında yapılan değişiklik ile, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 370. maddesinin (b) fıkrasında yer alan uygulama kapsamında ön tespit ve izah değerlendirme komisyonlarınca yapılması gereken işlemlerin 519 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara göre yerine getirileceği, bu kapsama girmeyen işlemler bakımından ise Tebliğdeki diğer hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Diğer yandan, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin anılan bölümünde yapılan diğer bir değişiklik ile, VUK’un 370. maddesinin (b) fıkrası uygulaması kapsamında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin ön tespit yazısına konu beyanlarını düzeltmeyen mükelleflerin özel esaslara alınacağı, ancak;

 • Mükellefin söz konusu belgelere isabet eden KDV’yi indirim hesaplarından çıkararak düzelttiğini veya hiç indirim hesaplarına almadığını vergi dairesine tevsik etmesi ya da
 • Tebliğin (IV/E-7.2.2) bölümünde yer alan ve aşağıda belirtilen şartlarından birinin sağlaması halinde;
  • Olumsuz tespitin ilişkin olduğu belgelere dayanılarak indirim ve iade konusu yapılan KDV tutarlarının sahte belge için üç katı, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge için iki katı teminat gösterilmesi,
  • İlgili dönem veya daha sonraki bir dönemle ilgili inceleme sonucunda düzenlenecek olumlu raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi,
  • Tespitin veya tespite dayanılarak tesis edilen işlemlerin yargı kararıyla iptal edilmesi,
  • Özel esaslar kapsamına alınma dönemini takip eden vergilendirme döneminden itibaren bu süre içerisinde başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce yapılan tespitlerde en son tespit tarihinden itibaren), sahte belge kullanma tespitlerinde üç yıl, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitlerinde iki yıl geçmesi

halinde, vergi incelemesinin neticesi beklenmeksizin, genel esaslara dönüşünün yapılacağı açıklanmıştır.

Yürürlük Tarihi

İşbu Duyuru konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 05.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar