Sizi Arayalım
KDV İade Taleplerinde Zaman Aşımına Dikkat!

DUYURU 04.12.2023/130

KDV İade Taleplerinde Zaman Aşımına Dikkat!

2021 yılındaki “Tam İstisnalardan” ve “Tevkifata Tabi İşlemlerden” doğan KDV iade taleplerinin 2023 yılı sonuna kadar, 2022 yılındaki “İndirimli Orana Tabi İşlemlerden” doğan KDV iade taleplerinin ise en geç 2023/Kasım KDV beyannamesi ile yapılarak, yıl sonuna kadar standart iade talep dilekçesi ve iade talepleri için aranan belgelerle birlikte bağlı olunan vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir.

7104 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 32. maddesine eklenen “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” hükmüne paralel olarak değiştirilen Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümlerine göre;

  • “Tam İstisnalardan” ve “Tevkifata Tabi İşlemlerden” doğan KDV iade taleplerinin; iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci yılın sonuna kadar
  • “İndirimli Orana Tabi İşlemlerden” doğan KDV iade taleplerinin ise, iade hakkı doğuran indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen yılın sonuna kadar

yapılması gerekmektedir.

İlgili düzenleme 2019 ve sonrasını kapsadığı için, 2018 ve önceki yıllara ilişkin iade talepleri değişiklik öncesi usul ve esaslara göre, düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde yapılabilecektir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin IV/A-8 no.lu bölümdeki düzenleme uyarınca, iadenin beyannamede belirtilmesi yeterli olmayıp, aynı süre içinde iade talebi için gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvurulması gerekmektedir. Bu süre içinde talep yapılmadığı takdirde KDV iade hakkı kaybolacak ve kullanılamaz hale gelecektir.

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

KDV Kanunu’nun 29/2. maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yıl sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan edilmesi ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir.

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu kapsamda, 2022 yılında indirimli oran kapsamındaki teslime ve hizmetler sebebiyle doğan KDV iade taleplerinin 2023/Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yıl sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan edilmesi ve 2023 yılının sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Buna göre, Kanunun 32. maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak olanların, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı şarttır. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu kapsamda 2021 yılında tam istisna kapsamındaki işlemlerden doğan KDV iade talepleri için 2023 yılı sonuna kadar, ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununun doldurulması ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir.

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

KDV Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerinin, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan edilmesi ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir.

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde ise, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı şarttır. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu kapsamda, 2021 yılında kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin 2023 yılı sonuna kadar, ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan edilmesi ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir.

İndirimli oran, tam istisna veya kısmi tevkifat kapsamındaki işlemler sebebiyle iade hakkı bulunan ve bu hakkını kullanmak isteyen veya Devreden KDV sorunu bulunan müşterilerimizin bu talep veya sorunlarını bizimle paylaşmalarını öneririz.

Saygılarımızla.

Dosyalar