Sizi Arayalım
Kısmi Tevkifat Kaynaklı KDV İadesi Taleplerinde Verginin Alıcı Tarafından Ödenmesi Şartının Uygulanması İle İlgili Açıklamalar İçeren Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

DUYURU: 16.04.2021/59

Kısmi Tevkifat Kaynaklı KDV İadesi Taleplerinde Verginin Alıcı Tarafından Ödenmesi Şartının Uygulanması İle İlgili Açıklamalar İçeren Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

“35 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, 01.03.2021 tarihi itibariyle KDV tevkifatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması şartının aranacağı hükme bağlanmıştı. Bu düzenlemenin uygulaması ile ilgili ortaya çıkan tereddütlere yönelik olarak, Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben hazırlanan 31.03.2021 tarihli Yazı ile uygulamaya ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştır. Buna göre; - 01.03.2021 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV iade talepleri için, 01.03.2021 tarihinden önce standart iade talep dilekçelerinin verilmiş olması halinde, alıcı tarafından ilgili KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.

16.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “35 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV tevkifatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması şartının aranacağı hükme bağlanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 18.02.2021 tarihinde yayımladığımız Duyuruda yer almıştı.

Bu defa, sözü edilen düzenlemenin uygulaması ile ilgili tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben hazırlanan “31.03.2021 tarih ve E.45423 sayılı Yazı” ile uygulamaya ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

  • 01.03.2021 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV iade talepleri için, 01.03.2021 tarihinden önce standart iade talep dilekçelerinin verilmiş olması halinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.

  • İade taleplerine konu vergilendirme dönemleri 01.03.2021 tarihinden önce olsa dahi, kısmi tevkifat uygulamasından doğan iade talepleri için 03.2021 tarihinden sonra standart iade talep dilekçesi verilmesi durumunda, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranacaktır.

  • 01.03.2021 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılan iade/mahsup talebinin bir kısmının söz konusu tarihten önce gerçekleştirilmesi ve 01.03.2021 tarihinden sonra aynı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak kalan kısmın iade/mahsubunun talep edilmesi durumunda, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.

  • Alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen tutarın, ilgili mükellefin vergi alacağından mahsubu talep edilmiş ancak henüz mahsup işlemi gerçekleşmemiş olması halinde, mahsuben iade işlemlerine ilişkin gerekli belgelerin ibraz edilmesi suretiyle mahsuben iadeye hak kazanılması üzerine, satıcının kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV iade talepleri başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla yerine getirilebilecektir.

  • Alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen tutarın, yapılandırma kanunları veya Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil edilmiş olması durumunda, satıcının kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV iade talepleri, ödeme şartına bakılmaksızın genel esaslar çerçevesinde sonuçlandırılabilecektir.

 Saygılarımızla. 

Dosyalar