Sizi Arayalım
Koronavirüs (COVID-19) Salgınından Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin 518 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 25.03.2020/42

Koronavirüs (COVID-19) Salgınından Etkilenen Mükelleflerin Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin 518 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

24.03.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Duyuru ile, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında bir Genel Tebliğ hazırlandığı duyurulmuş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 24.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, Başkanlık Duyurusunda belirtildiği üzere konunun ivedilik arz etmesine binaen kısa süre içinde hazırlanan ve 24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve işbu Tebliğle belirlenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir.

1. TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇ YÖNÜNDEN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ BULUNAN VEYA SALGINDAN DOĞRUDAN ETKİLENEN YA DA GEÇİCİ SÜRELİĞİNE FAALİYETLERİNE ARA VERİLMESİNE KARAR VERİLEN İŞYERLERİNİN BULUNDUĞU SEKTÖRLERDE FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLER İTİBARIYLA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMESİ

VUK’un 15. maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
 • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
 • Alışveriş merkezleri dâhil perakende,
 • Sağlık hizmetleri, mobilya imalatı,
 • Demir çelik ve metal sanayii,
 • Madencilik ve taş ocakçılığı,
 • Bina inşaat hizmetleri,
 • Endüstriyel mutfak imalatı,
 • Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
 • Araç kiralama,
 • Depolama faaliyetleri dâhil lojistik ve ulaşım,
 • Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
 • Matbaacılık dâhil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
 • Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dâhil konaklama faaliyetleri,
 • Lokanta, kıraathane dâhil yiyecek ve içecek hizmetleri,
 • Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile
 • Halkla ilişkiler dâhil etkinlik ve organizasyon hizmetleri

sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

 • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin

01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğun kabul edilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 24.03.2020 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

A. Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

Bu düzenleme kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak;

 • Mart dönemine ilişkin vergisel ödevlerde;
 • 27.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile
 • 30.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve
 • Mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin

27.07.2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

 • Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27.10.2020 Salı günü sonuna kadar
 • Nisan dönemine ilişkin vergisel ödevlerde;
 • 27.05.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile
 • 01.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve
 • Mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin

27.07.2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

 • Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27.11.2020 Cuma günü sonuna kadar,
 • Mayıs dönemine ilişkin vergisel ödevlerde;
 • 26.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile
 • 30.06.2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve
 • Mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin

27.07.2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

 • Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28.12.2020 Pazartesi günü sonuna kadar

uzatılması uygun bulunmuştur.

2. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER VE MESLEK MENSUPLARI İLE BEYANNAME/BİLDİRİMLERİ BU MESLEK MENSUPLARINCA VERİLENLER İTİBARIYLA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMESİ

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

A. Vergi ödevlerinin ertelenmesi

Bu düzenleme kapsamında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

3. DİĞER HUSUSLAR

Sokağa çıkma yasağının, ilan edilen mücbir sebep tarihleri (01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) aralığında sona ermesi halinde, sokağa çıkma yasağı kapsamında mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler, işbu Duyurunun II. Bölümünde sayılanların arasında bulunmaları koşuluyla, sona erme tarihinden itibaren anılan bölümde belirtilen mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılacaktır.

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

4. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Duyuru konusu Tebliğ 24.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar