Sizi Arayalım
Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Olumsuz Ekonomik Etkilerini Azaltmak Üzere Alınan Tedbirler ve Sağlanan Destekler

DUYURU: 03.04.2020/54

Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Olumsuz Ekonomik Etkilerini Azaltmak Üzere Alınan Tedbirler ve Sağlanan Destekler

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs (COVİD-19) salgınından etkilenen mükelleflerin bazı vergi yükümlülüklerine ilişkin süreler ertelenirken söz konusu etkilerin azaltılmasını ve kalıcı sonuçlar doğurmamasını temin etmek üzere baştan vergi / finans olmak üzere pek çok alanda ilgili mükelleflere yönelik tedbirler ve/veya destekler getirilmiştir.

Söz konusu tedbirler ve destekler, ilgili kurumlarca açıklandığı tarihler itibariyle Centrum tarafından hazırlanan Rehber ya da Duyurular yoluyla ilgililerin dikkatine sunulmuştur. Bu çalışmada ise, bu tedbirler ve destekler toplu şekilde ve özet halde sunularak bunların birlikte değerlendirilmesine imkan sağlanmaya çalışılmıştır.

 

Saygılarımızla.

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ OLUMSUZ EKONOMİK ETKİLERİNİ AZALTMAK ÜZERE

ALINAN TEDBİRLER VE SAĞLANAN DESTEKLER

KONU

İLGİLİ KURUM

YAPILAN DÜZENLEME

AMACI VE ETKİSİ

DETAYLAR

Yıllık Gelir Vergisinin Beyan Süresinin Ertelenmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı

31.03.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 1. taksit ödeme süreleri 30.04.2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Vergi ödevlerinin ertelenmesi yoluyla mali yükün geçici süreyle hafifletilmesi

17.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Şubat Dönemine İlişkin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı

Şubat dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile anılan döneme ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve e-Defterlerin oluşturulma / imzalanma ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 1 ay süreyle uzatılmıştır

Vergisel ödevlerin ertelenmesi yoluyla mali yükün hafifletilmesi

24.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Mücbir Sebep İlanı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Mücbir sebep nedeniyle vergi uygulamalarında yer alan kolaylıkların sağlanması

25.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

 

29.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

  

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ OLUMSUZ EKONOMİK ETKİLERİNİ AZALTMAK ÜZERE

ALINAN TEDBİRLER VE SAĞLANAN DESTEKLER

Nisan, Mayıs ve Haziran Dönemlerine İlişkin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı

İlgili mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin Muhtasar ve KDV Beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimleri ve e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süresi 27.07.2020 günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 ay süreyle ertelenmiştir

Mali yüklerin ertelenerek finansal rahatlama sağlanması

25.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Tecil Terkin Kapsamında İhracat Süreleri

Gelir İdaresi Başkanlığı

Koronavirüs (COVID-19) salgınına istinaden ilan edilen mücbir sebep sebebiyle, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat süreleri 3 ay daha uzatılmıştır.

Tecil terkin sisteminin uygulamasında hak kayıplarının engellenmesi

01.04.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Şirket Genel Kurulları

Ticaret Bakanlığı

Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına imkân tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine imkân tanınmıştır.

Pay sahiplerinin genel kurul ya da yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılım sağlamaları yoluyla ilgililerin hareket alanının daraltılması

22.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

 

 

 

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

İŞKUR zorlayıcı sebeplerin doğması nedeniyle kısa çalışma başvurularının yapılabileceğini duyurmuştur

İstihdamın korunması ve işverenlerin maliyetlerinin azaltılması

23.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Kısa çalışma ödeneğinin başvuru şartları esnetilmiştir.

Ödeneğe başvurunun kolaylaştırılması yoluyla imkandan daha geniş kitlenin faydalanması

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

Telafi Çalışma Süresi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Telafi çalışması süresi 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır.

 

Salgının etkilerinin bitmesi sonrası çalışma hızının artırılması yoluyla hızla yeniden toparlanmanın sağlanması

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

Asgari Ücret Desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İşverenlere sağlanan ücret desteği 2020 yılı için de uygulanacaktır.

 

İstihdamın korunması ve işverenlerin maliyetlerinin azaltılması

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

Turizm Sektörü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Konaklama Vergisinin uygulanması 01.01.2021 tarihine ertelenmiştir.

Sektörün üzerindeki mali yükün hafifletilmesi

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Turizm arazilerinden tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri ertelenmiştir.

Sektörün üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve dönemsel açıdan finansal rahatlık sağlanması

01.04.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Havayolu Sektörü

Gelir İdaresi Başkanlığı

30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde geçerli katma değer vergisi %1 olarak belirlenmiştir

Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olan havayolu yolcu taşımacılığı sektörünün desteklenmesi

23.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Enerji Sektörüne Yönelik Mücbir Sebep Yetkisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki mükellefler bakımından Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına mücbir sebep ilan yetkisi verilmiştir

Mali yükümlüklerin sektöre yönelik olarak ertelenmesi yoluyla finansal açıdan destek sağlanması

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

İşyeri Kiralarının Ödenmemesi

Adalet Bakanlığı

2020 Yılı Mart / Haziran dönemi işyeri kiralarının ödenmemesi fesih ve tahliye nedeni olmayacaktır

Geçici finansal sıkıntının kalıcı sonuçlara neden olmaması

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

Fatura Erteleme Yetkisi

Cumhurbaşkanlığı

Elektrik ve doğal gaz faturalarının ertelenmesi konusunda Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Gerektiğinde nihai tüketicilerin ödemeler nedeniyle mağdur olmasının önüne geçilmesinin sağlanması

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

Çeklere İlişkin Sicil Affı

Adalet Bakanlığı

Karşılıksız çeklere ilişkin sicil affı getirilmiştir

Finansal etkilerin azaltılması

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

Çek Cezalarında İnfazın Kaldırılması

Adalet Bakanlığı

Karşılıksız çeklere ilişkin cezaların infazı belirli şartlarla durdurulmuştur.

Finansal etkilerin azaltılması

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

İcra ve İflas İşlemlerinin Geçici Süreyle Durdurulması

Adalet Bakanlığı

30 Nisan 2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere;

- Yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına,

- Gerçek çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,

- Yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve

- İhtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir

Cebri işlemlerden kaynaklanan finansal yüklerin ertelenmesi

22.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Yargı İşlemlerinin Geçici Süreyle Durdurulması

Adalet Bakanlığı

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin süreler 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur

Bireylerin hareket gerekliğini geçici süreyle azaltarak salgının yayılma etkisinin kısıtlanması 

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

Kredi Garanti Kurumlarına Kaynak Aktarma

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip devlet iç borçlanma senedi  ihraç etme yetkisi, 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilmiştir

Gerektiğinde kullanılacak finansal kaynak alanının genişletilmesi

27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber

Kobi’lere Koruma Paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOBİ’lere kalkan olmak üzere açıklanan koruma paketi ile;

- KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek verilmesi,

- KOSGEB alacaklarının geri ödenmesinin 3 ay ertelenmesi,

- KOSGEB projeleri yükümlülüklerine ilişkin 4 ay ek süre verilmesi

imkanları sağlanmıştır

Bazı mallara yönelik talebin üretimin artırılarak yerli üretimle karşılanması ve bunun yanında Kobi’lere finansal destek sağlanması 

26.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ OLUMSUZ EKONOMİK ETKİLERİNİ AZALTMAK ÜZERE

ALINAN TEDBİRLER VE SAĞLANAN DESTEKLER 

İhracatçılara Destek Paketi

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank)

Siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçıları desteklemek amacıyla çeşitli tedbirler alınmıştır

İhracatçıların finansal yüklerinin hafifletilmesi

25.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Türkiye Bankalar Birliği Tavsiye Kararı

Türkiye Bankalar Birliği

Bankalara kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması, kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması yönünde tavsiye edilmiştir.

Kredi kanallarının açık kalması yoluyla nakit akışının sürdürülmesinin sağlanması

27.03.20202 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Bankacılık İşlemlerinde Esneklik Sağlanması

Kamu Bankaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çağrısı üzerine Kamu Bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) tarafından salgından etkilenen bireysel ve tüzel müşterilere ek imkanlar getirilmiştir.

Bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması yoluyla nakit akışının sürdürülmesi

27.03.20202 tarihinde yayınladığımız Duyuru

İşe Devam Kredi Desteği

Kamu Bankaları

Sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm firmalar için 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları önkoşulu ile teminat eksiği bulunan firmaların teminatlarının Hazine Destekli KGF ile sağlanacağı, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi imkanı devreye alınmıştır

KOBİ’ler başta olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması

27.03.20202 tarihinde yayınladığımız Duyuru

 

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ OLUMSUZ EKONOMİK ETKİLERİNİ AZALTMAK ÜZERE

ALINAN TEDBİRLER VE SAĞLANAN DESTEKLER

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Daha önce yıllık toplam cirosu 25 Milyon TL altındaki şirketler için uygulama alanı bulan Devlet Destekli Alacak Sigortası 01.04.2020 tarihinden itibaren yıllık toplam cirosu 125 Milyon TL altındaki şirketler için geçerli olacak şekilde genişletilmiştir

Güvence altındaki alacak tutarının artırılması yoluyla riskin azaltılması

27.03.20202 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Çek Ödeme Destek Kredisi

Kamu Bankaları

Sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm firmalar için 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli kredi sağlanacaktır

KOBİ’ler başta olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması

27.03.20202 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği

Kamu Bankaları

Sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm firmalar için 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık %9,5 faizli kredi sağlanacaktır

KOBİ’ler başta olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması

27.03.20202 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Bazı ARGE Projelerinin Hızlı Desteklenmesi

TÜBİTAK

COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi konularında sunulacak Ar-Ge projelerine hızlı destek verilecektir.

İlgili malların kısa süre içinde üretimi sağlanırken sektörün doğrudan desteklenmesi

28.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Bosphorus Programı

TÜBİTAK

TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Bosphorus Programı altında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Belli sektörlerdeki araştırmaların desteklenmesi

28.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

 

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ OLUMSUZ EKONOMİK ETKİLERİNİ AZALTMAK ÜZERE

ALINAN TEDBİRLER VE SAĞLANAN DESTEKLER

CoBioTech Projesi

TÜBİTAK

Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzeme, Biyoteknoloji ve Üretim" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir

Biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürülebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesi

28.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

TÜBİTAK – NSTDA İkili İşbirliği Çağrısı

TÜBİTAK

TÜBİTAK ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Ortak araştırmalarla belirli tematik alanlarda araştırmalar yapılması

28.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

Kutup Çağrıları

TÜBİTAK

KUTUP 1001 ve KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrıları, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde ARDEB tarafından 17.03.2020 tarihi itibarıyla açılmıştır.

Bilimsel çalışmaların desteklenmesi

28.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru

 

 

 

 

Dosyalar