Sizi Arayalım
Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’nın Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığı’na Gönderilen Onaylı Hali Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

DUYURU: 13.05.2022/56

Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’nın Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığı’na Gönderilen Onaylı Hali Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

Kurumlar Vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’nın yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen onaylı hali Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. Taslakta yapılan değişikliklere ilişkin olarak Centrum tarafından yayımlanan Duyuruya aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz. Söz konusu Tebliğ’in yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen onaylı haline aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve/veya ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanması öngörülmüştür. (25.01.2022 tarihli, 2 sayılı Rehberimiz)

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen farklı oranların doğru şekilde uygulanmasını sağlamak bakımından, kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanmasına ilişkin “Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 27.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır. (29.04.2022 tarihli, 51 sayılı Duyurumuz)

2022/1. geçici vergi beyan süresinin dolmasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen elde edilen kazançların hesaplama yöntemine ilişkin beklenen 20 seri no.lu Tebliğ’in hala Resmi Gazete’de yayımlanmamış olması uygulamaya ilişkin birçok soru işareti oluşturmuştur.

Bu sebeple, Gelir İdaresi Başkanlığı 12.05.2022 tarihinde “20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğine ilişkin duyuru yayınlamış ve düzenlemenin nihai halini kamuoyuyla paylaşmıştır.

Uygulamadan 1. geçici vergi dönemi itibariyle yararlanmak isteyen mükelleflerin Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklemeksizin, Duyuruda yer alan onaylı metne göre işlem tesis etmeleri mümkündür.

27.04.2022 tarihinde yayımlanan Tebliğ Taslağı sonrasında 12.05.2022 tarihinde yayımlanan Tebliğ metnine eklenen yeni açıklamalar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

  • Hizmet ihracının, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetleri kapsadığı açıklanmıştır.
  • Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinden elde edilen kazançlar da oranın 1 puan indirimli uygulanacağı kazançlar arasında kabul edilecektir.
  • Yurt içinden, serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlar da ihracat olarak kabul edilecek ve bu faaliyetten elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabilecektir.
  • Sanayi sicil belgesini haiz olan ve münhasıran belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyeti sonucu elde edilen kazançlara da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanabilecektir.
  • Tebliğ Taslağı’nın 32.1.2.9.1. no.lu bölümüne; “Aynı şekilde, 1 puan indirim uygulanacak matrahın hesabında indirime konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan üretim veya ihracat kazancı, ticari bilanço karından da çıkarılacaktır.” şeklinde açıklama eklenmiş ve bölümdeki örnek değiştirilmiştir.
  • Tebliğ Taslağı’nın 32.1.2.9.2. no.lu bölümündeki örnek değiştirilmiştir.
  • Tebliğ Taslağı’nın “32.1.2.12. Diğer Hususlar” bölümüne “31.1.2.12.2. Münhasıran Üretim veya İhracat Kazançlarına İsabet Eden Kur Farkı Veya Diğer Gelirlerin Durumu” şeklinde yeni bir bölüm eklenmiştir. Bu bölümde “Gerek ihracat gerekse üretim faaliyeti kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum kazancı kapsamında değerlendirilirken, bu faaliyetler kapsamındaki alacakların tahsilinden sonra oluşan kur farkı, faiz ve benzeri gelirlerin ise söz konusu indirimden yararlanamayacağı tabidir.” şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

Yukarıda sözü edilen Tebliğ’in yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen onaylı haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar