Sizi Arayalım
Mali Tatil Başladı

DUYURU: 02.07.2020/123

Mali Tatil Başladı

28.03.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükmüyle mükelleflere ve muhasebe meslek mensuplarına çeşitli kolaylıklar sağlayan Mali Tatil uygulaması 2020 yılı için, 01.07.2020 ile 20.07.2020 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Mali tatil uygulamasıyla ilgililere sağlanan vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına yönelik kolaylıkları hatırlatmak amacıyla bu çalışma hazırlanmış olup konuya ilişkin uygulama esasları özetle aşağıdaki gibidir.  

 1. MALİ TATİL NEDENİYLE UZAYAN VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN SÜRELER

Son günü mali tatile (01.07.2020 ile 20.07.2020 tarih aralığına) rastlayan aşağıdaki süreler, bu tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün (27.07.2020 günü sonuna kadar) uzamış sayılmaktadır:

 • Beyanname verme süreleri: Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.
 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta ödeme süreleri: İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
 • Uzlaşma ve ceza indirimine ilişkin süreler: Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
 • Devamlı bilgi vermeye ilişkin süreler: Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Ayrıca, beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün (28.07.2020) mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. Ayrıca mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde (20.07.2020 ila 25.07.2020 tarihleri arasında) biten kapsamına giren kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün (25.07.2020 günü resmi tatile rastladığından 27.05.2020 günü) mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

Buna göre, 2020 yılı için;

 • Beyan süresinin son günü 1 ila 20 Temmuz 2020 tarih aralığında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27.07.2020 günü ve bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28.07.2020 günü,
 • Beyan süresinin son günü 20 ila 25 Temmuz 2020 tarih aralığında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi (25.07.2020 günü resmi tatile rastladığından) 07.2020 günü ve bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28.07.2020 günü,

mesai saati bitimi olacaktır.

Bununla birlikte, koronavirüs (Covid-19) sebebiyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ait KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme süreleri 27.07.2020 tarihine ertelendiğinden ve bu tarih mali tatil süresine rastlamadığından, bu tarihlere ilişkin olarak uzatılma söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla, bu beyannameler en geç 27.07.2020 tarihinde verilecek ve tahakkuk edecek vergiler sırasıyla 27.10.2020, 27.11.2020 ve 28.12.2020 tarihlerine kadar ödenecektir.

Uzayan vergi ödemelerinin belirlenen süre içinde ödenmesi halinde gecikme zammı uygulanmayacaktır. Dileyen mükelleflerce beyannamelerin normal sürelerinde verebilmesi ve ödemelerin normal sürelerinde yapılabileceği tabidir.

 1. MALİ TATİL NEDENİYLE SÜRESİ UZAMAYAN VERGİLER

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmamaktadır.

 1. MALİ TATİL SÜRESİNCE YAPILAMAYAN İNCELEMEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek ve mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamayacaktır.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelere bu süreden önce ibraz edilen defter ve belgeler üzerinde devam edilebilecektir. Ancak, mali tatil süresi boyunca mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek ve mükellefler inceleme tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

Vergi inceleme elemanları tarafından mali tatil süresinden önce yapılan tebligat ile mükelleften defter ve belge ibrazının talep edilmesi ve bu talebe ilişkin verilen sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde süre 27.07.2020 günü sonuna kadar uzamış sayılacaktır.

Ayrıca, vergi ve ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde gönderilemeyecek olup, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerine ilişkin süreler mali tatil süresince işlemeyecektir.

 1. MALİ TATİL NEDENİYLE İŞLEMEYEN SÜRELER VE DAVA SÜRELERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUM      

Mali tatil nedeniyle aşağıda belirtilen süreler işlemeyecektir:

 • Muhasebe kayıt süreleri,
 • Bildirme süreleri,
 • İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlara karşı açılacak davalarda dava açma süreleri.

Mali tatil süresince duran bu süreler, mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır. Bunun yanında, adli tatil uygulaması ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerince her yıl 20 Temmuz - 31 Ağustos aralığında çalışmaya ara verilmekte ve bu tatile rastlayan süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır. Dolayısıyla, mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün adli tatile rastlaması halinde dava açma süresi, bu tatilin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün (07.09.2020 günü sonuna kadar) uzamış olacaktır.

 1. SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ SÜRELER

Sosyal güvenlik mevzuatı uygulamalarıyla ilgili iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan bildirim, beyan ve ödeme süreleri de mali tatil süresince ertelenmektedir. Buna göre, verilmesi gereken sürenin son günü mali tatile rastlayan;

 • İşyeri bildirgelerinin,
 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin,
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin (Çalışanın işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekir.)

verilme süresi 27.07.2020 günü sonuna kadar uzayacaktır.

Ayrıca, aylık prim ve hizmet belgesi, izleyen ayın 23. günü sonuna kadar SGK’ya verilmesi gerektiğinden bu süre, (25.07.2020 günü resmi tatile rastladığından) 27.07.2020 tarihine uzayacaktır.

İdari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin 15 günlük süre ile SGK denetim elemanlarınca işverene ait defter ve belgelerin denetlenmek üzere talep edildiği durumdaki 15 günlük ibraz süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde, anılan süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır.

Buna karşın, sigortalıların istirahatli oldukları sürelerin çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken geçici iş göremezlik bildirimi ile iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil kapsamına alınmamıştır.

Saygılarımızla.    

Dosyalar