Sizi Arayalım
Mevduat Faizleri ile Bazı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Kazanç ve İratlar İçin Uygulanan Stopaj Oranları Artırılmıştır

DUYURU: 02.05.2024/26

Mevduat Faizleri ile Bazı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Kazanç ve İratlar İçin Uygulanan Stopaj Oranları Artırılmıştır

01.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mevduat faizleri ile bazı menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar ile ilgili indirimli stopaj oranlarında artış yapılarak, uygulama süreleri yeniden belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki Karar ile belirlenmiştir.

01.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, sözü edilen Karar’ın geçici maddelerinde düzenlenen ve 30.04.2024 tarihine kadar stopaj oranları indirimli olarak uygulanması öngörülen;

  • Türk lirası cinsinden açılan mevduattan elde edilen faiz gelirleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payı gelirleri,
  • Dövizli fonlar dışındaki yatırım fonu gelirleri ile bankalarca ihraç edilen tahvil gelirleri,
  • İpotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar

için uygulanacak stopaj oranlarında artış yapılarak, yeni oranlar için geçerli uygulama süreleri yeniden belirlenmiştir.

İndirimli stopaj oranlarında yapılan artırımlar, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Türk Lirası Cinsinden Mevduata Ödenen Faizler ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Payı Gelirler İçin Uygulanacak Stopaj Oranları:

“3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile gelir vergisi tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK eki Karara eklenen geçici 2. madde ile, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 30.09.2020 tarihi ila 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak oranlar geçici süreyle düşürülmüştü. Geçici olarak belirlenen bu süreler çeşitli Cumhurbaşkanı Kararlarıyla uzatılmış ve indirimli oranların uygulanacağı süre en son 8002 sayılı Kararla 30.04.2024 olarak belirlenmişti (29.12.2023 tarihli, 136 sayılı Duyurumuz).

Bu defa, 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, maddede yer alan 30.04.2024 ibaresi 31.07.2024 olarak değiştirilmiş, ayrıca madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak olan indirimli stopaj oranlarında artış yapılmıştır.

Buna göre, 31.07.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 01.05.2024 ila 31.07.2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %7,5 (önceden %5),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %5 (önceden %3),

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (önceden %0),

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 (değişmedi),

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0 (değişmedi),

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %2,5 (önceden %0),

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %7,5 (önceden %5),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %5 (önceden %3),

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (önceden %0),

iv) Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0 (değişmedi),

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0 (değişmedi),

Dövizli Fonlar Dışındaki Yatırım Fonu Gelirleri ile Bankalarca İhraç Edilen Tahvil Gelirleri İçin Uygulanacak Stopaj Oranları:

01.05.2024 ila 31.07.2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır:

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (önceden %5),

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5 (önceden %3),

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5 (önceden %0),

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5 (önceden %5),

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5 (önceden %3),

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %2,5 (önceden %0).

Ayrıca, 01.05.2024 ila 31.07.2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara da %7,5 (önceden %0) oranında stopaj uygulanacaktır.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile 4749 sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler İçin Uygulanacak Stopaj Oranları:

22.12.2021 ila 31.07.2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile “4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için %0 (değişmedi) oranında stopaj uygulanacaktır.

İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar İçin Öngörülen %5 Oranındaki İndirimli Stopaj Uygulamasının Oranı %7,5’e Çıkarılarak Süresi 31.07.2024 Tarihine Uzatılmıştır:

01.05.2024 ila 31.07.2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen;

  • Varlığa dayalı menkul kıymetler,
  • İpoteğe dayalı menkul kıymetler,
  • İpotek teminatlı menkul kıymetler ve
  • Varlık teminatlı menkul kıymetlerden

elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 (önceden %5) oranında stopaj uygulanacaktır.

“8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

Dosyalar