Sizi Arayalım
Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

DUYURU: 02.06.2020/110

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan “02.06.2020 tarihli Duyuru” ile, İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 tarihli Genelgesi uyarınca Koronavirüs nedeniyle daha önce alınan tedbirler çerçevesinde hakkında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan;

 • 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler ve
 • Meslek mensupları ile
 • 24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükelleflerden

işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahibi ile sigortalı olarak çalışanlara yönelik olarak getirilen sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti kapsamında ilgili mükelleflerce yerine getirilmesi gereken vergi beyanı ve ödemesi yükümlülüklerine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Sözü edilen Duyuruda açıklanan hususlar özetle aşağıdaki gibidir.

I. GENEL TEBLİĞ İLE YAPILAN KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEME

24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca:

 • İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler,
 • Meslek mensupları ve
 • 24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükelleflerin

22.03.2020 ila sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 25.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı. 

II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİ VE YENİ UYGULAMA

Bu defa, İçişleri Bakanlığının 29.05.2020 tarihli ve 18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması konulu Genelgesi ile, daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki kişilerden;

 • İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici,
 • Serbest meslek sahibi ile
 • Sigortalı olarak çalışanların

durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtilmiştir. Buna göre;

 • 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve anılan Genel Tebliğin 5 ve 6. maddesi kapsamında beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenen ticari, zirai ve/veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin aynı Tebliğin 4. maddesi kapsamında bulunmayan,
 • 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve söz konusu Genel Tebliğin 5 ve 6. maddesi kapsamında beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenen ticari, zirai ve/veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerden aktif sigortalı olarak çalışması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların,
 • 24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname ve bildirimleri 65 yaş ve üstündeki meslek mensuplarınca verilen mükelleflerinsöz konusu Genel Tebliğin 4. maddesi kapsamında bulunmayan,

Genel Tebliğin 5. maddesinde yer alan mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimleri sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 01.06.2020 tarihini takip eden 15. gün olan 16.06.2020 günü sonuna kadar verilecek ve bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.

01.06.2020 tarihi itibarıyla verilme süresinin son gününe 15 günden fazla gün kalan beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınacağı tabiidir.

Öte yandan 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen mükelleflerden söz konusu Genel Tebliğin 3. maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamında olanlar, aynı Tebliğin 4. maddesiyle belirlenen beyan/bildirim ve ödeme erteleme hükümlerinden faydalandırılacaktır.

Gerek 65 yaş ve üstünde olması gerekse kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden mükelleflerin söz konusu Genel Tebliğin 5. maddesi kapsamındaki mücbir sebep hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarihe kadar devam edecektir.

III. KISITLAMA KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN BEYANNAME VERME VE ÖDEME TARİHLERİ

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. maddesi kapsamındaki 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükelleflerin;

 • 2020/Şubat dönemi muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dâhil) ve KDV beyannamesi,
 • 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi,
 • 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannamesi

16.06.2020 günü sonuna kadar verilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.

Öte yandan, söz konusu Genel Tebliğin 4. maddesi kapsamındaki ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından;

 • 27.04.2020, 27.05.2020 ve 26.06.2020 tarihlerine kadar verilmesi gereken muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ve KDV beyannameleri 

27.07.2020 günü sonuna kadar verilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler ise sırasıyla 27.10.2020, 27.11.2020 ve 28.12.2020 günü sonuna kadar ödenecektir.

IV. BEYANNAME/BİLDİRİMLERİ KISITLAMA KAPSAMINDAKİ MESLEK MENSUBU TARAFINDAN VERİLECEK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN BEYANNAME VERME VE ÖDEME TARİHLERİ

Beyanname/bildirimleri 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. maddesi kapsamındaki 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren meslek mensupları tarafından verilen mükelleflerin;

 • 2020/Şubat, 2020/Mart ile 2020/Nisan dönemi KDV ve muhtasar beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ile aynı dönemlere ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri,
 • 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannameleri,
 • 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri,

16.06.2020 günü sonuna kadar verilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.

Öte yandan meslek mensubunun kendi mükellefiyetine ilişkin beyanname verme ve ödeme süreleri işbu Duyurunun üçüncü bölümünde belirtildiği şekilde olacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar