Sizi Arayalım
Mücbir Sebep Kapsamında KDV İade Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır

DUYURU: 08.05.2020/91

Mücbir Sebep Kapsamında KDV İade Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır

08.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 32 Seri No.lu Tebliğ” ile, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunan ve ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılan mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için gerekli usul ve esaslar açıklanmıştır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

I. 518 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE İLAN EDİLEN MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve anılan Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılmıştır.

Mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler;

 • KDV beyannamesi vermek ve
 • Gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek

suretiyle KDV iade talebinde bulunabilecektir.

Diğer yandan, mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, iade uygulamasına ilişkin genel esasların yanı sıra aşağıda iade türü itibariyle belirtilen usul ve esasların da dikkate alınması gerekmektedir.

A. MAHSUBEN İADE TALEPLERİ

Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, iade taleplerine ilişkin usul ve esaslar korunmakla birlikte, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4. maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak mahsuben iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir.
 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;
  • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,
  • İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,
  • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde %50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

B. NAKDEN İADE TALEPLERİ

Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, nakden iade taleplerine ilişkin usul ve esaslar korunmakla birlikte, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4. maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak nakden iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir.
 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;
  • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,
  • İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,
  • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

 • KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

C. MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADESİNDE İSTENİLEN TEMİNAT TUTARLARINI İADE TÜRLERİ İTİBARİYLE TOPLU OLARAK GÖSTEREN TABLO

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben veya nakden iadesinin yerine getirilmesi için aranan teminat tutarları aşağıda yer alan tabloda toplu halde gösterilmiştir.

 

Mükellefin Sertifika Sahipliği Durumu

Olumsuzluklara İsabet Eden Kısmın

Mahsuben İadesinde Teminatın Oranı

Nakden İadesinde Teminatın Oranı

HİS Sertifikası Sahibi Mükellefler

%12,5

%30

İTUS Sertifikası Sahibi Mükellefler

%25

%60

HİS ve İTUS Sertifikası Sahibi Olmayan Mükellefler

YMM Raporu, Vergi İnceleme Raporu Veya Teminat Aranmayan İade Taleplerinde

%50

%120

YMM Raporu, Vergi İnceleme Raporu Veya Teminat Aranan İade Taleplerinde

%120

%120

II. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Duyuru konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 08.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.